Šebířov

391 43, Šebířov, Tel.: +420 381 215 836, sebirov@mikrovenkov.cz
Šebířov/Společnost - Šebířov
Obec Šebířov leží cca 25 km severně od okresního města Tábora, na samé hranici Jihočeského kraje, ke kterému územně patří. Příslušnou Obcí s rozšířenou působností je Město Tábor a Pověřeným obecním úřadem Město Mladá Vožice.
Správní území současné Obce Šebířov se rozkládá na čtyřech katastrálních územích o celkové výměře 2321 ha, do kterých patří 11 místních částí a to Šebířov, Skrýšov, Popovice, Záříčí, Vosná, Křekovice, Lhýšov, Křekovická Lhota, Kříženec, Vyšetice a Vrcholtovice.
Ke dni 1.7.2010 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 365 obyvatel. Velkou měrou se na životě v obci podílí chalupáři a chataři. Z celkového počtu 250 objektů bydlení slouží cca 120 k trvalému bydlení a 130 k rekreaci.
Střediskem pro celé správní území je Šebířov, kde je sídlo obecního úřadu. V téže budově je umístěna i obecní knihovna. Dominantou Šebířova je kostel sv.Havla s přilehlým hřbitovem. Pro sportovní vyžití slouží tenisový kurt, volejbalový kurt a fotbalové hřiště. Místní občané mohou využíval plynofikaci, veřejný vodovod a větší část vesnice též kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. Spodní částí Šebířova protéká řeka, Vlašimská Blanice a za ní se tyčí dva kopce, zvané Vrch a Husí Hora.
Druhou největší místní částí jsou Vyšetice, kde najdete obchod i hospodu, dále pak víceúčelové hřiště a na úhledné návsi kapličku. Kostelem a hřbitovem patří do Vrcholtovic. Rovněž občané Vyšetic mohou využívat veřejný vodovod a kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. Trochu stínem této místní části obce je nevyužívaný a chátrající objekt Zámku, který je součástí bývalého velkostatku.

Paměti o osadě Šebířovské
Počátek a dějiny osady Šebířovské, která náleží mezi nejstarší ve svém okolí jsou nám méně známy, a tak původ a minulost vychází spíše z domněnek a zmínek, tu a tam se vyskytujících. Mnozí, až méně spolehliví kronikáři připisují založení Šebířova bývalému biskupu Severiusovi, který biskupoval jako šestý biskup pražský v letech 1030 - 1067 a jemuž Šebíř říkali. Dokládají, že dal vystaviti ves, kterou od jména svého Šebířov nazval.
První zmínky o osadě Šebířov však nalezneme v historických pramenech z r.1318, kde se uvádí, že zde byla tvrz, rodinné sídlo Šebířovských z Šebířova, jedné z nejstarších a nejvzácnějších rodin vladyckých v Čechách. Kostel Šebířovský uvozuje se v popisu arcidiecéze Pražské z roku 1344 - 1350.
Během staletí se měnili vlastníci Šebířova, a tak posledními byla od roku 1678 Hrabata z Kúenburgu.


Paměti o osadě Vyšetické
Nejstarší zprávy o osadě Vyšetické, čerpané z pozemkových knih a historického místopisu sahají do roku 1359, kdy nynější velkostatek Vyšetice býval hradní tvrzí a nynější usedlosti čp. 8,9,10 a 12 bývaly zemanským statkem. Od roku 1359 do 1922 se na velkostatku vystřídalo třicet pět majitelů.
Z jiných pramenů, v archivu pro Království České bylo zjištěno, že osadu Vyšetice založil v r. 1186 vladyka Vyšata, se svým lidem se zde usídlil, osada se jmenovala Vyšatice. Toto jméno bylo pohanské a přeneslo se do naší doby jako Vyšetice. Do roku 1860 stával ve Vyšeticích pivovar, což dokládá i dosud existující část sklepa u zahrady čp. 8 a název rybníka pod vsí, Pivovarský. Život osady, zvláště v dávné době byl poznamenán značným utrpením způsobeným požáry, válkami a epidemiemi.
Křekovice se ve starých spisech připomínají od 1318 a v roce 1545 byly připojeny do Vyšetic.  Křekovická Lhota byla kdysi dvůr a od roku 1612 patřila též do Vyšetic.

  • Opevněný kostel Svatého Havla
  • Boží muka
  • Hrad Šelmberk, necelé 2 km jižně od Šebířova (již na katastru sousední obce Běleč)Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz