Veliká Ves (okres Praha-východ)

250 70, Veliká Ves, Tel.: +420 315 682 710, ouvelikavesuprahy@seznam.cz
Veliká Ves/Společnost - Veliká Ves
V obci funguje obecní knihovna, kostel, prodejna smíšeného zboží a pohostinství.

Nejstarší záznamy o obci jsou z poloviny 13. století. Obec patřila dříve do kraje kouřimského. Vít, děkan pražský, vystavěl roku 1261 ve Veliké Vsi na vlastní náklady kostel sv. Vavřince s věží. Od roku 1356 zde byla fara, která později zanikla. Po roce 1420 se Veliké Vsi zmocnili Pražané novoměstští. Sedláci a chalupníci museli platit ze svých usedlostí úroky a obdělávat vrchnostenské pozemky. V roce 1654 byl v obci 1 dvůr, 9 statků a 4 chalupy, na tehdejší dobu obec dosti veliká. V těchto dobách nebyla čísla popisná, proto měly usedlosti pojmenování po majiteli, který byl delší dobu jejich držitelem. Číslování se objevuje v zápisech teprve po roce 1770. V roce 1766 bylo ve Vsi provedeno sčítání poddaných a napočítáno 9 statků, 4 chalupy, 103 mužů a 101 žena. V roce 1788 měla Ves 25 popisných čísel. Kromě bohatých gruntů tu byla i obecní pastouška, hostinec a škola. O té je zmínka již ve starých zápisech z roku 1771. Dříve žáci navštěvovali starou školní budovu vedle kostela. Později škola přesídlila do budovy na náměstí, kde byla s přibývajícím počtem žáků přistavena další část budovy. V roce 1844 měla Veliká Ves 35 čísel popisných a 206 obyvatel. Roku 1881 byl obnoven kostel, stavba jednolodní gotická. Zvonice je renesanční, nízká, rozložitá věž se sedlovou střechou. Vchod je klenutý s rovnou římsou nahoře a pod ní vytesán letopočet 1582. Koncem 17. století byl kostel přidělen jako filiální ke kostelu v Obříství a tamní farář byl povinen 14 x do roka sloužit zde mši svatou. Roku 1900 bylo ve Vsi 56 čísel popisných a 362 obyvatel. K Odoleně Vodě byla Veliká Ves přidělena patrně od roku 1793 a od roku 1992 je opět samostatnou obcí.

Tyto záznamy jsou čerpány z kroniky obce Veliká Ves. Rokem 1900 záznamy končí. Po této době není známo, zda se dochovaly kroniky nebo nějaké záznamy o obci ani kdo je vlastní.

Další kronika je vedena od samostatnosti obce roku 1992. I v této době se stala řada událostí, které stojí za zmínku.

V roce 1992 se ze zdroje pitné vody u č. p. 3 začíná rozvádět pitná voda po obci. Do této doby museli obyvatelé Vsi chodit pro pitnou vodu s kanystry do nedalekých Korycan. V témže roce byl založen i dobrovolný spolek rybářů, který měl 19 zakládajících členů. V červnu postihla obec velká záplava. Přes hráz rybníka se valila voda v šíři 14 metrů a zpožární nádrže přetékala voda do rybníka. V č. p. 19 byla zatopena stodola, v č. p. 3 plavali vepři. Voda stála i u plotu školy. Podobnou záplavu vzpomínala místní pamětnice paní Zelenková v roce 1925. Narodilo se 6 dětí a zemřeli 4 obyvatelé.

K 1. 1. 1993 byl v obci zrušen Státní statek. Byly dostavěny a zkolaudovány dvě bytovky a byla zrušena místní málotřídní škola. Vzniklo honební polečenstvo s 21 členem. Narodily se 4 děti a zemřela jedna občanka obce.

V roce 1994 byla v č. p. 39 otevřena soukromá chirurgická ordinace. Proběhly volby do obecního zastupitelstva. Byl dokončen rozvod pitné vody po celé obci. Narodily se dvě děti a zemřeli 4 lidé.

Roku 1995 byla zrušena spořitelna, místo ní byl otevřen krámek s textilem, hračkami a drogistickým zbožím. Z důvodu malé vytíženosti byla také zrušena chirurgická ordinace. Narodily se tři děti a zemřeli dva obyvatelé obce.

V roce 1996 byl v obci zkolaudován místní vodovod a uveden do trvalého užívání. Od tohoto roku se pravidelně konají u místního rybníka rybářské závody. Narodilo se 5 dětí a zemřeli 3 lidé.

Roku 1997 otřásly celou republikou ničivé povodně. Bylo to v sobotu 5. července, zejména na Moravě a lidé to označovaly za největší hrůzu od války. Na tyto záplavy přispěla obec 100.000,-Kč a místní obyvatelé ještě dalších 5.921, 50 Kč. V místním kostele se konala po 50 letech svatba, kde se ženil pan Milan Surovec, který se sem později nastěhoval. Narodily se tři děti a tři lidé zemřeli.

Od roku 1998 se v místním pohostinství koná vždy dětský karneval. K 31. 8. se zrušila ve Vsi pošta, která byla zřízena v roce 1838 jako poštovní stanice c. k. Rakouska-Uherska, tzv. koňka. Byla zrekonstruována kaplička u obecního úřadu.Proběhly volby do obecního zastupitelstva. Narodily se 4 děti a dva obyvatelé zemřeli.

V roce 1999 byla zrekonstruována autobusová zastávka a osvětlena telefonní budka. Od tohoto roku se v obci pořádá Dětský den. Byl zrušen krámek s textilním a drogistickým zbožím. Do těchto prostor je umístěna místní obecní knihovna. Z bývalé knihovny v budově obecního úřadu je zřízena bytová jednotka o jedné místnosti. Ve Vsi jsou do země pokládány telefonní kabely. Rozvod je proveden po celé vsi a každému, kdo zažádal, je telefonní linka zavedena do bytu. Majetkem obce se stalo místní pohostinství, smíšené zboží a bytová jednotka č. p. 4 s přilehlým pozemkem. Toto obec odkoupila od Jednoty. Narodily se 4 děti a 5 obyvatel zemřelo.

Rok 2000 nepřinesl tolik nového. Narodily se 4 děti a zemřela jedna občanka obce.

V roce 2001 proběhla oprava hráze rybníka. Do vsi byla zavedena nová příměstská autobusová linka 373, která zrychlila spojení do přilehlých obcí a hlavně do Prahy. Narodily se 4 děti a nikdo nezemřel.

V srpnu v roce 2002 postihly Českou republiku opět ničivé povodně, tentokrát hlavně na toku řeky Vltavy a jejích přilehlých přítocích. Naše obec poskytla 10.000 korun, myslivci 7.000 korun a místní rybáři 2.000 korun. Proběhly volby do obecního zastupitelstva. Konec roku, konkrétně 30. prosinec, přinesl některým obyvatelům obce opravdu krušné chvíle. Díky velkým a rychlým teplotním rozdílům (z -15 stupňů na + 8 stupňů ) a dešti, se z místních nezoraných polí valila vesnicí voda. Přetekly strouhy a pod vodou se ocitly části silnic, zahrady a dvory. Nejeden obyvatel obce měl před Silvestrem bezesnou noc. Hasiči čerpali vodu 24 hodin než lidem pomohli. To však ještě nikdo netušil, že i nový rok bude bezesný. 4 děti se narodily a 2 lidé zemřeli.

Začátek roku 2003 byl opět krušný. 2. ledna tu byla voda zas. O něco víc a o něco rychleji. Zase museli pomáhat hasiči a situaci už muselo řešit obecní zastupitelstvo. Druhý den po opadnutí vody se za vsí v polích vybagrovala strouha, která měla odvádět vodu do odvodňovacího kanálu kolem obce. Narodily se 2 děti a zemřeli 4 obyvatelé.

Od roku 2004 probíhá v obci kromě dětského karnevalu také karneval pro dospělé. Obecní zastupitelstvo projednalo na veřejném zasedání žádost Římskokatolické farnosti Odolena Voda o peněžní pomoc na opravu zvonice kostela sv. Vavřince ve Veliké Vsi. Na základě výzvy bylo od občanů vybráno 41. 435 korun. Částkou 7. 470 korun přispěli i občané Korycan. Na letních olympijských hrách v Athénách nás skvěle reprezentoval obyvatel naší obce pan Libor Capalini. Přivezl bronzovou medaili z moderního pětiboje. V obci se začala budovat kanalizace. Narodily se tři děti a tři lidé zemřeli.

V roce 2005 se poprvé prezentoval u kostela vánoční jarmark, kde předvedli své ručně vyrobené výtvory lidé ze Vsi i okolí. Jarmark byl úspěšný, tak bude pokračovat i nadále. Narodilo se jedno miminko a zemřel jeden obyvatel.

Rok 2006 byl významný z hlediska voleb do obecního zastupitelstva, kdy se poprvé od samostatnosti obce utvořily dvě kandidátní listiny a lidé mohli vybírat celkem z 12 kandidátů. S novým zastupitelstvem se v obci stala i řada nových změn. Vytvořily se tyto internetové stránky obce, začalo se znovu zvažovat o obnovení tradice vítání občánků, která zanikla v roce 1990. Poprvé se na sále místního pohostinství konal velikonoční jarmark. 4 lidé zemřeli a nenarodilo se žádné miminko.

V roce 2007 proběhly opět již tradiční akce jako je Poslední leč, Velikonoční a Vánoční minijarmark, maškarní dětský rej a karneval pro dospělé, setkání občanů Vsi u rybníka na Pálení čarodějnic, rybářské závody, dětský den.V lednu byly zprovozněny internetové stránky obce. Obec vstoupila do Spolku obcí Dolní povltaví koordinuje činnost obcí v oblasti územního plánování, životního prostředí, vzdělávání a kultury, investičních akcí a získávání dotací. Pořádá společné kulturní, sportovní a společenské akce pro občany členských obcí. Propaguje jednotlivé členské obce a jejich zájmy). Dokončovala se kanalizace. Narodila se 3 miminka a 2 lidé zemřeli.

Rok 2008 byl bohatší na různé akce ve Vsi. Proběhly již tradičně jarmarky (velikonoční, vánoční ), konal se dětský karneval i karneval pro dospělé, byla uskutečněna burza dětského oblečení, kurz výroby adventních věnců, dětský den, rybářské závody, korálková dílna, myslivecká poslední leč. Byla opravena podlaha na sále místního pohostinství, roběhlo osazení nových věžních hodin v místním kostele, u autobusové zastávky byl vyznačen přechod pro chodce. Do místní knihovny byl pořízen z krajské dotace nový počítač. Tento rok byl také zajímavý tím, že na jeho konci odešlo ze zastupitelstva obce 5 zastupitelů a za ně nastoupili 3 náhradníci, takže počet zastupitelů obce je nejmenší možný, tedy 5. Poprvé v historii obce se nesešly děti a mládež k tradičnímu velikonočnímu řehtání. Občané mají možnost platit místní poplatky za svoz komunálních odpadů, za psy, vodné a stočné, aj. formou bezhotovostních plateb. Nikdo v obci nezemřel a narodilo se pět dětí.

V roce 2009 proběhla myslivecká Poslední leč, v únoru se konal dětský karneval. V květnu obec oslavila 750 let svého vzniku. Oslavy začaly již ráno tradičními rybářskými závody a končily ohňostrojem. K této příležitosti byla vydána turistická známka a na místě se razily pamětní mince. Dále proběhl dětský den, zastávku v naší obci měla klecanská Veteran rallye. 1 paní zemřela a narodila se dvě miminka.

Rok 2010 začal opět tradičními akcemi jako je Poslední leč a dětský karneval.

 

  • Kostel svatého VavřinceHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz