Vlkovice

353 01, Vlkovice, Tel.: +420 354 605 098
Vlkovice/Společnost - Vlkovice
Obec Vlkovice a Martinov patří mezi starobylé Tepelské obce a existovaly již v době  okolo let 1160- 1217 a procházela jimi zemská stezka od Žandova.

Vlkovice existovaly zřejmě již ve 12. stol. za doby opata Hroznaty, ale poprvé jsou zmiňovány až 23. května 1273 v soupise majetků tepelského kláštera pod jménem „Vulcouici“. Obec vznikla na staré stezce spojující Cheb s klášterem v Teplé. V té době vznikl základ dnešní vesnice – rozsáhlá okrouhlice s 8 statky. Název obce je slovanského původu. Založili ji zřejmě Češi z dnešního Lounska (Lučané), ale zřejmě někdy v 15. stol. zde převládlo obyvatelstvo německé.

Obyvatelé obce se postupně začali přiklánět spíše k protestantskému vyznání – v období husitské revoluce měl na zdejší lidi vliv radikální husitský kazatel z kostela v blízkém Pístově (dnes součást Chodové Plané na Tachovsku). V roce 1530 byly Vlkovice spolu s mnoha okolními vesnicemi prodány rodu Pluhů z Rabštejna, čímž na ně přestal mít vliv tepelský klášter. Během tohoto období se ve vesnicích dále rozvíjela protestantská víra. Od roku 1549 se ale veškeré majetky klášteru opět navrátily a byla zahájena násilná rekatolizace.

V roce 1680 vypuklo v okolí Vlkovic několik selských bouří, které byly reakcí na neustále se zvyšující robotní povinnosti. Ještě v témže roce postihla celé Tepelsko morová epidemie. Koncem 18. stol. byly Vlkovice 2. největší vesnicí patřící tepelskému kláštera (po Pístově). V roce 1781 se ve Vlkovicích narodil Franz Josef Seidl, který se stal prvním rychtářem nově vzniklých Mariánských Lázní.

17. prosince 1898 byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati 149 Mariánské Lázně – Karlovy Vary (přes Teplou a Bečov nad Teplou). V bezprostřední blízkosti Vlkovic vznikl 380 m dlouhý železniční tunel protínající vrchol Hůrka. Stavěl se 2 roky. Výhledově se tehdy měly Vlkovice stát dokonce i železniční křižovatkou, protože odsud měla vycházet „Falknovská trať“ směrem na Prameny (dříve Sangerberg), Čistou (Litrbachy, dnes zaniklé město) a Sokolov (dříve Falknov). Výstavba se však do roku 1914 nepodařila realizovat a po válce bylo na plány zapomenuto. Trať do Karlových Varů však byla z počátku velmi výnosná – údajně měla průměrně 2. nejvyšší výnosy ze všech tratí v Rakousku-Uhersku! Po první světové válce, v roce 1925, byla trať zestátněna.Statek a hospoda na návsi. Zajímavostí je starý vývěsní štít pivovaru Chodovar.
Zajímavostí byla skoro dvacetiletá existence mariánskolázeňské ZOO na katastru Vlkovic, která vznikla v roce 1931 a chovala dokonce i opice.

Vzhledem k velké převaze německého obyvatelstva byla obec po Mnichovu připojena přímo k Říši. Za druhé světové války bylo blízké okolí Mariánských Lázní postiženo útlumem turistického ruchu. Ještě 20. dubna 1945 procházel přes obec jeden z pochodů smrti ze Saska přes Karlovy Vary do bavorského koncentračního tábora Flossenbürg. Tu chladnou noc zde muselo přečkat 800 hladovějících zajatců. Po skončení války (od té doby přibližně za 3 týdny) bylo v katastru obce nalezeno 8 mrtvých těl.

Bezprostředně po ukončení války byl zahájen odsun Němců z obce a okolí. Vzhledem k nepříliš velké lidnatosti obce nebyl takový problém ji dosídlit novými lidmi – během roku 1946 sem přišlo asi 100 dosídlenců. Za komunismu došlo k zestátnění zemědělství, ve Vlkovicích vzniklo středisko živočišné výroby státního statku. V roce 1960 zanikl okres Mariánské Lázně a Vlkovice se staly jednou z „nejzapadlejších“ obcí okresu Cheb. Od roku 1961 je součástí obce také Martinov, dříve osada obce Pístov. Od 1. dubna 1976 se Vlkovice staly součástí blízkých Mariánských Lázní, opět se osamostatnily 24. listopadu 1990. (Zdroj: Wikipedie)

  • Smírčí kříže
  • Lípa na návsiHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz