Vidonín

Vidonín, 594 57, Vidonín, Tel.: +420 549 440 470, obec.vidonin@worldonline.cz
Vidonín/Společnost - Vidonín
Zajímavá geografická poloha ji činí turisticky zajímavou. Leží totiž na hraně výškového přelomu tišnovské údolní nivy v Českomoravskou vrchovinu a na hraně poměrně příkrého spádu do malebného údolí říčky Libochůvky s jejími mlýny, samotami a chatovými oblastmi. Značené turistické trasy dotvářejí vhodné podmínky pro pěší turistiku nebo cykloturistiku. Téměř 300m rozdílu v nadmořské výšce mezi Tišnovem a Vidonínem činí jízdu po frekventované silnici č. 389 velice zajímavou a plnou překvapení, zejména v přechodových ročních obdobích.

První zmínka o vesnici, která má nyní asi 170 obyvatel, pochází z roku 1354. V tomto historickém období, které řadíme do středověku, zde byl zemanský statek vladyků z Vidonína. Po něm byl majitelem dvora Jan z Vidonína. Pozdější majitel Jaroslav z Vidonína přenechal tento dvorec v roce 1412 Janu Nichovcovi, a tento roku 1415 Vitoslavu z Rozseče, který ho postoupil v roce 1430 Matěji z Vidonína. Po jeho smrti v roce 1465 jej koupil Matěj Zuber. Počátkem 16. století tento zemanský statek zanikl.
Ostatní ves spadla do vlastnictví tehdejších “feudálních pánů” v tomto písemně dochovaném sledu: v druhé polovině 14. století patřila Janu a Jindřichu z Meziříčí. Potom Vidonín obdržel Dobeš, taktéž z Meziříčí, který jej roku 1430 prodal Viktorínu ze Schönwaldu, a od roku 1459 je jako dědička uváděna Markéta. Po její smrti připadla část vsi českému králi Jiřímu Poděbradskému a zbylou část koupil v roce 1498 Jan Lechvický ze Zástřizel. Dědic jeho majetku, Jindřich, záskal dodatečným přikoupením celou ves i s dvorcem a v roce 1512 ji prodal rodu Pernštejnskému. Další dochovaný písemný údaj říká, že roku 1617 patřil Kateřině z Čížova, která jej prodala Janu Humpoleckému z Rybenska na Osovém, kam přináležel až do roku 1918. Administrativně byla obec jako samostatná vytvořena vyloučením z Heřmanova v roce 1875.

Dostupné údaje o vývoji osídlení Vidonína uvádějí:

    počátkem 17. století bylo v obci 10 domů
    po třicetileté válce (1618-1648) zůstalo 9 domů obydlených a jeden byl pustý

    v roce 1923 - 190 obyvatel ve 38 číslech popisných
    v roce 1930 - 271 “duší” dle údajů farní kroniky o sčítání katolíků
    sčítání v roce 1980 uvádí 196 trvale bydlících osob v 52 domech a 7 rekreačních chalupách

V roce 1914 začala obec stavět školu. Důvodem byl “přespočet” žáků v radňoveské škole, kam děti z Vidonína dosud docházely. V tomto osudovém roce však vypukla 1. světová válka a škola zůstala nedostavěna. Byla dokončena až v roce 1923, avšak s více než desetinásobnými náklady, tj. 125 000Kč. V současné době slouží školní budova s přilehlým pozemkem především jako mateřská škola i pro sousední obce a mimo to obsahuje: kancelář obecního úřadu, mateřskou školu a společenskou místnost a patří k ní také areál s tenisovým kurtem. Děti z Vidonína do základní školy dojíždí a to: 1. - 5. ročník do Žďárce a Heřmanova, 6. - 9. ročník do Žďárce, Křižanova i do Velké Bíteše.

Hasičský sbor byl založen v roce 1894 jako společný se sousední obcí Radňovsí. Trval až do roku 1924, kdy došlo k jeho rozdělení.
V roce 1955 byl v obci zřízen poštovní úřad s poštmistrem Antonínem Havlátem, pokrývající i sousední obce s výhodným autobusovým spojením a to Radňoves, Rozseč a Borovník. V témže roce založilo 15 drobných a 3 střední rolníci JZD a začali společně hospodařit na 80ha polí, luk a pastvnin. Prvním předsedou byl zvolen Alois Toužín.

V roce 1961 se přestěhoval poštovní úřad a kancelář MNV do rozestavěného kulturního domu, který byl postupně dokončován, a v roce 1968 se v jeho novém sále, na nových parketách, konal první ples pořádaný místními požárníky. Zkolaudován byl v roce 1970 a obsahuje sál s vybavením, hasičskou zbrojnici, poštu, pohostinství, knihovnu a byt.

V roce 1980 vznikl sloučený národní výbor, který kromě Vidonína jako střediskové obce ještě zahrnoval Novou Ves u Heřmanova, Radňoves, Rozseč a Borovník. Předsedou byl zvolen Josef Svoboda.
K získání co nejúplnějšího obrazu Vidonína je třeba zmínit výraznou křesťanskou tradici. Jako viditelný příklad můžeme uvést pořádání “Pouti k úctě Panny Marie Karmelské” - každoročně v neděli po 16. červenci, která je slavena společně v celé farnosti heřmanovské. To, že pouťový průvod se sochou Bohorodičky vychází právě z Vidonína od kapličky a pokračuje přes Radňoves, Novou Ves do heřmanovského kostela, má svoje historické opodstatnění. Založila ji totiž před mnoha léty babička Látová ze samoty “Ve Zmolách”. Zvláště slavná Karmelská pouť se konala v roce 1953, kdy byly do kapličky umístěny sochy sv. Antonína a sv. Tadeáše, darované farním úřadem v Dolních Loučkách a kdy se pouti zúčastnilo na 3000 věřících. V roce 1991 byla kaplička opravena a do kopule umístěno poselství příštím generacím. V roce 1993 byla po 25 letech obnovena tradice slavných pouťových průvodů.

Současná dynamická doba se také odráží v životě obce. V porevolučních letech se sloučený národní výbor rozpadl a do čela obce bylo zvoleno mladé zastupitelstvo v čele se starostou Milošem Laubem. Kromě kapličky byly opraveny místní komunikace a postaveno dětské hřiště. Od roku 1993 až do roku 2006 stál v čele obce Antonín Pařil, kterého po komunálních volbách vystřídal opět Miloš Laub.
Přehled nejdůležitějších akcí: vyhloubení Dolního rybníka, oprava cesty ke koupališti, zavedení svozu odpadu, výměna okapů, svodů a parapetů na KD, oprava požární nádrže, stavba čtyř rodinných domků pro mladé občany, prodloužení místní komunikace k rodinným domkům, výstavba kuchyně a WC při galerii KD, opravy chodníků, stavba dětského hřiště u koupaliště, lesní cesta k mlýnu, v roce 2004 byla provedena plynofikace. Poměrně rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy, která je příspěvkovou organizací obecního úřadu byla dokončena úspěšnou kolaudací. V předchozích dvou letech obec opravila 1000m2 chodníků, byla provedena další údržba na kulturním domě. Z evropských dotací bylo v obci vybudováno “Biocentrum na Loučkách” a také byla opravena kaplička. V srpnu 2012 proběhla výměna veřejného osvětlení a oprava obecního rozhlasu.

  •     Zvonice na návsi, u silnice do Radňovsi
  •     Boží muka u silnici do Radňovsi

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz