Habartov

náměstí Přátelství, 357 09, Habartov, Tel.: +420 352 692 501, muhabartov@mestohabartov.cz
Habartov/Společnost - Habartov
Současné město Habartov (dříve Habersbirk) se nachází v nadmořské výšce 483 m/nm  a je situováno na severozápadním svahu Sokolovské hnědouhelné pánve. Město obhospodařuje katastr o celkové výměře 2117 ha. Pod jeho administrativní správu náleží celkem pět částí: Habartov, Kluč, Úžlabí, Lítov a Horní Částkov. V minulosti dosáhl počet obyvatel až sedmi tisíc, v posledních 10-15-ti letech však došlo k poklesu a v současnosti se pohybuje počet kolem pěti tisíc tří set.

 

První písemná zmínka o Habartově (tehdejší osadě Birk-Bříza) se datuje k roku 1339, kdy tato zemědělská osada byla v držení Jana Prisnera. Ještě ve 14. století se osada stává lenním statkem, který během staletí několikrát mění majitele. Asi nejznámějším šlechtickým rodem, jenž měl statek v držení, byli od roku 1668 sokolovští Nosticové.

Celá staletí byl Habartov takřka bezvýznamnou zemědělskou osadou, což se začalo velmi razantně měnit ve století devatenáctém, kdy se v jeho okolí začaly nacházet zdroje nerostů a později především i kvalitního hnědého uhlí. Malá osada, která v minulosti disponovala řádově jen několika málo statky, se na konci 19.-tého století změnila na moderní a prosperující vesnici, kde žilo 1500 obyvatel a stálo 314 domů.

Díky těžařské činnosti a rozvoji průmyslu, který nabízel pracovní příležitosti a lákal nové obyvatele, se dostalo Habartovu mnohých výhod moderní civilizace jako např. elektrifikace, kina, poštovního úřadu, pravidelné autobusové linky apod.  Tyto vymoženosti však byly později velmi draze vykoupeny, když převážná část vesnice byla nucena v padesátých letech dvacátého století ustoupit těžbě uhlí a Habartov tak stál na pokraji svého zániku. Úplné zkáze však nakonec přeci jen unikl, když o několik kilometrů severněji vyrostlo nové sídliště. Do dnešní doby se z původní zástavby dochovala jen část příznačně nazývaná obyvateli „Starý Habartov“. Jedná se o vilovou čtvrť, ve které stojí i budova někdejší měšťanské školy z roku 1923. Zmizely domy, kostel sv. Anny, travnaté fotbalové hřiště i nádherné oprámy, kam se chodívalo za odpočinkem i dobrodružstvím.

Nejvýznamnější dějinnou událostí, vážící se k městu je pokus o Henleinovský puč 13. září 1938, kdy zfanatizovaný dav německých ordnerů zaútočil na místní četnickou stanici. Výsledkem byl krvavý střet, který přinesl oběti na obou stranách. Památku čtyř českých četníků (Jana Koukola, Antonína Křepeli, Vladimíra Černého a Stanislava Roubala), hájících svobodu a demokracii dnes připomíná zrekonstruovaný památník a každoročně i výroční pietní akt.

Habartov toto vše přežil, ba co více 16. 6. 1960 byl povýšen na město. Dodnes je však patrno, i když stále méně, že původně zde naprosto převažovalo osídlení německého původu.

V současných letech prochází Habartov rozsáhlou proměnou. Stále zdokonaluje svou občanskou vybavenost- ve městě se nachází městský úřad, pošta, pobočka České spořitelny, dvě mateřské školy, Dům dětí a mládeže, základní škola se školní jídelnou, Základní škola praktická a speciální a Základní umělecká škola, zdravotní středisko, zubní ordinace, Městské kulturní středisko a infocentrum, kde působí i knihovna s muzeem, zaměřeným na prvorepublikové četnictvo. Před dvěma a půl lety zde byl otevřen supermarket společnosti Tesco, jenž nabízí široký sortiment zboží.

Těžební činnost v jeho okolí došla razantního útlumu a na řadu přišly rozsáhlé rekultivace, které by měly postupně navrátit krajinu opět k užívání lidem.  V těsné blízkosti vznikla lokalita Boden, kde se nacházejí dvě jezera. Jedno určené rybářům, druhé pak k rekreačnímu koupání. Prostor je dnes široko daleko znám také díky více jak tříkilometrovému in-lineovému okruhu, který se stal velmi vyhledávaný a oblíbený. V místě jsou plánovány i další aktivity (např. volejbalová hřiště, šatny, WC, kiosek apod.), které jsou však vázány na příliv dotací. Během roku 2013 by měl být projekt dokončen a turisté i občané se mohou těšit na zlepšení servisu služeb a rozšíření nabídky sportovního vyžití. Jisté možnosti pak nabízí i spoluúčast na rozsáhlém projektu jezera Medard.

Během posledních let vzniká a je zvelebován sportovní areál u základní školy, kde najdete hřiště s umělým povrchem, streetballový kout, dvě beachvolejbalová hřiště, dva antukové kurty, dva kryté stoly na stolní tenis a nově i hřiště pro maminky s dětmi. To se stalo v pořadí již třetím takovým moderním prostorem pro hraní nejmenších a v plánu jsou další. Obnova starých a budování nových hřišť a sportovišť i další rozšiřování sítě cyklostezek a rekonstrukce komunikací a chodníků je jednou z priorit městské samosprávy. Jako poslední počin lze zmínit rekonstrukci dětského hřišťátka přímo na náměstí Přátelství.

Naše město se může pochlubit i bohatým spolkovým životem. Působí zde skauti, pionýři, dobrovolní hasiči, sdružení důchodců, fotbalisté, tenisté, volejbalisté, šachisté, oddíly malé kopané, paintballisté, kynologové, filatelisté, taneční skupiny, sdružení přátel country hudby, raritou je již padesátileté loutkové divadlo Kahánek a jistě by se našly ještě další spolky a sdružení.

Letitou tradici má u nás i přítomnost školství a školních budov, ať už je to někdejší první česká menšinová škola na Kluči, měšťanská škola, později základní a nyní škola praktická, speciální a umělecká ve Starém Habartově či v současnosti jediná klasická Základní škola v ulici Karla Čapka. Ta oslavila v roce 2011 padesát let svého působení v nově postavené budově. Škola, byť tehdy jen jeden pavilon, otevřela žákům své brány již v roce 1961 a dodnes slouží svému původnímu účelu.

Město je otevřeno i mezinárodní spolupráci. Zatím má uzavřeno partnerskou smlouvu se saským Lengenfeldem (od roku 2008) a úspěšně se rozvíjí kontakty i s bavorským Bad Berneckem. Na území našeho někdejšího okresu bylo až do prosince 2012 zapojeno do mikroregionu Pod Chlumem.

Město vytvořilo svůj kulturně-sportovní kalendář a grantový systém, jehož prostřednictvím se snaží podpořit akce pořádané ve městě a z nějž namátkou vybírám: oslavy Dne dětí, Poslední zvonění, Rozsvěcení stromečku, Velikonoční vyrábění, Velká cena Habartova ve volejbale, Habartovskou osmičku, Folkový festival, reprezentační ples, pietní akt, pálení čarodějnic atd. O dění ve městě informuje občany městský rozhlas, Habartovský zpravodaj a webové stránky www.mestohabartov.cz .

Přáli bychom si, aby se naše město stalo místem nejen k přežívání, ale i k plnohodnotnému žití, a proto chceme udržet směr, kterým směřuje vývoj během posledních pěti let. Zda-li se nám to daří, přijeďte posoudit vy sami, až budete mít cestu kolem.

  • Pomník zastřelených četníků

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz