Zájezdec

538 51, Zájezdec, Tel.: +420 469 692 678, obec.zajezdec@tiscali.cz
Zájezdec/Společnost - Zájezdec
V obci je 50 rodinných domů a chalup, 1 bytový dům se čtyřmi byty.
K rekreačním účelům je využito 22 nemovitostí, z toho jsou 3 nemovitosti jsou úplně neobydlené.

Přesto se snaží obec zajistit občanskou vybavenost : v roce 1996 byla dokončena stavba vodovodu v rámci výstavby Vodárenské soustavy Východních Čech. Vodovod byl předán VaKu Chrudim.
 O rok dříve provedl tehdy ještě SPT Telecom plošné pokrytí obce telefonními  kabely, takže po dlouhých letech byla možnost získat telefonní linku.
 
V roce 2002 byla provedena celková plynofikace obce.

V roce 2003 bylo provedeno oplocení dětského hřiště v okrajové části obce a v roce 2004 bylo zabudováno první vybavení - vahadlová houpačka, skluzavka s houpačkami a provazovým žebříkem, tři lavičky. Bylo také zakoupeno pískoviště, které bylo  zabudováno na jaře roku 2005.

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu.

V roce 2005   došlo k odstoupení starostky p. Hany Hýnarové, novým starostou byl zvolen ing. Nedvěd Aleš. Obec postupně vypořádává vlastnictví k pozemkům pod stavbou rybníka. Vypořádání je částečně řešeno formou bezúplatného převodu z Pozemkového fundu ČR na obec, částečně odkupem. Obec dále v dražbě koupila nemovitost v centru obce čp 49. Jedná se o starou stavbu do které chtěla obec investovat. .

V roce 2008 byla nemovitost čp. 49 prodána. Započalo se s restaurováním  sochy sv. Jana Nepomuckého s využitím grantu Pardubického kraje.

V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu. Obec se zapojila do programu obnovy venkova, žádala  o poskytnutí dotace na opravu stežníku do Trojovic.

V roce 2010 se zpracovala projektová dokumentace kanalizace a čističky odpadních vod. V letních měsících byla provedena celková oprava stežníku do Trojovic. Tato komunikace je důležitou spojnicí pro pěší a cyklisty. Povodeň která zatopila téměř celou komunikaci přerušila práce na opravě. Oprava byla dokončena 19. 8. 2010.

V roce 2011 obec požádala o dotaci na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. koupila v dražbě nemovitost čp. 49.

V roce 2012 obec uzavřela dohodu se SZIF o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Do konce května 2013 bude celá stavba dokončena. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí o přepojení na nově zbudovanou kanalizaci zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz  ČOV bude zahájen na konci května 2013.

Dalším úkolem je oprava střechy - nová krytina na budově obecního úřadu, vybudování přípojek vody a kanalizace jednak k obecnímu úředu a jednak pro dům čp. 49. Vybudování chodníků a další úpravy obce jsou  odloženy - prioritou je dobudování kanalizace včetně čističky.

Hostinec u Kozáků poskytuje služby spoluobčanům místním i okolním.  Příjemné prostředí rekonstruovaného hostince mohou mohou využít nejen místní občané.  

Osídlení krajiny v okolí obce Zájezdec se datuje již od konce XII. století. Asi v první polovině XIII. století byla zdejší krajina v držení Bohuslava z Lubna. O tomto zemanském rodu se nezachovalo mnoho historických záznamů. Roku 1318 byl Zájezdec rozdělen na zemanské díly. Později patřil díl Zájezdce klášteru v Hájku u Tržku. Podrobné zprávy o zájezdeckém panství za husitských válek se nedochovaly. Na začátku XVI. století byl zájezdecký dvůr v držení Hrochovotýneckého panství a  od té doby mnohokrát měnil majitele. V roce 1790 bylo do obce přestěhováno 22 židovských rodin. Parcelace dvora byla provedena v r.1799, kdy byla také založena parcelní kniha obce za patronátního panování Jana Leopolda Háje, královéhradeckého biskupa. Židé si roku 1845 vystavěli  v Zájezdci synagogu. Plán byl vypracován stavitelem Tomiškou z Chrudimi a stavbu provedl řezník, hostinský a podnikatel staveb p.Vavroušek z Hrochova Týnce.

  • Židovský hřbitov mezi obcemi Zájezdec a Přestavlky
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
Židovský hřbitov mezi obcemi Zájezdec a Přestavlky
Socha svatého Jana NepomuckéhoHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz