Štětkovice

264 01, Štětkovice, Tel.: +420 318 876 124, J.Kunc@stetkovice.cz
Štětkovice/Společnost - Štětkovice
K cestě k nám je možné využít jak železničního, tak autobusového spojení. Štětkovice leží na železniční trati Olbramovice - Sedlčany, zastávka Štětkovice. Autobusem je možné jet ze Sedlčan směr Křečovice na zastávky Chrastava, Bořená Hora či Štětkovice rozcestí.

Štětkovice se původně jmenovaly Ščedrkovice po svém zakladateli Ščedrkovi. Název na Štětkovice se změnil v 16. století. Do té doby patřily rytířům z Maršovic. Od roku 1554 obec vlastnil Jan z Říčan a ten ji připojil ke Kosově Hoře. Samostatnou obcí se Štětkovice opět staly až v roce 1923.

Na počátku 18. století náležely Štětkovice Františku Mikuláši Bzenskému z Prorub, který je odkázal své dceři, provdané za Václava Leopolda Jana Radeckého z Radče. Roku 1787 koupil obec Václav Lipovský a novými majiteli se tedy stali rytíři Lipovští z Lipovic. Původním sídlem tohoto vladyckého rodu byla tvrz Lipovice u Prachatic. V roce 1827 se zde narodil Jindřich Lipovský z Lipovic, který působil jako misionář v Saint Louis v USA, kde založil českou osadu s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Dále působil na různých místech v Americe, v Anglii a v Číně. Dvakrát navštívil i svou vlast a rodné Štětkovice.

Roku 1881 Štětkovice koupil Leopold Pollák. Byl poslancem říšské rady ve Vídni a poslancem v zemském sněmu. Udržoval přátelské styky s JUDr. Fr. Lad. Riegrem, který rodinu Pollákovu ve Štětkovicích navštěvoval. Leopold Pollák se v 19. století zasloužil o stavbu železniční dráhy do Sedlčan a usiloval o její prodloužení do Příbrami. Ve Štětkovicích zřídil nádraží a na něm v roce 1896 poštovní a telegrafní úřad. Vystavěl také silnici od stanice do vsi. Zvelebil velkostatek a založil při něm v roce 1884 lihovar. Požíval všeobecné úcty a vážnosti.

Po jeho smrti převzal v roce 1900 velkostatek syn Emanuel Pollák. Za jeho působení byla ve Štětkovicích prodloužena, rozšířena a nově upravena silnice od železniční stanice a napojena na komunikaci, vedoucí z Kosovy Hory do Neveklova. Zasloužil se o založení samostatného hasičského sboru ve Štětkovicích v roce 1905 a byl jeho velitelem. Sbor sice vznikl již v roce 1900, avšak patřil pod Kosovu Horu. Přičiněním Emanuela Polláka se Štětkovice staly v roce 1923 samostatnou obcí a Emanuel Pollák v nich jako první vykonával starostenský úřad. Ve stejném roce založil obecní knihovnu a obecní kroniku. Dal opravit barokní sochy a vystavět mešní kapli na návsi. Funkci starosty vykonával až do roku 1931.

Ozdobou obce jsou dvě barokní, z pískovce tesané sochy, původně stojící na hrázi návesního rybníka. Později byly přemístěny blíže ke kapličce. První znázorňuje Jana Nepomuckého, druhá sv. Antonína Paduánského. Sochy vytesal neznámý mistr v 1. polovině 18. století. Obě sochy spočívají na barokních, žulových podstavcích. Mešní kaple byla postavena v roce 1931. Uvnitř je oltář s obrazem sv. Antonína. Poblíž kaple je žulová zvonička. Na dolní části čtyřbokého hranolu má letopočet 1868, uprostřed obrázek sv. Floriána a v horní části visí zvonek.

  • Sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Antonína Paduánského, u rybníka
  • Nad rybníkem barokní špýchar, sýpka a mlýn
  • Zámek Štětkovice - postaven v 18. století na místě tvrze
  • V okolí žulové lomyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz