Zhořec

395 01, Zhořec, Tel.: +420 739 424 166, obec.zhorec@centrum.cz
Zhořec/Společnost - Zhořec
Obec Zhořec kolem 14. stol. náležele k panství Choustník. Její původní název zněl dle dobových pramenů Zhoř Vysoká, Zhoř Zadní nebo také již Zhorec. První písemná zmínka o naší obci spadá do roku 1316. Nevíme bohužel, co v ní bylo zaznamenáno.
Kronika obce je psána až od roku 1925, proto můžeme jen spekulovat, co bylo v první zmínce uvedeno.
Po sloučení obcí roku 1960 nastalo období většího rozmachu a úprav obecních prostranství.
Po obci Zhořec byly vybudovány rybníčky, které měly sloužit jako zásoba vody pro případné hašení požárů.
Náves obce se dočkala realizace parčíků, které doposud chyběly.
Se zásluhou místních občanů byly tyto místa vybudovány dle představ.
Byly také rozvedeny inženýrské sítě, provedeny opravy budov a v neposlední řadě došlo na vyasfaltování obecních cest.
V roce 1979 bylo v obci hlášeno na 195 obyvatel.
 
Úryvek z kroniky, cituji:
"Úvodem bych chtěla napsat: Naše vesnice má 195 obyvatel. Je vklíněna uprostřed lesů a kopců, kde žádný průmysl nenarušil její ráz. V naší obci je moderní prodejna potravin a požární zbrojnice."
 
Jako všude v okolních vsích, tak i v obci docházelo k poklesu počtu obyvatelstva.
Např. ke konci trvání roboty je uváděno z písemných zdrojů, že v roce 1842 v obci bylo 34 popisných čísel a počet obyvatel byl 287.
Ještě za trvání I. republiky, tedy až do roku 1938 počet obyvatel neklesl pod 200 osob.
Pro srovnání dnes je trvale hlášeno v obci 125 obyvatel.
Důležitým dnem naší historie se staly léta roku 1950.
Tehdy byl do vsi zaveden elektrický proud.
Byla zahájena výstavba spojovací silnice z obce do Bedřichova v roce 1960.
Spojovací silnice mezi Zhořcem a Jetřichovcem se začala stavět o několik let později, až v roce 1975.
Tyto spojovací silnice slouží dodnes pro rychlejší spojení s ostatními obcemi.
Neméně důležitým obdobím se stal rok 1997, kdy se do obce začaly zavádět telefonní linky.
Linky byly zavedeny téměř do každého domu v obci.
Do této doby vlastnili telefonní přístroje pouze zemědělské družstvo a starosta obce.
 
Něco z historie...
 
První hospoda ve Zhořci byla „U Šestáků“, ale tato hospůdka byla bohužel jenom dřevěná.
 
Vedle dřevěné budovy byla také chalupa se sálem.
 
Zde se prodávalo pivo a tabákové výrobky.
 
V roce 1908 byla tato chalupa odkoupena, a tím tedy hospoda zanikla.
 
V roce 1923 byla přistavena kolna a vedle ní sál, ve kterém se konaly různé akce.
 
V době znárodňování tedy 1. května 1953 bylo pohostinství předáno Jednotě.
 
Prodej piva a tabákových výrobků v obci stále probíhal, jen měnil místa v obci.
 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz