Litomyšl

Bří Šťastných, 570 01, Litomyšl, Tel.: +420 461 612 161, ic@litomysl.cz
Litomyšl/Společnost - Litomyšl
Litomyšl

litomysl-8-1.jpg
Město Litomyšl, slavné rodiště B. Smetany, leží ve východní části Pardubického kraje, na pomezí Čech a Moravy, 8 km severozápadně od Svitav. Žije v něm 10 226 obyvatel. Litomyšl leží na silnici I/35 mezi Hradcem Králové a Svitavami, po níž jezdí četné autobusové linky včetně dálkových. Časté autobusové spojení je také s Českou Třebovou, kde zastavují dálkové vlaky. Nejvíce turistů zajisté přiláká Státní zámek Litomyšl, památka chráněná UNESCO.
Mapa - Litomyšl

Bří Šťastných, 570 01, Litomyšl

Telefon: +420 461 612 161
E-mail: ic@litomysl.cz
Web: http://www.litomysl.cz


Město Litomyšl leží v nadmořské výšce 320-370 metrů na okraji tzv. Loučenské tabule a Českotřebovské vrchoviny, které jsou součástí Svitavské pahorkatiny, jež náleží do soustavy České křídové tabule. Od severozápadu od Vysokého Mýta sem zasahuje jakási úzká zátočina východočeské nížiny, na východě od České Třebové a na jihu směrem od Poličky je potom Litomyšl obklopena nevysokými pahorkatinami a hřbety dosahujících výšky kolem 600 metrů nad mořem. V minulosti byl litomyšlský úval jižním zálivem druhohorního moře, jehož usazeniny dnes tvoří četné opukové skály a cihlářské jíly v okolí. Na vodní toky je Litomyšlsko chudé, neboť leží na samém okraji vodního předělu mezi Černým a Baltským mořem. Významnější je pouze řeka Loučná, která Litomyšlí protéká.

V okruhu 20 kilometrů se nacházejí města Svitavy, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí a Polička. Litomyšl leží na hlavním silničním tahu číslo 35 Olomouc - Hradec Králové, přibližně 150 kilometrů od Prahy, 85 km od Brna a asi 50 km od Hradce Králové. Město rovněž leží na železniční trati Choceň-Litomyšl, popř. je dostupné autobusem ze železniční stanice Česká Třebová.

Dnešní Litomyšl je městem, které si je vědomo svých bohatých dějin a tradic a dokáže z nich čerpat náměty pro další rozvoj. Udržuje bohatý památkový fond, ovšem snaží se také o kvalitní moderní architekturu. Zachovává si v podstatě "maloměstský" charakter a nabízí možnost potkat se aspoň se střípky ducha obrozenecké Litomyšle, rozvíjí bohatý kulturní a spolkový život, ale také průmysl, podnikání a ekonomiku; obyvatelům i návštěvníkům poskytuje bohaté sportovní vyžití (budovaný sportovní areál).

První osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél veřejné obchodní cesty, zvané později Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou hranici a spojovala Čechy s Moravou. Písemně doložená historie města začíná koncem 11. století, kdy tady kníže Břetislav II. - na místě zřejmě staršího slavníkovského hradiště, zmiňovaného Kosmovou kronikou již k roku 981 - založil buď kostel, nebo benediktinský řádový dům. V polovině 12. století sem olomoucký biskup Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku a dostal jméno Hora olivetská. Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta, dříve dlouho považovaný za nejstarší kostel v Čechách.

Klášter se stal důležitým střediskem kraje a pod ním vyrůstalo podél veřejné cesty u řeky Loučné sídliště. V roce 1259 udělil král Přemysl Otakar II. tomuto sídlišti městská privilegia a Litomyšl se stala poddanským městem.

V roce 1344 bylo - současně se vznikem pražského arcibiskupství - v Litomyšli zřízeno biskupství. Klášter přestal existovat a jeho statky byly rozděleny mezi biskupa a jeho kapitulu. Litomyšlským biskupem byl od roku 1353 kancléř Karla IV. Jan II. ze Středy, muž s velkým kulturním rozhledem. Do Litomyšle uvedl v r. 1356 augustiniány, z jejichž tehdy postaveného klášterního kostela se později stal dnešní proboštský chrám.

Od roku 1388 byl biskupem Jan IV. Železný, známý mj. jako odpůrce Husův. Husitská vojska se v roce 1421 (přestože Jan IV. už tehdy působil v Olomouci) obrátila i proti Litomyšli. Město se vzdalo dobrovolně, ale o čtyři roky později jej zabralo radikálnější husitské křídlo a bojovalo se i o hradní návrší. Biskup Aleš z Březí uprchl a biskupství tak vypálením biskupských budov fakticky zaniklo.

Od roku 1432 měl Litomyšl v držení rod Kostků z Postupic. Město za jejich vlády rozkvetlo a v poslední čtvrtině 15. století se také stalo důležitým centrem jednoty bratrské. Sídlil zde biskup jednoty, její archiv a fungovala zde významná tiskárna. Na konci patnáctého století se město rozšiřovalo směrem k hradnímu návrší, kde vzniklo tzv. Nové nebo Horní město s vlastní samosprávou.

V roce 1547 byla Litomyšl Bohuši Kostkovi z Postupic zkonfiskována za účast v nezdařeném odboji proti Ferdinandovi I. O rok později byl obnoven zákaz jednoty bratrské (která se na odboji - zejména postavou biskupa Jana Augusty - také podílela) a její členové museli opustit zemi.

V roce 1567 se pánem litomyšlského panství, tehdy jednoho z největších v zemi, stává Vratislav z Pernštejna, který zde o rok později nechal stavět renesanční zámek. Sídlo Kostků, vzniklé úpravou biskupských budov a zničené požárem (požáry ostatně sužovaly město po celou jeho historii), bylo zpustlé a zámek byl v podstatě novostavbou. Stal se jednou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen na našem území, mimo jiné i díky překrásné sgrafitové výzdobě. Z Vratislavovy doby pochází i městský řád čistoty, zajímavý doklad o vzhledu města a péči o veřejnou hygienu.

Vratislav z Pernštejna zasahoval tvrdě proti českým bratřím a v rekatolizaci po jeho smrti pokračovala i jeho žena Marie Manrique de Lara a dcera Polyxena. Poslední členka pernštejnského rodu Frebonie z Pernštejna povolala roku 1640 do Litomyšle, pustošené událostmi třicetileté války, řád piaristů. Piaristická kolej s kostelem a školy vyrostly v pozdějších letech na místě Horního města, zničeného dalším z požárů v roce 1635.

Piaristé byli řádem vzdělávacím: ve školách, které stály původně na místě dnešního chrámu, začali učit už v roce 1644. Velký význam pro další kulturní rozvoj a pověst města měl filosofický ústav, otevřený u piaristického gymnázia ještě v průběhu 17. století.

Těžké roboty a další povinnosti, doléhající na poddané po třicetileté válce, spolu s pokračující rekatolizací vyústily v roce 1680 ve velké selské povstání, jehož centrem se stalo právě okolí Litomyšle. Hlavní představitelé vzpoury byli popraveni.

To už byli - od roku 1649 - majiteli panství Trautmannsdorfové, kteří se do tváře města vepsali zejména stavbou nového piaristického chrámu, který byl podle projektu G. B. Alliprandiho dostavěn F. M. Kaňkou v roce 1722. Kostel se stal symbolem vítězství protireformace a on i celé město byly v dalších letech svědky mnoha velkolepých církevních slavností.

Po celé 18. století bojovalo město opět s požáry - po Čechách prý se začalo říkat "hoří to jak Litomyšl" -, povodněmi i válečnými ztrátami. Katastrofální požár postihl město v roce 1775, povodeň v roce 1781 a opět velký požár roku 1814. Následkem požárů byly také časté přestavby měšťanských domů, které získávaly v první polovině 19. století převážně empírový ráz.

Požár z roku 1775 byl vrchnosti, kterou byli od roku 1758 Valdštejnové-Vartenberkové, také impulsem k velkým stavebním úpravám na zámku a v jeho okolí. Na zámku vzniklo dodnes dochované divadlo a ochotnická představení byla oblíbenou zábavou i ve městě. Na akademii filosofů vystoupil v roce 1830 jako zázračné dítě malý Bedřich Smetana, který se o šest let dříve narodil v zámeckém pivovaru.

Centrem duchovního života Litomyšle byly v 1. polovině 19. století piaristické školy a filosofický ústav, obnovený po odmlce v roce 1802. Působilo zde - v řadách pedagogů i studentů - mnoho významných osobností vědeckého i kulturního života.

Dramaticky prožívala Litomyšl revoluční události roku 1848. Už v březnu byla sestavena studentská legie a nedlouho nato měšťanská garda v čele s Josefem Buchtelem. Část studentů a městská garda bojovala v červnu v Praze a po porážce a především po říjnových střetech ve Vídni chystal Buchtele skutečné ozbrojené povstání. To bylo ovšem prozrazeno a Buchtele zatčen. Odboj se nadále šířil především ze škol, ale filosofický ústav byl v roce 1849 zrušen.

Zadlužené litomyšlské panství koupila roku 1855 v dražbě rodina Thurn-Taxisů. Panství se po politických a správních změnách, vynucených revolučními událostmi, stalo základem a město Litomyšl správním centrem nového okresu.

Život ve městě po pádu Bachova absolutismu se opíral o četné spolky. Mnoho jejich činovníků se rekrutovalo z řad pedagogů už ne filosofického ústavu, ale reformovaného gymnázia, kde od padesátých let začali učit i světští učitelé. Mnoho významných osobností, zejména spisovatelů, bylo do Litomyšle přitahováno nejen školami, ale i známou Augustovou tiskárnou. Jako profesor gymnázia sem přijel i Alois Jirásek. V roce 1891 vzniklo městské muzeum, otevřena byla knihovna a od roku 1905 slouží městu reprezentativní stavba Smetanova domu.

V první třetině 20. století vyrůstala nová Masarykova čtvrť. Nové gymnázium bylo dostavěno v r. 1923, o rok dříve byl dostavěn Lidový dům. V roce 1929 byla dokončena stavba Průmyslové školy.

V roce 1924 byl na dnešním Smetanově náměstí odhalen Štursův pomník Bedřicha Smetany. V roce 1926 byla otevřena městská obrazárna s díly J. Mařáka, A. Dvořáka i moderních umělců. Na její tradici navazuje dnešní znovuotevřená obrazárna v prostorách zámku. V první polovině 30. let byla Litomyšl dějištěm velkých výstav (o A. Jiráskovi, B. Němcové, B. Smetanovi), na kterých se výrazně podílel zdejší rodák Zdeněk Nejedlý.

Během druhé světové války byla zlikvidována zdejší židovská obec. Poválečný odsun německého obyvatelstva změnil národnostní složení především přilehlých vesnic. Únorové události proběhly bez většího ohlasu; veřejné mínění rozbouřil až proces s rektorem piaristické koleje F. A. Stříteským a dalšími v roce 1950. Od roku 1960 je Litomyšl součástí svitavského okresu.

V roce 1949 se v zámeckém areálu konal, za velkého přispění Zdeňka Nejedlého, první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten se koná s přestávkami až dodnes, když od původního plánu přinášet posluchačům především Smetanovu hudbu upustil a je dnes festivalem s širokým dramaturgickým záběrem a velkým renomé a zároveň jednou z nejdůležitějších kulturních událostí ve městě. Od roku 1974 probíhá i festival Mladá Smetanova Litomyšl, přehlídka hudebního mládí.

Na zestátněném litomyšlském zámku, který je od roku 1962 národní kulturní památkou, byla od sedmdesátých let 20. století opravována sgrafitová výzdoba. Velká oprava sem v těchto letech přivedla skupinu umělců v čele s Olbramem Zoubkem. Expozice Muzea české hudby v zámeckých sálech neměla dlouhého trvání a v současné době je na zámku zpřístupněna expozice šlechtického bydlení. Výjimečnost celého zámeckého areálu byla v roce 1999 potvrzena zápisem do seznamu světového dědictví Unesco.

Polistopadový vývoj znamenal velkou řadu změn v kulturním i politickém životě města, množství nových staveb i rekonstrukcí památek. Bylo otevřeno Portmoneum, založena restaurátorská škola. Hospodářský vývoj souvisí především s rozvojem závodu Vertex. Významnou událostí bylo setkání sedmi středoevropských prezidentů, kteří se zde v roce 1994 sešli na pozvání Václava Havla. O rok později sem zavítal i španělský král. Zatím poslední významnou změnou v podobě města byla rekonstrukce Klášterních zahrad a jejich zpřístupnění v září 2000.

 • František August Brauner (1810–1880), právník a politik
 • Bedřich Smetana (1824–1884), hudební skladatel
 • Julius Mařák (1832–1899), akademický malíř
 • Karel Zahradník (1848–1916), matematik
 • Ladislav Prokop Procházka (1872–1955), český lékař, politik, hudební skladatel a spisovatel
 • Zdeněk Kopal (1914–1993), český astronom, astrofyzik
 • František Hoffmann (* 1920), historik, archivář
 • Olbram Zoubek (* 1926), akademický sochař
 • Josef Špak (* 1929), duchovní a biskup-patriarcha Církve československé husitské
 • Renesanční zámek z let 1568–1581 s arkádami, barokním divadlem, parkem a pivovarem je zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
 • Smetanovo náměstí s úplně zachovaným podloubím po obou stranách a množstvím historických domů
 • Stará radnice z roku 1418 a později přestavěná, s věží
 • Dům U rytířů (čp. 110) s bohatě zdobenou kamennou fasádou a podloubím, dílo mistra Blažka z doby kolem 1550
 • Bývalý Pernštejnský dvůr, barokní stavba na severním konci historického města
 • Smetanův dům, novorenesanční stavba z roku 1905 s divadelním sálem, severně od Smetanova náměstí
 • Proboštský Kostel Povýšení svatého Kříže na Šantově náměstí, původně součást augustiniánského kláštera. Gotická trojlodní stavba, založená 1356, v barokní době přestavěná.
 • Na jižní straně k němu přiléhá gotická kaple sv. Josefa a gotická kapitulní síň (dnes sakristie).
 • Barokní proboštství z let 1758-1763, Šantovo náměstí 183
 • Bývalý piaristický kostel Nalezení svatého Kříže, naproti zámku. Jednolodní barokní stavba a příčnou lodí a bočními kaplemi z let 1716-1730, podle plánů G. B. Aliprandiho.
 • Bývalá piaristická kolej a gymnázium z téže doby
 • Nový kostel – modlitebna Církve bratrské
 • Kaple Nejsvětější Trojice, ulice Komenského, čtvercová stavba z roku 1696
 • Hřbitovní kostel svaté Anny z let 1670-1672
 • na hřbitově pomníky rodičů Braunerových, Magdaleny Dobromily Rettigové, A. V. Šmilovského, hrobka rodiny Fünfkirchenů
 • Mariánský sloup na Smetanově náměstí z roku 1716
 • Socha sv. Prokopa z roku 1764, silnice na Českou Třebovou, ulice J. K. Jeřábka
 • Socha svatého Václava z roku 1765, naproti Pernštejnskému dvoru
 • Socha sv. Floriána z roku 1767, ulice Rektora Stříteského
 • Sousoší Nejsvětější Trojice od J. Dvořáka z roku 1824, u hřbitova
 • Pomník Bedřicha Smetany od J. Štursy z roku 1924 a pomník Jana Amose Komenského na Smetanově náměstí
 • Sochy Minervy, Marty, Apollona, Ceres, Plutona a Diany, zámecký francouzský park
 • Socha Aloise Jiráska od V. Makovského z roku 1959, u zámku
 • Socha Zdeňka Nejedlého, u 1. základní školy
 • Pomník obětem 1. a 2. světové války
 • Pomník protifašistického odboje
 • Univerzita, pedagogická fakulta, Smetanovo náměstí 22
 • Vodní mlýn konšelský, Mařákova 283
 • Zemědělský dvůr Hraběnčin, Partyzánská 322
 • Kaplička svatého Antonína v Nedošínském hájiHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz