Žďár nad Sázavou

Žižkova, 591 01, Žďár nad Sázavou, Tel.: +420 566 688 111, meu@zdarns.cz
Žďár nad Sázavou/Společnost - Žďár nad Sázavou
Nachází se v něm bývalý významný cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie. V barokním období nechal jeho opat Václav Vejmluva vybudovat či obnovit řadu budov ve městě i okolí. Jejich architektem byl Jan Blažej Santini-Aichel. Jeden z nich, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého je zapsán na seznamu památek UNESCO.

Město se člení na čtyři katastrální území. Katastrální území Zámek Žďár, Stržanov a Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a Stržanov odpovídají vždy jedné místní části, v katastrálním území Město Žďár leží zbylých 8 místních částí.

Na historickém území Moravy se nachází většina města. Na historickém území Čech se nachází pouze většina katastrálního území Stržanova a severní část k. ú. Zámek Žďár zahrnující především zúženou severní část vodní nádrže Pilská.

Území města sousedí s územími těchto obcí: Jámy, Vatín, Březí nad Oslavou, Nové Veselí, Budeč, Hamry nad Sázavou, Račín, Polnička, Světnov, Počítky, Vysoké, Lhotka a Nové Město na Moravě.

(Zdroj: Wikipedie)

Středověk

Už kolem roku 1100 stávala poblíž dnešního zámeckého areálu tržní osada na zemské obchodní stezce u brodu přes řeku Sázavu. Poté, co byl v roce 1252 panem Bočkem z Obřan nedaleko založen cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie, došlo k přestěhování osady do prostoru tzv. Starého města (pomístně Klafar, Žďár nad Sázavou 3) a krátce poté do míst okolo kostela sv. Prokopa (dnešní historické jádro města). V současném místě byl Žďár vystavěn jako tržní městečko a v roce 1293 je poprvé zmiňován soud (pod jehož jurisdikci spadalo klášterní panství), zasedající ve Žďáře. Za husitských válek byl klášter vypálen a od té doby, přes vydatnou pomoc na obnově Jiřího z Poděbrad, jeho důležitost upadala.

Raný novověk

V roce 1588 směnil vévoda Karel II. Minsterberský, fundátor žďárského kláštera, toto panství s olomouckým arcibiskupstvím za drobné statky v okolí šternberského panství, které mu patřilo. Žďár se tak stal manským statkem olomouckých biskupů, proti čemuž se klášter ohradil za vydatné podpory obyvatel městečka. Během sporů přešlo panství nejdříve mezi stolní statky biskupství a později je olomoucký biskup, kardinál František z Ditrichštejna, získal do svého osobního vlastnictví. V roce 1607 Žďár povýšil na město. Roku 1614 kardinál Františkem Ditrichštejn kvůli sporu o vlastnictví žďárského panství cisterciácký klášter zrušil a po odchodu řeholníků jej změnil ve světské sídlo, které roku 1617 dokonce zastavil.

Po bitvě na Bílé hoře osídlil kardinál část nyní již zámeckého areálu františkány. Roku 1638 odkoupil cisterciácký řád žďárské panství od Maximiliána knížete z Dietrichštejna (synovce a dědice roku 1636 zesnulého kardinála) a o rok později se do Žďáru opět vrátili cisterciáci. Roku 1642 klášter napadli Švédové. Klášter byl ale ubráněn řádovými bratry a měšťany. Švédové se opět vrátili v roce 1647 a vyplenili město. Největšího rozvoje kláštera, města a okolí dosáhl v 18. století opat Václav Vejmluva, který mimo jiné pověřil Jana Blažeje Santiniho Aichla přestavbou vyhořelého kláštera. Klášter se v této době také stal významným kulturním střediskem. Opat se dokonce pokusil založit akademii pro výchovu šlechtické mládeže.

Osvícenství

Za josefínských reforem byl roku 1784 klášter zrušen na žádost tehdejšího opata a známého osvícenského vědce a plagiátora Otty Steinbacha z Kranichštejna a zůstal pouze správním centrem panství. Některé budovy přešly do soukromých rukou, jádro kláštera bylo později přebudováno na zámek, který vystřídal několik majitelů. Dnes jej vlastní Dr. Radslav Kinský, potomek šlechtického rodu Kinských, posledních vlastníků zámku před znárodněním po druhé světové válce.

Po roce 1848 se Žďár stal sídlem okresního soudu (stal se centrem soudního okresu, centrem politického okresu bylo Nové Město na Moravě). V letech 1898–1905 získalo město železniční spojení (na trase Praha–Brno). Roku 1928 navštívil město prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Snímek z této návštěvy byl vzorem pro československou známku s děvčátkem v kyjovském kroji vydanou roku 1938.

Po druhé světové válce

V roce 1949 bylo Město Žďár sloučeno s obcí Zámek Žďár, a poté přejmenováno na Žďár nad Sázavou (podle názvu železniční stanice. Téhož roku se stal okresním městem a významným průmyslovým centrem po výstavbě Žďárských strojíren a sléváren (ŽĎAS). Tím bylo navázáno na tradici zdejšího železářství, jehož počátky jsou zaznamenány na přelomu 14. a 15. století, kdy byl založen klášterní hamr. Po výstavbě ŽĎASu se město významně rozšířilo. V 70. letech vedení města rozhodlo, že Žďár nad Sázavou by mělo být „moderní socialistické město“, a proto nařídilo rozsáhlou asanaci města. Staré domy (mnohdy i cenné historické objekty) v centru města byly nahrazeny panelovými domy a obchodními středisky.

V letech 2006–2010 působil jako starosta Mgr. Jaromír Brychta, od roku 2010 tuto funkci zastává Dagmar Zvěřinová. Městská rada byla schválena k 11. listopadu téhož roku.

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Josef Apetauer (1898–1955) – psychiatr, lékařská fakulta UK, člen několika vědeckých společností
 •     Markéta Bednářová (* 1981) – basketbalistka, vicemistryně světa, ZVVZ USK Praha
 •     Ladislav Břečka (1914–1942) – účastník zahraničního odboje, rotný, střelec 311 bombardovací peruti RAF, zahynul tragicky ve Velké Británii
 •     František kardinál z Ditrichštejna (1570–1636) – majitel žďárského panství, povýšil roku 1607 Žďár na město
 •     Jan Theodorich Doležal (1847–1901) – první český odborný lesnický spisovatel a redaktor
 •     František Drdla (1868–1944) – hudební skladatel a houslový virtuóz
 •     Jan Kasal (* 1951) – politik, poslanec PSP ČR
 •     Radslav Kinský (1928–2008) – imunobiolog, zakladatel reprodukční imunologie, člen českých a francouzských vědeckých ústavů, významných světových univerzit, majitel žďárského zámku
 •     Martin Koukal (* 1978) – lyžař a horolezec
 •     Petr Koukal (* 1982) – hokejista, mistr světa, HC Eaton Pardubice
 •     Filip Kovář (1863–1925) – botanik, lichenolog, kustod Vlastivědného muzea v Olomouci
 •     Vavřín Krčil (1895–1965) – vynálezce tašky síťovky
 •     František Lacina (1863–1941) – ředitel Národního divadla v Brně, vybudování moravské činohry a operetního souboru v Praze Vinohradech
 •     Otto Leixner von Grünberg (1847–1907) – významný německý spisovatel, básník, literární kritik a žurnalista
 •     Miroslava Němcová (* 1952) – politička, předsedkyně Poslanecké sněmovny
 •     Julius Pelikán (1887–1969) – sochař (pomník J. A. Komenského ve Fulneku)
 •     Josef Věromír Pleva (1899–1985) – spisovatel (Malý Bobeš)
 •     Ladislav Pluhař (1865–1940) – právník, politik, elektrifikace západní Moravy, spoluzakladatel a.s. Moravský kras, výzkum a provoz jeskyň, u zrodu brněnského výstaviště
 •     Vít Pohanka (* 1966) – rozhlasový novinář
 •     Beáta Rajská (* 1967) – módní návrhářka
 •     Tomáš Rolinek (* 1980) – hokejista, mistr světa, Metallurg Magnitogorsk
 •     Jindřich Řezbář (12??-13??) – cisterciácký mnich, kronikář (Cronica domus Sarensis)
 •     Martina Sáblíková (* 1987) – rychlobruslařka, mistryně světa, světová rekordmanka
 •     Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) – architekt
 •     Jakub Staenhübl (1668–1750) – barokní sochař tyrolského původu
 •     Josef Straka (1864–1948) – malíř
 •     Ivo Strejček (* 1964) – politik, poslanec Evropského parlamentu
 •     Matěj Josef Sychra (1776–1830) – kněz, obrozenecký spisovatel, zasloužil se o zachování kostela na Zelené hoře
 •     Vladimír Šacha (1903–1986) – spisovatel, básník
 •     Řehoř Theny (1567–1633) – sochař, žák Matyáše Bernarda Brauna
 •     Petr Vampola (* 1982) – hokejista, mistr světa, Ufa Salavat Yulayev
 •     Václav Vejmluva (1670–1740) – opat kláštera (Santiniho přestavba)
 •     Eva Vítečková (* 1982) – basketbalistka, juniorská mistryně světa, vicemistryně světa, ZVVZ USK Praha
 •     František Vízner (* 1936) – sklářský designér
 •     Petr Hora (* 1949) – sklářský výtvarník a designér

(Zdroj: Wikipedie)

Na počátku 18. století povolal opat Vejmluva do Žďáru mnoho architektů, sochařů a malířů, nejvýznamnější ale byl pražský architekt Jan Blažej Santini-Aichel. K nejvýznamnějším pracím Santiniho na žďárském klášteře patří zvelebení interiéru konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie a stavba prelatury. Vedle částečné přestavby interiéru kláštera Santini navrhl i velké množství staveb mimo vlastní budovy kláštera. Například klášterní hospodářský dvůr Lyra, přístavba sakristie hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice u jihovýchodní části náměstí Republiky a Dolní hřbitov (postaven pro oběti moru, který se Žďáru vyhnul).

Nejvýznamnější stavební památkou Santiniho je bezesporu poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, postavený ve slohu barokní gotiky. Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen do seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

Centrum města se rozkládá kolem nepravidelného čtyřúhelníkového náměstí Republiky, na kterém stojí původně renesanční radnice, klasicistně přestavěná. Dnes tato budova slouží k reprezentativním a výstavním účelům. Zhruba uprostřed náměstí je barokní morový sloup z 18. století. Na budově bývalého hotelu Veliš (západní strana náměstí) je secesní fasáda od akademického sochaře Vilíma Amorta. Východní strana náměstí je kontrastně tvořena řadou budov ze 70. let, navržených ve stylu socialistické moderní výstavby. Poblíž náměstí je tvrz postavená hamerníkem Kuncmanem na začátku 14. století s barokními úpravami (dnes Regionální muzeum) a gotický farní kostel sv. Prokopa ze 13. století. U klášterních budov je barokní most s galerií soch od neznámého sochaře z roku 1761, přezdívaný malý Karlův most. Na jedné straně mostu jsou sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše, sv. Jana a sv. Cyrila, na druhé sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje.

Ve Veselíčku se nachází jeden z posledních hrajících orchestrionů u nás.

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz