Valdíkov

67503, Valdíkov, Tel.: +420 568 875 777, ou.valdikov@seznam.cz
Valdíkov/Společnost - Valdíkov
Malá obec, situovaná  deset kilometrů  východním směrem  od okresního města Třebíč, v kraji Vysočina. Rozkládá se v kraji zvaném Podhorácko, v předhůří Českomoravské vrchoviny. To dokládá i naše nadmořská výška, která je v rozmezí 445 až 448 metrů nad mořem. Obec samá, je rozložena v mírné dolině, na břehu rybníka valdíkovského, který má rozlohu 16.7 ha a společně s rybníkem opatským o rozloze 12.9 ha., který se rozkládá pod obcí tvoří dominantu naší krajiny a jsou nejnižšími body rozsáhlého povodí, kde jejich voda je odváděna mlýnským potokem do řeky Jihlavy. Zakladatel těchto rybníků, byl bezesporu  Konvent  Benediktýnského opatství a kláštera v nynější Třebíči a jejich vznik spadá do století čtrnáctého, to je doby vrcholícího rozvoje a moci kláštera.

Prvopočátky obce, sahají na samý počátek dvanáctého století, kdy v roce 1101 byl na rozhraní tehdejších knížectví brněnského a znojemského přemyslovskými knížaty bratry Oldřichem brněnským a Litoldem znojemským v nynějším okresním městě Třebíč založen klášter benediktýnů. Tento byl obvěněn několika desítkami již tehdy stojících obcí nebo přesněji sídel, která měla již svá jména a mezi nimi je jmenován i nynější Valdíkov a o tomto aktu se lze dočíst v Kosmově kronice.

Ke konci čtrnáctého století je zde připomínán zemanský dvorec a od počátku šestnáctého století další tři již tehdy rozsáhlé zemědělské usedlosti, jejichž objekty jsou v obci  ve vlastnictví fyzických osob doposud.Jedná se o čísla popisná 1,2,3 a 4.Tehdejšími rychtáři ob ce, byl vždy někdo z majitelů těchto nemovitostí.

K obci samé patří ještě dvě dá se říci místní části a to osada zvaná Doubrava a Opatský mlýn pod rybníkem opatským.

Doubrava , odedávna patří k obci Valdíkov,  leč v minulosti zde měla stávat obec stejného jména. První písemné zmínky spadají do poloviny čtrnáctého století a mají vztah k obci Tasov a tehdejším jeho majitelům. V současnosti jsou zde čtyři obydlené domy a tři rekreační objekty.

Opatský mlýn pod rybníkem opatským, byl v dávné minulosti založen již zmíněnými Benediktýny a novodobě byl obnoven v roce 1721.Jeho mlýnské kolo se dotočilo v polovině dvacátého století a nyní je upraven pro běžné bydlení a současný majitel zde chová jezdecké koně a je zde i jezdecký oddíl.

A nyní informace novodobější a současné.

 Politicky samostatnou obcí se Valdíkov stal v roce 1901.Vznikl obecní úřad, v čele se starostou, který trval do roku 1945 kdy jej nahradil a to plošně Místní národní výbor, který trval do roku 1964. Poté správa obce přechází pod sousední obec Nárameč  a obě následně od roku 1975 pod střediskovou obec Budišov. Ke konečnému opětnému osamostatnění dochází až v roce 1992, na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR a kdy v doplňujících volbách vzniká zastupitelstvo obce a tím samostatná obec Valdíkov.

V současnosti v obci trvale žije 106 obyvatel, ve 43 domech. Po vzniku samostatné obce, jsou patrné změny a to k lepšímu. V obci byla postavena nová budova úřadovny obce, kde je dále obchod pro potřebu obyvatel, obecní knihovna, společenská místnost a hasičská zbrojnice. Dále byla provedena generální oprava místního rozhlasu, kompletně nové veřejné osvětlení a ve spolupráci s tehdejší JME , kompletní výměna vedení nízkého napětí po obci v podobě samonosných kabelů a nové trafostanice, postaven nový objekt autobusové zastávky, z části byly vyasfaltovány místní komunikace v obci a v osadě Doubrava, byly upraveny a zatravněny všechny veřejné prostory v obci a jsou pravidelně udržovány, obec je plošně ztelefonizována a to podzemním kabelem, celá obec je taktéž zplynofikována a po obci je z budovy obecního úřadu  pro zájemce zřízen bezdrátový internet. V současné době probíhá výstavba víceúčelového kulturního zařízení v sousedství budovy obce.

Obec má od roku 1995 zpracován územní plán obce, který byl dále upraven samostatným doplnkem , ve kterém je naplánováno šest nových stavebních míst a o některá  je již zájem.

Ze zájmových organizací, je v obci založeno honební společenstvo, část žen je sdružen v místní organizaci Českého červeného kříže a nejsilnější složkou je Sbor Dobrovolných hasičů, působící ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který čítá téměř padesát členů. Sbor je z péče vlastní a hlavně obecní vybaven potřebnou akceschopnou technikou, to je dvě požární stříkačky PPS – 12 a jednou PPS – 8, terénním automobilem, zásahovými obleky a obuví a dalším potřebným vybavením, včetně nových vycházkových uniforem.

V těsné blízkosti obce, se nachází rozsáhlý areál drůbežářských závodů  TEVAM –Moravské Budějovice, s devíti halami, pro výkrm drůbežích brojlerů, který je jako obec celý zplynofikován. V obci samé byla postavena nová budova truhlářství se vším vybavením. Dále zde na svých pozemcích hospodaří dva soukromí zemědělci a zbytek pozemků obdělává Zemědělské družstvo Budišov.V obci se novodobě koná každoroční poutová zábava na svátek Nejsvětější trojice na přelomu měsíců květen a červen.

V roce 2001, se v obci konal první sraz  rodákú, u příležitosti 900 – stého výročí první písemné zmínky o obci.Obci, byl při té příležitosti po navržených a následně Parlamentem ČR a příslušnou komisí schválených návrzích, předsedou parlamentu Václavem Klausem udělen znak a prapor obce. Jmenovací dekret, také starosta obce osobně v Praze převzal.

V katastru obce, přesněji v lese zvaném Doubrava, se rozkládá rozsáhlý areál lesních školek, kde se každoročně produkují miliony sazenic jehličnanů a listnáčů. Současný majitel je CEE – WOD, Zlín a areál vznikl v polovině sedmdesátých let minulého století. V jeho těsné blízkosti, byla firmou Lesy České republiky zbudována Retenční přehradní nádrž o rozloze 0.6 hektaru pro vodní a lesní živočišstvo, která opravdu stojí za návštěvu.

Přilehlé rybníky , Valdíkovský, Podhájek a Opatský, současnosti vlastní a obhospodařuje Rybářství Velké Meziříčí a.s. Jsou vedeny jako chovné a jsou pravidelně na podzim nebo na jaře loveny.

Obec Valdíkov je dále členem Regionu Horácko, se sídlem v Budišově, členem svazku obcí Skládka komunálního odpadu – Petrůvky, členem Sdružení pro plynofikaci – Budišovsko a Energetického sdružení obcí jižní moravy. Katastrem naší obce prochází několik cyklotras, řádně označených a zbudovaných obcemi a Regionem Horácko.

V poslední době je vedením obce, ve všech částích obce Valdíkov, věnována velká péče sběru, třídění a svozu komunálního a nebezpečného odpadu. To se projevilo naším umístěním v pomyslné soutěži naší svozové firmy ESKO – T Třebíč, EKO – KOM a Kraje Vysočina. V rámci kraje v kategorii do pětiset obyvatel v komoditách papír a celková výtěžnost jsme obsadili dvě druhá místa a v rámci okresu Třebíč místo první.

  • kaplička z roku 1875
  • cihelna uváděná v letech 1924–1930

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz