Vysoká Pec (okres Chomutov)

Julia Fučíka, 431 59, Vysoká Pec, Tel.: +420 474 687 014, vysokapec@seznam.cz
Vysoká Pec/Společnost - Vysoká Pec
Oblast, ve které leží Vysoká Pec, nebyla svými podmínkami příznivá pro zemědělství, trvalo tedy velice dlouho, než došlo k jejímu osídlení. První zápis v pozemkových knihách, vztahující se k Vysoké Peci, tak pochází až z roku 1812. Existují sice i starší zmínky o přítomnosti lidí na tomto území - mezi vrchy Žeberk a Jedlák jsou stopy dolů a slévárny - avšak nedochovaly se nám o nich žádné bližší informace.
Dodnes není známo, kdy přesně a jak ves vznikla. Existuje však několik teorií. Z nich nejpravděpodobnější tvrdí, že koncem 18. století stála v místech dnešní Vysoké Pece (pravděpodobně v místech domu č. p. 7) vysoká pec a jakási ubytovna pro dělníky. Obě stály na pozemcích Šimperku (pozdějšího Podhůří). Časem se zde postavilo několik dalších domků a pro vzniklou osadu se vžil název "u vysoké pece". Ta se později rozrostla i na druhý břeh potoka - na pozemky, patřící k Novému Sedlu. Po čase se obě tyto části spojily a utvořily samostatnou ves Vysoká Pec (i když zde již žádná pec nestála).
Po celou dobu od svého vzniku až po rok 1850, kdy se obce staly samostatnými správními jednotkami, patřila Vysoká Pec pod panství Novosedly - Jezeří. V roce 1850 byla obec na krátkou dobu rozdělena na dvě části - jedna byla osadou Šimperku, druhá osadou obce Novosedly (Nové Sedlo n. B.). Roku 1868 byla opět spojena a uváděna u obce Novosedly, kde zůstala až do 10. 6. 1924, kdy se sama stala obcí.
Roku 1864 byl ve Vysoké Peci zahájen provoz továrny na zápalky, patřící Josefu Pietschmannovi. O dvacet let později však musel být pro odbytovou krizi ukončen. Ve stejném období zde fungovala ještě jedna továrna, přestavěná z bývalého mlýnu. Zprvu se zde vyrábělo různé textilní zboží, později v ní byla dřevovýroba firmy Zenker. Roku 1904 byla v obci postavena kaplička.
O průběhu první světové války v obci bohužel nemáme žádné informace. Roku 1922 zde bylo zřízeno elektrické osvětlení, o čtyři roky později obec začala budovat vodovod. V roce 1924 žilo ve Vysoké Peci 705 obyvatel - 640 z nich bylo německé národnosti, 38 bylo Čechů a 27 cizinců.
V roce 1938 přišel Mnichov a následné obsazení Sudet německými vojáky. O rok později začíná druhá světová válka. Ani o jejím průběhu ve Vysoké Peci nemáme příliš mnoho informací. Víme jen, že v závěru války - v květnu 1945 kolem obce projela první skupina sovětských vojáků a 7. 5. 1945 se usadila ve mlýně v Podhůří. Následující den pak došlo na cestě do Drmal ke střetu německých vojáků se sovětským tankem a na obou stranách padlo po třech vojácích. Brzy na to byla v obci ustanovena místní správní komise, ta však byla ještě listopadu téhož roku nahrazena místním národním výborem. Po skončení války byla většina německého obyvatelstva (550 Němců, výjimku tvořili někteří antifašisté, příslušníci smíšených manželství a někteří specialisté, potřební k zajišťování provozu podniků) odsunuta, a záhy přišli noví osídlenci - Češi, vracející se do svých domovů poté, co je byli nuceni v roce 1938 opustit, Slováci, reemigranti z Francie…Dva roky po válce zde žilo již 485 obyvatel.
Život v obci se začal normalizovat. V březnu roku 1946 byl založen sbor dobrovolných hasičů, v květnu zde proběhly volby (ve kterých zvítězila KSČ), v říjnu byla otevřena obecní knihovna a v listopadu byl založen Sokol. Roku 1947 proběhla úprava fotbalového a tenisového hřiště, otevřela se mateřská školka a rozšířil se interiér hostince. V roce 1949 schválil národní výbor příděl rodinných domků do vlastnictví, o rok později začala výstavba malého koupaliště. V této době se zde pořádaly letní slavnosti, dětské dny, taneční zábavy, hrálo se tu divadlo, oblíbený byl také fotbal a tenis.
V roce 1960 byly k Vysoké Peci v rámci územní reorganizace přičleněny vesnice Drmaly a Podhůří.
Ve stejném roce obec získala titul "Vzorná obec", získávání podobných ocenění nebylo pro Vysokou Pec žádnou výjimkou. V šedesátých letech nastal skutečný rozvoj obce. Hned v roce 1961 došlo k rekonstrukci bývalého důlního a později obytného objektu č.p. 45 a 46, byly zde zřízeny kanceláře MNV, zasedací místnost a knihovna, o rok později ještě mateřská škola. Ke konci roku 1963 byla do provozu uvedena II. etapa stavby přivaděče průmyslové vody z Ohře do nádrže v Dřínově.
Od 70. let byla Vysoká Pec ovlivňována stále se blížící povrchovou těžbou hnědého uhlí. Na podzim roku 1971 začala výstavba přeložky silnice I/13, vedoucí původně přes Kundratice a Dřínov, které nyní byly pro postupující těžbu určené k likvidaci. Dne 1. 7. 1974 obec Kundratice úředně zanikla, katastr Kundratic byl připojen k Vysoké Peci. V roce 1979 bylo vysídleno také Podhůří, to však úředně zaniklo až 1. 9. 1990. Několik jeho domků, stojících v těsné blízkosti Vysoké Pece ale nebylo zbouráno, místo toho sem byly připojeny.
V letech 1973 - 76 bylo ve Vysoké Peci postaveno 44 nových rodinných domků. Byla také zřízena čistička odpadních vod a kanalizace. Těžba, která se nebezpečně přibližovala k okrajovým částem obce, byla již odkloněna, a na vytěžených místech probíhala rekultivace, zájem o výstavbu dalších domků tedy stále rostl. V roce 1985 byla zprovozněna prodejna Jednoty. Od poloviny 80. let začal převládat počet přistěhovaných obyvatel nad počtem odstěhovaných.
Dne 28. 11. 1989 bylo ve Vysoké Peci založeno Občanské fórum. To o rok později také zvítězilo v komunálních volbách do obecních zastupitelstev. V prosinci téhož roku zanikl MNV a byl nahrazen obecním úřadem.
V září roku 1991 byla uvedena do provozu mateřská škola a v témže roce byla také znovu otevřena jedna třída základní školy (uzavřena byla v roce 1965). Dnes má zdejší škola již dvě třídy. Začaly vznikat soukromé firmy, byl zde např. otevřen výkup barevných kovů, autoopravna, výroba cukrářského zboží, pekárna…Utvořila se také tělovýchovná jednota Baník a fungoval zde Sbor dobrovolných hasičů.
V roce 1992 dostavělo Povodí Ohře na Kundratickém potoku štěrkovanou překážku, v červnu r. 1992 bylo schváleno založení obecní policie, po 4 letech však obec byla opět bez policisty. V roce 1997 byla v obci zřízena lékařská ordinace. Přibyly zde také čistírna peří, písmomalířství, šití dek a bund, 2 firmy, zařizující instalatérské a topenářské práce, Český plyn, DAFIKO - potrava pro psy, penzion a hostinec "U Wojty".V létě r. 1996 byla také zkolaudována budova koupaliště. V roce 1998 proběhla plynofikace celé obce, o rok později obec koupila objekt prodejny Jednoty.
Také díky svým čistým ulicím, upraveným rodinným domkům a zahrádkám, obec v roce 1996 po právu zvítězila v regionálním kole soutěže "Program obnovy vesnic". Není pochyb, že Vysoká Pec je, i přes svou polohu v blízkosti povrchového dolu, nejhezčí vesnicí jirkovské oblasti.

  • Vodní mlýn
  • Rudný důl
  • Žeberská lípa

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz