Světnov

591 02, Světnov, Tel.: +420 566 659 476, obec@svetnov.cz
Světnov/Společnost - Světnov
Vesnice samotná, jakož i téměř celý její moderní katastr leží v Čechách, ale některé pozemky při severní hranici jejího katastru v blízkosti silnice spojující Světnov se sousední obcí Cikháj původně náležely ke katastru této sousední moravské obce, k níž dnes pro změnu náležejí některé pozemky dříve náležející ke Světnovu. Okrajová velice malá část katastr Světnova původně náležela ke katastru sousední moravské vsi Počítky.

Světnov byl založen před rokem 1293 kolonizační činností žďárského kláštera v jihovýchodní části Libického újezdu, který klášteru daroval šlechtic Jan z Polné. Prvním rychtářem, tzv. lokátorem obce, se stal podnikatel jménem Světina, po němž obec získala své jméno. První písemná zmínka o Světnovu pochází z roku 1366, kdy se řešil hraniční spor mezi žďárským klášterem a územím šlechtice Čeňka z Lipé. Další písemné zmínky pocházejí z listin z let 1437 a 1466. Světnov se nachází i v pohusitských klášterních urbářích z let 1462 a 1483; podle nich bylo ve Světnově celkem 20 zemědělských usedlostí, tedy asi 140 obyvatel, a také v nich je první zmínka o existenci světnovských mlynářů. Obec Světnov leží 9 km severně od Žďáru nad Sázavou na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kde se nachází Světnovské údolí s bledulemi a smírčí kámen z roku 1815.

Slavným světnovským rodákem byl básník, spisovatel a profesor na Lékařské fakultě Karlovy univerzity Prokop Paeonius. Narodil se ve Světnově v roce 1581 jako Prokop Pivoňka, své příjmení pak podle tehdejší módy přeložil do latiny a přidal k němu přídomek Světnovský. Bojoval proti moru a na něj také v pouhých 32 letech zemřel. . V roce 1613 řádil v Praze mor. Pod dojmem této nemoci napsal Prokop svoje poslední dílo „Lékařství v čas rány morové, duši i tělu užitečné“. Kniha vyšla až po jeho smrti. Dne 30. října 1613 Prokop sám morem onemocněl, zemřel 3. listopadu 1613, pohřben byl následujícího dne.   

Světnov se začal prudce rozvíjet v 19. století, kdy zde žilo nejvíce obyvatel (959 v  roce 1869); v roce 1808 bylo započato se stavbou školy na místě zbořeného domku čp. 87, která byla v roce 1810 dokončena. Stará škola přestávala svému účelu vyhovovat, stárla, počet dětí stále narůstal, a tak se rozhodlo o výstavbě nové školní budovy dne 15. května 1894 a 24. října 1897 se konalo svěcení nové školní budovy, kde se začalo vyučovat od 25.října 1897, starou dřevěnou zvonici nahradila nová kaple (1854), v severní části obce se nachází kamenný kříž z r.1848 a v jižní části obce boží muka z r. 1719 u staré silnice, místo původního dřevěného mostu byl postaven nový kamenný most (1847), pracovala zde cihelna s roční produkcí 34 500 ks cihel a působili zde dva kováři, dva mlynáři na mlýnech s pilami, tři ševci, čtyři krejčí, po jednom řezníkovi, stolařovi, kolářovi a tkadlecovi.  

V průběhu 1. světové války bylo odvedeno na frontu celkem 108 mužů (cca 25% celkového počtu mužů), z nich 27 mužů padlo, 11 mužů bylo zajato, 3 muži se vrátili jako invalidé, 11 mužů působilo jako ruští a 2 muži jako italští legionáři.

Po 1. světové válce byly v obci postaveny dva pomníky padlým, jeden stojící před školou byl postaven na podnět místního odboru Národní jednoty pošumavské a druhý nedaleko kamenného mostu, byl postaven na podnět místní Katolické omladiny.   

Na základě celostátní výzvy po 2. světové válce odcházeli chalupníci a drobní zemědělci na osídlování pohraničí. Ze Světnova odešlo 20 rodin, celkem to bylo 75 osob, z nichž 40 pracovalo v zemědělství. Po jejich odchodu zůstalo neobydlených 12 domků a zanechali zde 35 ha půdy. Všechny rodiny řešily tímto odchodem zlepšení životních podmínek.                       

V letech 1980-1990 byl Světnov zařazen jako místní část města Žďár nad Sázavou a ztratil tak svou samostatnost, stejně jako mnohé další obce. Po Sametové revoluci v roce 1989 získal Světnov svoji samostatnost zpět.

Znak vychází z dobového znaku Prokopa Paeonia Světnovského, rodáka ze Světnova, profesora na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1667 obdržel Světnov svoji obecní pečeť, kde je hlavním motivem jehličnatý strom, pro vrchnost kromě obdělávání polí se dobývaly pařezy a kátily stromy do milířů na dřevěné uhlí. Tento motiv milíře a jedle se proto objevil na novodobém světnovském znaku. Obecní symboly Světnova byly schváleny Poslaneckou sněmovnou PČR dne 17.6.2009. Slavnostní svěcení obecního praporu a dalších symbolů proběhlo dne 30. srpna 2009 u Obecního úřadu ve Světnově.

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Světnově založen 26 zakládajícími členy dne 17.12.1893. Valná hromada se uskutečnila dne 26.12.1893. Obecní zastupitelstvo jednalo rychle a ještě před založením sboru v červenci toho roku zakoupilo ruční stříkačku. V obci tehdy ve 127 obydlených domech žilo 873 obyvatel a mimo těchto domů bylo v obci dalších 100 různých hospodářských staveb. Nyní sbor čítá 86 členů a v letošním roce oslaví 120let od svého založení.

  • Boží muka u silnice směr Polnička
  • Kříž
  • přírodní památka Světnovské údolíHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz