Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka, 544 17, Dvůr Králové nad Labem, Tel.: +420 730 182 895, info@mudk.cz
Dvůr Králové nad Labem/Společnost - Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem

dvur-kralove-nad-labem-8.jpg
Město Dvůr Králové nad Labem se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Město Dvůr Králové nad Labem leží v Královédvorské kotlině na východě Jičínské pahorkatiny na řece Labi. Žije zde asi 16 tisíc obyvatel. Ve městě se nalézá známá Zoo Dvůr Králové s Africkým safari, která láká ročně přes půl milionu návštěvníků. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Mapa - Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka, 544 17, Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 730 182 895
E-mail: info@mudk.cz
Web: http://www.dvurkralove.cz


Dvůr Králové nad Labem je historické město s šestnácti tisíci obyvateli. Nachází se v centrální části Královéhradeckého kraje asi 35 km severně od Hradce Králové a 19 km jižně od Trutnova, leží v Královédvorské kotlině, která je sevřena z jihu příkrým Libotovským hřbetem a ze západu a severu Zvičinsko-kocléřovským hřbetem. Sousední obce jsou Huntířov, Komárov, Kocbeře, Kohoutov, Choustníkovo Hradiště, Žireč, Kuks, Libotov, Doubravice, Nové Lesy a Verdek. Severozápadně od města, 4 km proti proudu Labe sbírá vodu romantická vodní nádrž Les Království.

Celým územím města esovitě protéká řeka Labe s bohatou doprovodní zelení lužní vegetace, v zastavěné části řeku doprovází lipové aleje. Přírodní hranici na severu i jihu tvoří jehličnaté a smíšené lesní porosty. Město leží v příhodné klimatické oblasti, která je charakterizována jako mírně teplá, mírně vlhká, s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C, průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 550 - 650 mm, výjimečně až 700 mm. Území města se nachází v Královédvorské kotlině, lemované lesními masívy (jehličnaté a smíšené lesní porosty), které náleží k Zvičinsko-kocléřovskému hřbetu a Bělohradské pahorkatině.

Hydrogeologicky má území mimořádný vodohospodářský význam a je zařazeno do ochranného pásma vodních zdrojů. Jedná se o jeden z největších zdrojů kvalitní pitné vody v Královéhradeckém kraji, který je označován pojmem „Královédvorská synklinála“. Celé území je v pásmu hydrologické ochrany 2. stupně, malé části území okolo jímacích vrtů pak v PHO 1. stupně.

Řešené území je odvodňováno říční soustavou, která spadá do povodí Labe. Potoky Netřeba a Hartský se vlévají do Labe přímo ve Dvoře Králové. Potok Netřeba pramení v Mezihoří u Bílé Třemešné v nadmořské výšce 428 m. Délka toku je 7,1 km, plocha povodí 9,8 km2 a průměrný průtok u ústí 60 lit./sec. Mezi Bílou Třemešnou a Dvorem Králové je na potoce vybudována soustava 4 rybníků. Největší z nich, rybník Dubina, má zátopu 4,1 ha. Hartský potok pramení u Kocléřova v nadmořské výšce 502 m. Délka toku je 8,4 km, povodí má rozlohu 21,6 km2, průměrný  průtok u ústí je 130 lit./sec. Povodí Labe (profil v Žirči) má plochu 598,3 km2. Dobrý stav vodních toků patří mezi základní faktory udržování ekologické stability v území.

Město s tradicí textilního průmyslu má řadu historických, kulturních i uměleckých památek a je jedním z turistických center východních Čech.

Novější pohled dává vznik města do souvislosti s jeho polohou nedaleko hranic se Slezskem. Na tomto příhraničním území byl v raném středověku neosídlený hluboký hraniční hvozd, který tvořil přirozenou hradbu našeho státu. Když však tímto hvozdem roku 1110 prošla polská vojska Boleslava III., vznikla zde nová vojenská stezka, jejíž trasu bylo nutné opatřit strážnými body. A tak nejen z bezpečnostních důvodů vznikla pravděpodobně ve druhé polovině 12. století osada Dvůr s kostelíkem. Byla zřejmě jednou z několika osad vzniklých podél této nové cesty od opevněného Miletína na slezskou stranu při důležitých přechodech přes vodu. S tím souviselo následné postupné osidlování tohoto území, které zřejmě v případě Dvora postupovalo z Miletína.

První písemná zmínka o Dvoru je z roku 1270. V latinsky psaném listu ze dne 27. července, vydaném v Miletíně ohledně sporu mezi faráři Hořic a Miletína o farní právo, je mezi svědky uveden královédvorský plebán „Gottfridus de Curia“. S latinským označením Dvora jako Curia se setkáváme i v následujících letech. Objevuje se však také německé označení „Hof“, prvně v roce 1316. Český název „Dwuor“ je doložen až v roce 1421. Toto pojmenování souvisí pravděpodobně s knížecím dvorcem, který tu vznikl, zřejmě v blízkosti kostela. S postupující kolonizací, která byla zčásti německá, se původní tržní osada začala rozrůstat. Od které doby Dvůr patřil králi, bohužel nevíme, stejně jako to, kdy došlo k povýšení osady na město.

Ve 14. století byl Dvůr již opevněn a jeho osudy jsou spojeny s tzv. trutnovským manstvím, které bylo několikrát zastaveno. Do přímého držení krále se Dvůr vrátil v roce 1392, do rukou Václava IV. Ten město zapsal své manželce Žofii Bavorské. Město se tak stalo královským věnným městem. Stalo se tak asi před korunovací Žofie roku 1400. Od té doby přibyl k označení města Dvůr přídomek Králové.

V roce 1421 se město bez boje poddalo pražanům (umírněné křídlo husitů). O dva roky později přešlo do vznikajícího Žižkova východočeského svazu a s ním se zúčastnilo několika bitev. V roce 1436 ale zástupci města složili slib věrnosti císaři Zikmundovi Lucemburskému. Rok na to byl obnoven institut věnných měst, když byl Dvůr s dalšímu městy zapsán Zikmundově manželce Barboře Celské.

Pro účast v povstání proti císaři Ferdinandu I. přišlo město roku 1547 o své statky. Ještě téhož roku bylo ale Dvorským uděleno odpuštění a téměř všechen majetek jim byl vrácen.

Během stavovského povstání (1618 -1620) se Dvůr přidal na odbojnou stranu, po bitvě na Bílé hoře (8.11. 1620) mu tedy byl opět zkonfiskován majetek. Městu byly statky vráceny roku 1627. Za třicetileté války (1618 - 1648) město utrpělo značné škody a byl tím dovršen úpadek města. Dvůr byl několikrát vypleněn a vydrancován císařskými, saskými i švédskými vojáky.

V době vlády Marie Terezie (1740 – 1780) bylo město opět podrobeno válečným útrapám, které souvisely s válkou o rakouské dědictví (1740 – 1748) a se sedmiletou válkou (1756 – 1763). I přes tyto nešťastné události se město ve II. polovině 18. století i počátkem 19. století hospodářsky dále rozvíjelo. Tento rozvoj souvisel především s textilním řemeslem.

16. září 1817 byl objeven Václavem Hankou tzv. Královédvorský rukopis v „kobce“ děkanského kostela sv. Jana Křtitele. Tento rukopis obsahoval 14 písní, které měly pocházet ze 13. století. Ačkoliv se později ukázalo, že se jedná o falsum, nepochybně významně ovlivnil atmosféru právě probíhajícího národního obrození a zapsal město výrazně do českých dějin.

Její průběh zasáhl v roce 1866 celý hradecký region. Boje se v průběhu války odehrávaly přímo na území města, došlo ke dvěma pruským okupacím a nakonec se Dvůr Králové stal v červenci pruským lazaretem. Když v září 1866 vojáci opustili město, zbyla tu zničená pole, vyrabované domy, bída a velká drahota. Připomínky těchto událostí, nejen ve formě válečných hrobů, se dnes nalézají v samotném městě i v blízkých vesnicích.

Ničivé požáry a epidemie patří k historii každého města. Požárům napomáhal fakt, že většina budov byla dřevěná a zástavba uvnitř sevření hradeb byla velmi hustá. V průběhu staletí došlo k několika rozsáhlým požárům, při kterých bylo zničeno buď téměř celé město, nebo jeho významná část. Asi nejhorší byl požár v roce 1572, kdy vyhořelo celé město kromě kostela a čtyř domů. Ani epidemie se nevyhnuly našemu městu. V roce 1582 to byla epidemie moru a později epidemie cholery 1831, 1850 a 1855.

Města se však netýkaly pouze katastrofy spojené s vojenskými konflikty nebo přírodními pohromami. Množství příznivých událostí přispělo k jeho vývoji a prosazování se v regionálním měřítku.

Město bylo především střediskem obchodu a řemesel. Velkou tradici zde mělo hlavně tkalcovství a barvířství, protože odedávna se v okolí pěstoval len. Od konce 18. století sem zvolna proniká bavlna a v 19. století začíná vytlačovat tuto tradiční surovinu. Na konci 18. století, i přes zdejší značně rozvinutá textilní řemesla, se tu příliš neujalo zavádění manufaktur (pozn. 1790 – 1841 J. Schubert přádelna bavlny v Podharti, 1791 František Thim barvírna, tiskárna a sušárna plátna na Hradišťském předměstí). Více se prosadil faktorský systém. Důležitým předpokladem pro rozvoj průmyslu byla stavba železnice (1858), ale také zdokonalení silniční sítě, splavnost Labe, přijatelná vzdálenost uhelných dolů či dostatek pracovních sil.

Textilní průmysl se začal naplno ve městě rozvíjet v 80. letech 19. století, kdy začaly vznikat první textilní továrny (Winternitz a Friedman (1861), Emanuel Bäumelt, Mořic Feldscharek, Julius Busch, atd.).

S průmyslovým rozvojem úzce souvisel i vzrůst počtu obyvatel, stavební rozvoj města a v neposlední řadě i rozvoj společensko-kulturního života města (stavba divadelní budovy, rozvoj spolkové činnosti – divadelní spolek, pěvecké spolky, tělovýchovná jednota Sokol, Okrašlovací spolek atd.). Velká většina těchto spolků existuje dodnes a dále se aktivně podílejí na životě města.

Stejně jako většina českých měst byl i Dvůr Králové nad Labem postižen průběhem I. světové války. I zdejší občané byli nuceni se aktivně účastnit bojů. Padlo v ní 130 zdejších rodáků a přes 50 vojáků zůstalo nezvěstných. Na památku jejich oběti byly vybudovány pomníky a památníky nejen přímo ve městě, ale i v přilehlých obcích, odkud vojáci pocházeli.

Po překonání krize způsobené I. světovou válkou dochází v meziválečných letech k rozvoji nejen průmyslu, ale i spolkového a kulturního života města. Stěžejním průmyslem zůstává i nadále textilní odvětví. Pak přišel rok 1929 a s ním světová hospodářská krize, která zasáhla všechny královédvorské podniky. Výrobu bylo nutné omezit nebo úplně zastavit. Nezaměstnanost se představitelé města snažili řešit tzv. nouzovými pracemi. V německých oblastech byla situace horší. Jakmile v sousedním Německu začala po hitlerovském převratu výroba stoupat a nezaměstnanost mizet, začalo v pohraničí růst nacionální hnutí, jehož vyvrcholením byl Mnichov, který pro soudní okres Dvůr Králové znamenal ztrátu 32 obcí z celkem 47. Dvůr Králové se stal hraničním městem bez komunikací, železnice a surovin.  V tomto období (v roce 1933) bylo otevřeno ve Dvoře Králové nad Labem  zcela nové Tyršovo koupaliště.

Následovala válečná léta 1939 až 1945, která byla ukončena květnovým povstáním a následným odsunem osob německé národnosti z území královédvorského okresu.

Dle výsledků sčítání lidu v roce 1930 v soudním okresu Dvůr Králové nad Labem žilo 23 666 Čechů a 12 703 Němců. Odsun definitivně změnil národnostní skladbu obyvatel regionu. V první polovině 50. let sídlilo v okrese Dvůr Králové nad Labem celkem 725 Němců. Nepořádali žádné kulturní akce, většinou se podíleli na českých podnicích, nebo se společenského života neúčastnili vůbec.

 • Jindřich Dvorský z Helfenburka – Henricus Curius ab Helfenburg – rektor Univerzity Karlovy (* 2. března 1505)
 • Matěj Dvorský z Hájku – Mathias Curius ab Hayek – rektor Univerzity Karlovy (* 1520)
 • Johann Bergl – malíř (* 23. září 1718)
 • Rudolf Antonín Dvorský – zpěvák, kapelník, nakladatel (* 24. března 1899)
 • Otto Gutfreund – sochař (* 3. srpna 1889)
 • Eugen Wiškovský – pedagog, filolog a významný český fotograf 30. let (* 20. září 1888 Dvůr Králové – †15. ledna 1964 Praha)
 • Jan Zdeněk Bartoš – český hudební skladatel (* 4. června 1908)
 • Antonín Pavel Wagner – sochař (* 3. července 1834, + 27. ledna 1895)
 • b – teolog, religionista a vysokoškolský pedagog (* 5. března 1908)
 • Josef Král – pilot formule GP2 (* 15. června 1990)
 • Martin Laul – hudebník, klávesista skupiny Turbo (* 29. října 1958)
 • Ladislav Lubina – bývalý český hráč a současný trenér ledního hokeje (* 11. února 1967)
 • Josef Šorm – český volejbalový reprezentant a držitel stříbrné medaile z LOH v Tokiu 1964 (* 2. března 1932)
 • Miroslav Popov – motocyklový jezdec (* 14. června 1995)
 • Kostel Povýšení svatého Kříže v Riegrově ulici
 • Kostel svatého Jana Křtitele na náměstí Republiky
 • Pomník a hroby Rudoarmějců a obětí fašizmu na městském hřbitově, náhrobek rodiny Kratochvílovy, hrobka rodiny Sochorovy
 • Socha svatého Matěje
 • Mariánský sloup se sochou Panny Marie a sochami svatých na náměstí T. G. Masaryka
 • Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Svatojánské oratorium) na náměstí Republiky
 • Smírčí kříž na lokalitě Harta, v lese u silnice směrem na Kocbeře
 • Pomníky z války v roce 1866
 • Pomník obětem Květnového povstání 1945 na nábřeží Jiřího Wolkera
 • Pomník osvobození (1918) na náměstí Odboje
 • Pomník padlým 1939 – 1943 na nádvoří závodu TIBA
 • Pomník Václava Hanky v Schulzových sadech
 • Pomník obětem Květnového povstání 1945 u školy 5. května
 • Kašna se sochou Záboje na náměstí T. G. Masaryka
 • Radnice na náměstí T. G. Masaryka
 • Škola průmyslová textilní na nábřeží Jiřího Wolkera
 • Pivovarská hospoda
 • Dub ve Dvoře Králové, památný strom u MŠ v ulici Na Struze, jižně od centra města
 • Královédvorské lípy, dvojice památných stromů v ulici Zlatníkova, na jz. okraji města

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz