Těně

338 45, Těně, Tel.: +420 371 793 127, obec.tene@iol.cz
Těně/Společnost - Těně
Obec leží asi 15 km východně od Rokycan uprostřed překrásné brdské přírody. Založena byla podle oficiálních pramenů v roce 1391, některé zprávy však hovoří o konci 13. století. Název vznikl pravděpodobně ze staroslovanského jména Tienna – stíny, stinná místa.

Nejbližší vrchol – Kopaniny – má nadmořskou výšku 587 m, samotná obec pak zhruba 530 m. Díky nadmořské výšce a poloze je zde poněkud drsnější podnebí. Těně jsou ideálním výchozím bodem pro turistiku a houbaření.

Obec Těně včetně osady Smolárna má cca 240 stálých obyvatel, v létě a na víkendy sem přijíždějí chalupáři. K dispozici je zde jedna prodejna se smíšeným zbožím a restaurace s nabídkou teplých jídel. V obci funguje hasičský sbor (již více než 100 let), oddíl stolního tenisu a klub důchodců. V katastru obce jsou tři drobné zarybněné vodní nádrže, o které se stará rybářská organizace, jejímiž členy jsou nejen občané Těn, ale i chalupáři.

Vznik obce je podle první písemné zprávy v knize Ant. Profouse "Místní jména v Čechách", díl IV. str. 325 datován rokem 1391 v souvislosti se Svatodobrotivským klášterem, kterému obec údajně patřila. Další zpráva o Těních je v knížce "Klášter Svato-Dobrotivský - dějepisné vypsání pamětí o klášteře, které vydává P. Bernard. Maxmilian Brand, kněz řádu sv. otce Augustina. Zde se uvádí, že ves Těně byla darována, nebo zakoupena pro klášter "Svato-Dobrotivský" třetím synem pana Oldřicha Zajíce - Budislavem již v r. 1291. Informace o vzniku Těn se rozcházejí. Obec Těně, která byla dříve především zemědělská, byla v minulosti součástí zbirožského panství . Název obce byl několikrát obměněn od původního Tienna, Tienn, Tien na Těny a Těně. Název znamenal ve staročeštině pravděpodobně stín.

Obživu obyvatel obce zajišťovalo až do 50 let většinou zemědělství a to především ve vsi, kde byly větší zemědělské usedlosti. Na drahách se lidé živili zemědělství jen částečně,
muži pracovali ve slévárně ve Strašicích, nebo provozovali různá řemesla (ševci, kováři apod.). V každém domku "Na drahách" bylo malé hospodářství. Jeho provoz zajišťovaly hlavně ženy, které byly v domácnosti.

Období první světové války přineslo obyvatelům obce útrapy a strádání. V pondělí, dne 27. 7. 1914 narukovali z obce Těně do boje první mobilizovaní muži. Ve vesnici byl velký rozruch, doma zůstaly pouze ženy s dětmi a starými lidmi. Z celého okresu (tehdy ještě Těně patřily pod Zbiroh) museli na vojnu i 2 starostové, těnský starosta pan Josef Dvořák (na 2 měsíce) a starosta ze Zvíkova pan Machek.. Z prvních mobilizovaných šlo z Těn 22 mužů a ze Smolárny 3 muži, všichni do 39 let. Na jaře příštího roku rukovalo z Těn 37 mužů a ze Smolárny 2 muži. Celkem ve válce padlo či zemřelo 13 těnských občanů, dva byli těžce zdravotně postiženi. Veškeré polní či domácí práce museli vykonávat staří lidé se ženami a dětmi, navíc museli ještě dovážet litinu z Mirošova do slévárny ve Strašicích a dříví na dráhu pro firmy a pro města a podobné namáhavé činnosti. Stát vypisoval válečné půjčky , obec se upsala na půjčku od I. do VII. po 1 000,- K. Pro nedostatek pracovních sil byli na polní práce přiděleni do obce ruští váleční zajatci. Den 28. října 1918 se roznesla po obci zpráva o převratu a konci války. Všude bylo plno radosti, jak z konce války, tak z počátku naší samostatnosti. 10. 11. 1918 byla pořádána slavnost na počest osvobození republiky.

V poválečném období obec doznala významných pokrokových změn: V roce 1920 se začalo jednat o její elektrifikaci. Roku 1921 byla zřízena obecní knihovna, která měla v začátku 400 knih. Byla umístěna ve školní budově a po vystavení "Obecního domu" byla umístěna zde v l. patře, kde je dodnes. Knihy byly částečně nakoupeny z obecních peněz, mnoho knih bylo věnováno místními občany. Prvním knihovníkem zde byl pan A. Kebrdle. Dne 18. září 1921 byla v obci zavedena "Obecní kniha pamětní" /kronika/. Prvním kronikářem byl řídící učitel pan Antonín Janovský. V roce 1927 byl v parčíku před vchodem do školy z obecních peněz postaven pomník vojákům padlým za I. světové války. Dodnes jsou na uctění jejich památky k němu každým rokem pokládány věnce a květiny. V témže roce byla zřízena veřejná studna u dražského rybníka. O rok později byla podle návrhu zasloužilého ovocnáře ing. Opatrného provedena sadová úprava návsi. Dne 27. května 1930 při příležitosti návštěvy "Brdské střelnice navštívil naši obec prezident republiky T. G. Masaryk , kterého přivítala žačka l. třídy Blanka Janovská a za hochy žák 2. třídy Antonín Jícha. Pan prezident pokračoval potom dále do - Kopanin, kde byla k tomuto účelu vybudována pozorovatelna. Na památku této události je zápis v obecní kronice s podpisem T. G. Masaryka.

Dnem 28. 7. 1930 vstoupila obec do "Elektrárenského svazu". Bylo také projednáno veřejné osvětlení obce. Spolek DTJ budoval nové hřiště pro sportovní vyžití obyvatel.. Na dokončení hřiště přispěla určitou částkou i školní rada s tím, že bude moci hřiště používat i školní mládež. . 5. 10. 1930 byl slavnostně otevřen nově postavený "Obecní dům", na kterém je deska s nápisem "Na památku 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Slavnostním řečníkem při jeho otevření byl poslanec a zemský školní inspektor Vojta Beneš. Plány na "Obecní dům" zpracoval architekt Josef Tomášek z Prahy, těnský rodák. V roce 1930 se začalo také jednat o zřízení obecního vodovodu. 17. září 1933 byl slavnostně otevřen "Dělnický dům". Na jeho stavbě se podílela svou prací celá vesnice. Obec ve 30. letech vlastnila pohřební vůz a požární vůz. V letech 1930 - 1945 bylo v obci 45 zemědělských usedlostí a asi 19 živnostníků. Ze živností byly v Těních ve vsi 3 hostince, Na drahách Dělnický dům, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, l prodejna ZKD, 2 trafiky, 3 obuvníci a l senařství, l kovárna. Na Smolárně byly 2 hostince , l senařství. Obecními zaměstnanci byli obecní tajemník, strážník, ponocný, hajný a pastýř.

Na začátku století až do r. 1950 byla obec převážně zemědělská. "Ve vsi" byly větší statky kde pracovaly celé rodiny na polích a v době žní a jiných polních pracích pracovaly u sedláků za mzdu nebo naturálie převážně ženy z chudších rodin z části obce "Na drahách". Muži z těchto rodin pracovali v lese nebo ve slévárně ve Strašicích, někteří dojížděli do Škodových závodů Plzeň nebo do "Slévárny" v Komárově. Byla zde i řada řemeslníků, kovář, obuvníci a pod. Na drahách také bylo v každé rodině menší hospodářství, většinou louka, l kráva, a drobné zvířectvo. V době nezaměstnanosti v létech 1929-1933 se obec snažila vypomoci postiženým rodinám a přidělovala občanům různé veřejněprospěšné práce, jako úpravy cest, práce v obecním lese a pod. Starosta obce pana František Švamberk žádal ministerstvo soc. péče o poskytnutí podpory ve výši 30 000 - 35 000,- Kč, nezaměstnaným dělníkům chudým lidem bylo v době nezaměstnanosti rozdáno 50 q brambor a 150-200 stravovacích lístků měsíčně v hodnotě á 10,- Kč.

Rok 1938 byl pro naši republiku a tím i pro naši obec velmi tragický. Německo
v čele s Hitlerem požadovalo připojení Sudet k říši, naši spojenci jako státy Francie a Anglie nám nepomohli. Nároky na naše území si činili i Poláci, kterým muselo být postoupeno Těšínsko a Maďarům část jižního Slovenska. To všechno vzbudilo vlnu odporu u obyvatel naší vlasti a tedy i v naší obci. Obyvatelstvo chtělo chránit naše hranice a muži, mezi nimi i těnští, rukovali k obraně státu. . Počátkem okupace r. 1939 musely být všechny kroniky měst a obcí odevzdány na okresních úřadech. Těnskému kronikáři panu Kocovi se nechtělo kroniku odevzdat , také proto, že tam byl vlastnoruční podpis našeho bývalého prezidenta T. G. Masaryka, poslance Vojty Beneše a jiné vzácné zápisy. Protože však bylo velmi nebezpečné v době okupace kroniku neodevzdat, odejel pan Jícha s kronikou na okresní úřad v Rokycanech. Zde ji přejímal pa Jílek, bývalý legionář. Když viděl podpis pana prezidenta T. G. Masaryka kroniku vrátil s tím, že by byla určitě zničena a poradil panu Jíchovi, její přepsání zkráceně do jiné knihy. Protože musela být odevzdána hned druhý den, přepisoval ji kronikář zkráceně celou noc a pan Jílek v Rokycanech zajistil převazbu knihy. Poděkovat za záchranu naší kroniky jsme mu však nemohli - zahynul v koncentračním táboře. Původní kroniku pak uschoval pan Blahník z čp. 68 a věděl o úkrytu pouze on a pan Koc. 15. března 1939 na příkaz ministra národní obrany se museli všichni muži vrátit domů bez boje. Muži z Těn se také postupně vraceli domů. 15. března 1939, kdy obsazovalo německé vojsko naši republiku, padal celou noc hustě sníh. Naší obcí projel l. oddíl Němců kolem 9. hod. ráno směrem od Strašic a pokračoval dále na Sv. Dobrotivou. Druhý větší oddíl, ve kterém byly i tanky, projížděl v následujících dnech. Jeden tank uvízl po hustém sněžení u lomu a zůstal tam 3 dny, než se ho podařilo Němcům vyprostit. Němci obsadili také vojenský tábor ve Strašicích. Začal se projevovat nedostatek potravin, protože Němci zkupovali za německé peníze vejce, mouku, máslo, cukr a pod. Tak to bylo i na ostatním území ČR. Stejně jako v ostatních obcích a městech, musely být na některých objektech dvojjazyčné nápisy i v Těních, a to na "Obecním úřadě, škole a konzumu. Hned 15. března byli občané Těn vyzváni, aby odevzdali zbraně. Některým občanům se podařilo zbraně zatajit a dobře ukrýt. Během války se začal projevovat nedostatek potravin a jiného zboží. Na vesnici si lidé vypomohli z vlastních zdrojů, tam bylo poněkud lépe. Ve škole byl ale citelný nedostatek školních pomůcek, vše co připomínalo "Československo"muselo být zničeno a povinně se vyučoval německý jazyk. V Těních bylo již v té době 60 dětí školou povinných. Nejprve se museli spokojit pouze s 1. třídou, později byla škola úplně obsazena Němci a vyučovalo se v kabinetu. Z knihovny musely být vyřazeny takzvané. závadné knihy. V roce 1943 museli odejít na nucené práce do Německa i někteří těnští občané. Těně ale nezaznamenaly během II. světové války žádné oběti na životech.

Brzy po r. 1945 postihl Těně největší úbytek obyvatel, méně majetné rodiny se stěhovaly do pohraničí, kde získávaly opuštěná obydlí po Němcích. Z Těn odešlo celkem 112 obyvatel, především do západních pohraničích oblastí. V roce 1946 byla "Na drahách", proti domku p. Šebka vyhloubena nová studna na pitnou vodu hluboká 22 m , také byla znovu zasazena pamětní deska na T. G. Masaryka, která musela být v době okupace
odstraněna. Dále byla téhož roku provedena oprava "Dělnického domu a o rok později v r. 1947 oprava školní budovy. Pro sběr mléka byla postavena nová mlékárna na návsi a současně i obecní váha. Silnice přes obec, dosud prašná, byla v té době vyasfaltována.

V roce 1948 a 1949 si část zemědělců zakoupila nové zemědělské stroje. Po IX. sjezdu KSČ v roce 1949, kde se jednalo o socializaci vesnice, snažila se i KSČ v Těních o založení JZD. V 50 letech, kdy byla zakládána JZD, část obyvatel, především mladí lidé i ze statků odešla pracovat do průmyslu. Počet obyvatel se tedy stále snižoval, dětí ubývalo a nebyl jich nadále potřebný počet k tomu, aby mohla zůstat v provozu škola a později i mateřská školka. Děti proto dojíždějí již od l. třídy do ZDŠ Strašice, stejně i do mateřské školy. Doprava v obci od r. 1900 nebyla žádná .Do práce lidé chodili v zimě pěšky, v létě na kole (pokud ho někdo vlastnil). Stejným způsobem se těnští obyvatelé dostávali i do Mýta na vlak. Po II. světové válce, kolem r. 1950 začala se i zde působit autobusová doprava. V roce 1950 se začalo jednat o zřízení JZD v obci, původně bezúspěšně, později 8. 9. 1952 došlo k založení JZD v Těních. Do JZD vstoupilo 51 občanů, zbývajícím soukromým zemědělcům bylo hospodaření dosti znesnadňováno, takže nakonec postupně také do JZD vstoupili. V roce 1953 byl proveden svoz dobytka od sedláků. Mnoho mladých lidí se v té době odstěhovalo do měst či větších obcí, část domů a statků byla později místními obyvateli prodána k rekreačním účelům. V roce 1955 byla zřízena nová autobusová linka Hořovice - Strašice, autobusové spojení bylo již také do Strašic a Rokycan V roce 1957 na veřejné schůzi bylo odhlasováno, aby byl soukromý hostinec paní Jiráskové na Smolárně začleněn do družstva Jednota, soukromý hostinec pana Soboty v Těních byl uzavřen. Na podzim r. 1957 se začalo znovu se stavbou vodovodu. Voda byla rozvedena do objektů JZD a rodinných domků "Na drahách". Voda nebyla kvalitní, byla příliš železitá.
Začátkem roku 1957 dala "Okresní silniční správa " příkaz, aby byly poraženy břízy u silnice z křižovatek do Těn a z Těn do Sv. Dobrotivé. Břízy byly 25 let staré. Na jejich místo byly vysázeny jeřáby a topoly. V r. 1958 zůstává v naší obci l hostinec v Dělnickém domě, kde je zároveň také řeznictví, trafika a telefon. Pohostinství je v nájmu Jednoty. V roce 1960 byla obec Těně sloučena s městečkem Strašice až do r. 1970, kdy se opět osamostatnila. V obci se nic zvláštního nedělo, neprobíhala výstavba, kulturní akce byly minimální. V dalších létech byla vystavěna drůbežárna a vepřín. JZD pracovalo nejprve samostaně a od 1. 1. 1963 se sloučilo s JZD Strašice. V r. 1970 byla zahájena výstavba nových rodinných domků v t. zv. "Nové ulici". Do vsi se vracejí do bývalých statků mladé rodiny.V létech 1976-1982 probíhala rekonstrukce "Dělnického domu". Po dobu rekonstrukce bylo náhradou dáno do provozu pohostinství "U Svobodů". Prodejna Jednoty zůstává i nadále v provozu. Zásobování masem zajišťuje pojízdná prodejna masny. .Na Smolárnu navíc zajíždí ještě pojízdná prodejna s potravinami. Obě pojízdné prodejny ukončily činnost v . 1991.

Dne 31. 12. 1978 bylo JZD Pod Brdy Strašice dále sloučeno do JZD Zbiroh. Nějaký čas byl chován v Těních hovězí dobytek , později pak mladé krůty. Veškerá půda patřící ke katastru Těně je v současné době obdělávána pracovníky ZOD Zbiroh. Nyní pracuje v JZD minimum obyvatel. Převážná část občanů pracuje v okolních podnicích - Buzuluku Komárov, Delicii Hořovice, u Vojenských lesů, na pile v Těních, v Kovosvitu Holoubkov a u různých soukromých podnikatelů. V roce 1982 se pokračovalo s budováním kanalizace v obci. V červnu r. 1982 byly v naší obci oslavy 90 výročí založení "Svazu požární ochrany" . V roce 1983 byla vybudována studna na posílení obecního vodovodu, dále byla provedena rekonstrukce kapličky sv. Václava na návsi. V roce 1984 byla dodělána kanalizace v horní části obce posílení vodovodu. Byly zrušeny divoké skládky, zřízena skládka podle předpisu v "Kopaninách". Byla opravena či postavena řada rodinných domků. Naše obec se v té době umístila v soutěži menších MNV na 2. místě. V roce 1985 se začalo znovu pracovat na dalším posílení vodovodu v obci, protože byl stále nedostatek vody, obzvláště v období sucha. V roce 1986 se začalo s opravou budovy MNV. Většina prací byla občany provedena zdarma.V roce 1986 získala obec Těně l. místo v soutěži mezi obcemi Těně – Kařez - Hrádek a 2. místo v soutěži mezi obcemi Těně - Tymákov. V roce 1987 byly pokládány žlaby u komunikací, upravena skládka PDO, upraven sklad v prodejně Jednoty. V roce 1988 ve III. čtvrtletí se začalo s pracemi na víceúčelové nádrži "Brod". Stavba nebyla dokončena. V dalších létech se nadále pracovalo na údržbě veřejného prostranství.

Zaměstnání obyvatel se postupně měnilo, v zemědělství pracuje již jen minimum obyvatel. Většina obyvatel dojíždí za prací do strojírenských podniků, nebo pracují u soukromých podnikatelů. Po sametové revoluci v r. 1989 byly 8. a 9. června r. 1990 po mnoha letech svobodné volby do zákonodárných sborů. V naší obci tyto volby vyhrálo "Občanské fórum", 2. místo měla KSČS. 24. listopadu 1990 proběhly v naší republice komunální volby do obecních zastupitelstev. Své zástupce v naší obci navrhla koalice Občanského fóra ČSL a jako druhá byla kandidátka KSČS.

V roce 1991 oslavila obec Těně 600 let trvání obce. Oslavy trvaly 3 dny a to 6, 9,
od 19 hod., 7.9. od 10. hod. a 8. 9. od 14. hod. Na l. den oslav zajistil náš rodák prof. Josef Svejkovský z Prahy koncert 60 členného pěveckého sboru z Regensburgu - SRN. Koncert se všem zúčastněným velice líbil. Hlavní den oslav byla sobota 7. 9. 1991 s programem : od 10 hod. v Lidovém domě výstava pamětihodností obce, kronik a výsledků Českého svazu zahrádkářů. Ve 13. hod. byl sraz všech přítomných před školou a průvod obcí. V 15 hod. v Lidovém domě "Slavnostní shromáždění" Obecního zastupitelstva s programem .Při všech akcích byl sál zaplněn do posledního místa . Třetí den od 14.00 hod. byla
na návsi u kapličky "Děkovná mše" za všechny občany, rodáky a přátele s. P. Aloisem
Kánským z Prahy. Do obce se při oslavách sjelo velké množství lidí i rodáků. Místní obyvatelé říkali, že takové množství lidí v Těních nepamatují.

V roce 1991 vypovědělo družstvo Jednota Rokycany smlouvu o provozování v pohostinství "Lidový dům" a později v roce 1998 i prodejně potravin. Obě provozovny vzal do vlastnictví "Obecní úřad" Těně, který je dnes pronajímá.. 28. 6. 1991 byla na veřejném zasedání vLidovém domě přednesena Josefem Fryaufem ml. čp. 117 žádost o povolení pro výstavbu pily, katrů na řezání dřeva. Pila byla postavena a dobře prosperuje. Časem byla rozšířena o výrobu palet a staví se další výrobní budovy. Mimo rodinné příslušníky pila zaměstnává 7 občanů. Státní lesy Zbiroh předaly zpět do vlastnictví naší obce 62 ha lesa "Kopaniny" s tím, že 90% výnosu lesa bude obce Těně a zbývajících 10 %zůstane závodu Zbiroh. Naše obec vlastnila ještě další lesy, které však zpět od podniku "Vojenské lesy a statky " již nedostala. V roce 1992 proběhly v Těních oslavy 100. výročí založení "Svazu požární ochrany".31. 8. 1996 byly zrušeny skládky odpadových hmot - tedy i skládka v "Kopaninách".Z obce je domovní odpad odvážen z popelnic. V obci jsou také umístěny popelnice na sběr skla, PVC a papíru, které jsou pravidelně vyváženy. V roce 1999 - 2000 byla provedena úprava hřiště, které již bylo ve špatném stavu. Úprava bude pokračovat ještě v r. 2001.

Výstavba v obci v létech 1900 - 2000

Naše obec má několik pro ni důležitých staveb. Nejstarší je pravděpodobně zvonička,která byla dříve dřevěná a po požáru v roce 1877 byla přestavěna na zděnou. V roce 1919 zde bylyzasazeny 2 lípy svobody. Další významnou budovou, která však již neslouží svému účelu je škola. Byla dostavěna koncem roku 1884 a vyučovat se zde začalo 1. ledna 1885. Žáků po r. 1952 postupně ubývalo. Obecní škola byla z nedostatku žáků zrušena a zřízena mateřská škola, ale i ta byla v r. 1981 zrušena.

Další budovou je Lidový dům, postavený r. 1933 svépomocí občanů. Dříve byl majetkem DTJ, nyní patří obci. V Lidovém domě je velký sál, 2 přísálí, jeviště se 2 šatnami, chodba, sociální zařízení, dále lokál, výčep, kuchyně a byt o 2 místnostech se sociálním zařízením,sklepy, garáží a půdou. Budova stojí u silnice směrem na Zaječov.

V roce 1930 byl dostaven t. zv. "Jubilejní dům", nyní Obecní úřad. V této budově je umístěna úřadovna obecního úřadu a sklad v přízemí. V 1 patře je knihovna, sklad a další místnost kde byla dříve spořitelna, která byla v menších obcích zrušena. Dalším objektem, který patří OÚ je prodejna potravin čp. 87, dříve Západočeské konzumní družstvo, později Jednota. Prodejnu obecní úřad pronajímá. Nová výstavba rodinných domků začala v době nezaměstnanosti. Zedníci v té době pracovali za stravu, mzda jim byla postupně vyplácena dodatečně.

Zástavba v obci Těně sestává ze tří celků. První a hlavní skupinu domů, původně selských stavení, tvoří obdélníková náves, situovaná na mírném jižním svahu. Dominantou návsi je kaplička, zastíněná vzrostlými košatými lípami. Původně se jednalo o stavbu celodřevěnou, která však byla zcela zničena požárem a do své dnešní podoby byla znovu zbudována kolem roku 1877. Této části obce se říká "Ve vsi".Druhá její část leží při silnici směrem na Zaječov a říká se zde "Na drahách". Zde je v t. zv. "Nové ulici" řada nově postavených rodinných domků.Další malá skupina domků je v nejjižnější části obce, kde se říká "V dolejším konci". V obci jsou též 2 rybníky, jeden z nich je ve Vsi (v současné době bez vody). Druhý, který je místními lidmi nazýván „Koupaliště“,se využívá pouze na chov ryb.

  • Kaplička, na návsi
  • Peškův dub, památný strom (dub letní, výška 16 m, obvod kmene 467 cm) při silnici do Zaječova asi kilometr východně od Tění

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz