Česká Třebová

Staré náměstí, 560 02, Česká Třebová, Tel.: +420 465 500 211, info@ceska-trebova.cz
Česká Třebová/Společnost - Česká Třebová
Česká Třebová

ceska-trebova-8.jpg
Česká Třebová  je město na východě Čech, čtvrté (podle počtu obyvatel) a druhé (podle rozlohy) největší město Pardubického kraje. Česká Třebová má katastrální rozlohu 41 km² a v roce 2011 zde žilo 16 tisíc obyvatel. Nachází se v přibližně severo-jižně orientované kotlině řeky Třebovky, která je ze západní a východní strany ohraničena zalesněnými hřebeny s nejvyššími kopci v okolí: Kozlovský kopec (601 m n. m.) a Palice (613 m n. m.). (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Česká Třebová

Staré náměstí, 560 02, Česká Třebová

Telefon: +420 465 500 211
E-mail: info@ceska-trebova.cz
Web: http://www.ceska-trebova.cz


Buďte vítáni ve východních Čechách, ve městě na samém pomezí Čech a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor, v údolí řeky Třebovky, v České Třebové. Město s necelými šestnácti tisíci obyvateli dnes patří k největším v regionu. Jeho historie sahá až do roku 1278 a je opravdu pestrá. Ještě docela nedávno jméno České Třebové evokovalo především železnici, důležitou dopravní křižovatkou regionu stále je, ale bylo by chybou pohlížet na ni jen jako na město železničářů. Česká Třebová se stává městem, v němž je stále větší prostor poskytován sportu a kultuře, městem, které vyniká zelení a mnoha parky, městem, které se stále rozvíjí...

(Zdroj: oficiální stránky Česká Třebová)

Počátky souvislejšího osídlení jsou nejasné. Dosavadní názor, že to nejstarší - z 1. poloviny 13. stol. - se nacházelo na pravém břehu říčky Třebovky, v blízkosti dochované románské rotundy svaté Kateřiny, vyvrátila nová zjištění. Archeologický průzkum lokality blízké Starému náměstí ukázal, že ve stejné době existovalo souvislé osídlení i zde, tedy na levém břehu říčky. Proces osídlování se také odráží v názvu města, o němž máme první zmínku z období let 1278–1281. Jméno Třebová je totiž odvozeno od staroslověnského slova triebiti, tedy mýtit les.
Pověst o České Třebové

Krátce po svém založení se Česká Třebová stává majetkem zbraslavského kláštera, později pak litomyšlského biskupství. Po zániku biskupství, v době husitských bouří, se pak město spolu s dalšími stává majetkem světské vrchnosti z Lanšperka. Česká Třebová byla v té době malým městečkem o několika stovkách obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím a částečně řemesly. Po husitských válkách se postupně dostává do majetku několika šlechtických rodů: Kostků z Postupic, Pernštejnů, od roku 1544 Bohdaneckých z Hodkova. Toto období je zároveň dobou rozkvětu panství. Petr Bohdanecký z Hodkova totiž podporoval zejména textilní řemesla, navíc roku 1547 nechává na českotřebovském náměstí postavit renesanční zvonici, která dodnes nese kamenný reliéf jeho erbu.
Pověst o České Třebové

Později se Česká Třebová stává opět majetkem Pernštejnů, následně Hrzánů z Harasova a konečeně Lichtensteinů. Když v roce 1622 Českotřebovsko získali, skoncovali s relativní náboženskou svobodou a zahájili na zdejším panství rekatolizaci.
Pověst o České Třebové

V dalších desetiletích byla Česká Třebová - ostatně jako další města českého království - sužovaná útrapami třicetileté války. Nadto byla v roce 1636 postižena velkým a ničivým požárem. Během jediné noci shořela veškerá vnitřní zástavba. Tato rána poznamenala město na velmi dlouhou dobu. O sto let později, přesněji v roce 1745, došlo bohužel k velkému požáru znovu. Opět vyhořelo celé město. Před ničivými plameny zůstaly uchráněny pouze kostel, fara a po třech domech na každém jeho okraji. Následky této katastrofy se podařilo zahladit až ve druhé polovině 18. století. I tak ale zůstává Česká Třebová až do poloviny devatenáctého století malým poddanským městečkem s převážně neprogresivním hospodářstvím.
Historické fotografie - Gymnázium Historické fotografie - Hýblova ul. Historické fotografie - dům čp. 472 v Kobylím dole Historické fotografie - Nádražní ul. Historické fotografie - Nádražní ul.

Radikální změnu v životě města přineslo až zprovoznění železniční trati z Olomouce do Prahy, ke kterému došlo v roce 1845. Se zahájením pravidelné dopravy vznikla nová pracovní místa a to přivedlo do města další obyvatele. Když byla v roce 1849 zprovozněna trať z Brna do České Třebové, stala se z tohoto města důležitá železniční křižovatka. Industrializace přinesla rychlý nárůst obyvatelstva. Zatímco v roce 1845 měla Česká Třebová asi 3000 obyvatel, o půlstoletí později to už bylo přes 6000.
Historické fotografie - Náměstí - žertovná fotografie Historické fotografie - Staré náměstí Historické fotografie - Hýblova ul. Historické fotografie - Na Splavě Historické fotografie - Zámostí

Dalším významným zdrojem růstu i prosperity České Třebové byl textilní průmysl.Od poloviny 19. století se zde - přesněji v tehdy samostatné obci Parník, která je dnes jednou z městských části - začíná rozvíjet textilní výroba. Rozjíždí se tu pobočka vídeňské firmy Hermann Pollack´s Söhne (HPS), která nabízí zaměstnání stovkám dělníků nejen z České Třebové, ale i z okolí. Hospodářský rozkvět podnítil ve městě čilý spolkový život. Tento slibný vývoj byl však přerušen vypuknutím první světové války, která si vyžádala nemalé oběti z řad obyvatel města.
Náměstí Náměstí Náměstí Náměstí Náměstí

Život v 1. republice jakoby navázal na předválečný vývoj; ve městě panoval čilý stavební ruch, stavěly se celé nové čtvrti, školy, obecní domy. Místní spolky navázaly na svou předválečnou činnost, byly zakládány nové. Bohužel také tentokrát byl vzestupný trend - v krátké době již podruhé - přerván válečným konfliktem. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se Česká Třebová stala hraničním městem. Veškerý život v něm se musel přizpůsobit novým podmínkám. Řada obyvatel města, ať osoby židovského původu, ať účastníci protifašistického odboje, skončila svou životní pouť v koncentračních táborech.
Město Město Dopravní terminál Jana Pernera Město Město

Po válce byla zahájena obnova města, demokratický vývoj byl však přerušen únorem 1948. Na přelomu let 1948 a 1949 navíc prohrála Česká Třebová svůj boj o sídlo okresního úřadu, když okresním městem se, jak známo, stalo sousední Ústí nad Orlicí. V dalších letech přesto Česká Třebová rostla. Byla budována nová panelová sídliště, nové výstavbě musel ustoupit i starý Trávník.
Letecký snímek - městská část Lhotka Letecký snímek - městská část Trávník, Staré a Nové náměstí Letecký snímek - městská část Parník

V současnosti je Česká Třebová s necelými 16 000 obyvateli jedním z nejlidnatějších měst Pardubického kraje.

(Zdroj: oficiální stránky Česká Třebová)

 • Jan Kubelka    1853-1900    básník, člen sboru hasičů
 • Vilém Kyral    1909-1961    učitel hudby, kapelník a dirigent v Praze
 • MUDr. František Lašek    1872-1947    lékař, veřejný činitel a historik
 • Jan Mehl    1912-1990    akademický malíř, restaurátor, žák Františka Kupky
 • Jiří Pichl    1872-1953    novinář, politik, senátor, někdejší starosta dnes pražských Vinohrad
 • František Preisler ml.    1915-1983    hudebník a dirigent, působil např. v Pardubicích, Kladně, Olomouci a Opavě
 • Ing. Otakar Runa    1915-1941    z Prahy udržoval styk s protifašistickou skupinou v Č. T., které dodával nálože pro sabotážní akce, byl pak Němci popraven
 • Ing. Eduard Stříbrný    1891-1974    strojní inženýr a kulturní pracovník
 • Miroslav Škrabal    1875-1896    skladatel, houslista
 • Bohuslav Štangler    1895-1980    pedagog, kulturní pracovník, spisovatel, správce městského muzea
 • Karel Tomeš    1912-1991    malíř a divadelník
 • Stanislav Víša    1924-1984    výtvarník, loutkář, modelář, pracovník v loutkovém filmu, vyzdobil sgrafity nádražní halu
 • Ing. Michal Dlouhý    1931-1992    řídící pracovník a mecenáš
 • Antonín Felcman    1852-1929    podnikatel a kulturní činovník
 • Otto Fusek    1909-1987    akademický malíř a grafik
 • Grete Salus    1910-1996    učitelka tance, jako jedna z prvních zveřejnila zprávu o osudu Židů během Holokaustu (1945)
 • Josef Hořička    1870-1939    ředitel, pedagog a sběratel lidových písní
 • Josef Jindra    1885-1967    podnikatel a ředitel
 • Josef Poštulka    1923-2009    na Slovensku působící architekt a projektant
 • PhDr. Jindřich Růžička CSc.    1926-2011    regionální historik, archivář, spisovatel
 • Ing. Bohuslav Řehák CSc.    1936-1986    chemik a vývojový pracovník
 • Jaroslav Burian    1922-1980    rusista, pedagog, autor rozhlasových relací, literární vědec, překladatel a filolog
 • Vratislav Bělský    1924-2003    varhaník
 • František Stránský    1914-1954    konstruktér, vynálezce, zkonstruoval tříkolku Velorex, zahynul v ní při nehodě, bratr Mojmíra
 • Mojmír Stránský    1924-2011    konstruktér, vynálezce, zkonstruoval tříkolku Velorex, bratr Františka
 • Jan Kapusta    1932-2011    český muzikolog a publicista
 • Jiří Musílek    1942*    –    pedagog, kulturní a politický činitel, kronikář, publicista, ochotnický herec, televizní redaktor, komunální politik, v letech 1990 – 1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění
 • Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc.    1945-1998    přírodovědec (geologie), historik, pedagog a vědec, vedoucí katedry geologie univerzity v Olomouci
 • Pavel Langhans    1945*    –    malíř a karikaturista
 • Mgr. Milan Michalski    1945*    –    spisovatel, pedagog, přírodovědec, mineralog, fotograf a zakladatel Mineralogického klubu Česká Třebová

 

 • Klasicistní kostel sv. Jakuba Většího z r. 1801, umístěn mezi ul. Hýblova a Klácelova   
 • Soubor vrcholně barokních soch z let 1712 – 1719 u děkanského kostela                                                                          
 • Dům čp. 1, ul. Klácelova - budova děkanství postavena v letech 1783 - 1786                                                                 
 • Sloup se sochou P. Marie Immaculaty z roku 1706, na Starém náměstí
 • Kaplička P. Marie z poloviny 19. století, nachází se na rozcestí ulic Chorinova a Moravská                                                
 • Dům čp. 77 na Starém náměstí - radnice s reliéfní deskou s erbem Bohdaneckých z Hodkova, datovanou do roku 1547
 • Dům čp. 11 v ul. Klácelova – klasicistní dům z r. 1804 slouží v současné době jako stálá expozice Městského muzea Česká Třebová.
 • Dům čp. 72 v  ul. Hýblova - budova České spořitelny s klasicizujícím tvaroslovím z r. 1904
 • Dům čp. 97 v ul. Hýblova - dům z r. 1927, s fasádou upravenou v duchu národního dekorativismu
 • Dům čp. 310 v ul. Lidická – roubený objekt lidové architektury se sedlovou střechou a bedněným štítem
 • Dům čp. 472 v Kobylím dole – jednopatrový objekt lidové architektury s dřevěnou pavlačí
 • Rotunda sv. Kateřiny – románská rotunda z první poloviny 13. století, nachází se severovýchodně od Starého náměstí
 • Kaple P. Marie Na Horách, postavena v r. 1838
 • Budova Gymnázia na Tyršově nám. čp. 970 - postavena v r. 1912 v duchu modernismu podle návrhu architekta A.Dryáka
 • Dům čp. 388 v ul. Podbranská – zděný objekt lidové architektury se sedlovou a polovalbovou střechou, postaven v r. 1842
 • Dům čp. 21 v ul. Husova – roubený objekt lidové architektury z r. 1845
 • Socha Šárky od Q. Kociána z r. 1911 v parku Javorka
 • Sousoší Sbratření od K. Pokorného z r. 1950, Dopravní terminál na náměstí Jana Pernera

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz