Svémyslice

250 91, Svémyslice, Tel.: +420 281 925 183, info@svemyslice.eu
Svémyslice/Společnost - Svémyslice
V obci najdete kostel, hřbitov, knihovnu, ubytovnu, obchůdek se smíšeným zbožím a  hospodu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.
Obec Svémyslice leží v průměrné výšce 241 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v  historických pramenech v roce 1227. Celková katastrání plocha obce je 343 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátosm procent.
Souřadnice obce: 50° 8’ 40’’ zeměpisné šířky a 14° 39’ 2’’ zeměpisné délky.
Obec věnuje také velkou pozornost pozemkovým úpravám - důkazem toho je třetí místo v soutěži O nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách v roce 2006.
 
Svémyslice mají pravidelné autobusové spojení s hl.m. Prahou a sousedními obcemi v rámci systému Pražské integrované dopravy,

Obec Svémyslice je sídlo staroslovanského původu. Vznikla stejně jako sousední Zápy, Zeleneč, Dehtáry a Dřevčice na knížecí půdě, opodál veřejné silnice vedoucí z Prahy do Slezska a Polska, která probíhala přes Radonice k Zápům a Toušni. Příslušela k obvodu kláštera Vyšehradského a s ním pak k obvodu nebo kraji Pražského hradu.

12. století - zbudován farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě.

1224, 1228, 1233 - dochované historické listiny dosvědčující, že chrám i ves náležely ženskému klášteru u sv. Jiří na Pražském hradě

1323 - kostel se stává farním děkanátem Brandejského

1392 - dokument o koupi poplužního dvora č.1 (nyní č.7) od Pavla z Jenštejn abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Následně tento dvůr držel postupně ještě Říha Spálený (1584), Matěj Spálený (1651), Vilém Svoboda (1681) a Jan Svoboda (1721). Roku 1770  se ujal gruntu syn Jana a Rosiny Svobodových Josef a po něm zůstal dále v držení rodiny Svobodových. Tento grunt byl od konce 17.století největším na brandýském panství.

1436 - za husitských válek se zmocnili Svémyslic pražané Starého Města a odměnili vsí Mikuláše a Janka z Tuhanče, v témže roce po husitských válkách zapsal král Zikmund část Svémyslic Janu Touškovi z  Pacova

1453 - drželem Svémylice se spolu s Dřevčicemi stal Vaněk Vrábský z Vrábí

1534 - seděl na Svémyslicích Duchek Čachovský ze Svémyslic, po něm bratrovec Jaroslav ze  Svémyslic

1556 - poslední držitel Svémyslic byl r.Vilém z Hradešína

1570 - po smrti Viléma z  Hradešína připadly Svémyslice právem odúmrtním králi a byly připojeny k brandýskému panství.

1770 - zbořen původní gotický farní chrám

1773 - byl zbudován nynější pozdně barokní kostel

1776 - byl pořízen nový hlavní oltář. Ve stejném období opravena fara a při ní zřízena škola. Do té doby děti ze Svémyslic chodily do školy v Zápech.

1786 - učitelem se stává Matěj Melichar, učitelský příbytek měl v panském domě v Dehtárech

1788 - školu navštěvovalo 63  žáků

1822 - nastoupil učitel Kodeš, který zřídil opakovací nedělní škola pro starší mládež

1841 - zbudována nová škola i  s bytem pro učitele, nyní č.18

1846 - původní baňatá střecha zvonice nahrazena nynější stanovou střechou

1873 - Svémyslice se stali samostatnou obcí s vlastní správním řádem

1879 - budova školy rozšířena o první patro

1881 - otevřena druhá třída

1897 - školu navštěvovalo již 59 chlapců a 69 dívek, celkem tedy 128 žáků

1911 - do školy chodilo 159  žáků

1926 - na návrh obecní rady byl koupen dům č. 15 pro potřebu obce za 50.000 Kč. Obec tím získala uprostřed vsi vhodný dům pro své účely, například na umístění úřadovny.

1928 - elektrifikace obce, celkové náklady 90.000 Kč, z toho 50.000 Kč půjčka u Zemské banky

1930 - proběhla generální oprava celé školní budovy, škola se stala ozdobou obce

1932 - škole postoupen bezplatně do trvalého užívání část obecního pozemku č.kat. 13, aby se rozřířil školní dvůr a vzniklo větší hřiště pro potřeby školy

1933 - ve škole zapsáno 214  žáků, což mělo za následek přeplnění stávajících 4 učeben školy, nepodařilo se opatřit 5. povolenou třídu a tak došlo k povolení polodenního vyučování pro žáky 1.a 2. ročníku

1934 - měla proběhnout přístavba k stávající školní budově, zástupci Zelenče však koupili dům v Zelenči a zřídili školní expozituru, takže tím byl návrh na přístavbu školy zamítnut

1950 - úplná likvidace statkářů ve Svémyslicích, je vytvořen státní statek

1953 - sloučení obce Svémyslice s obcí Dehtáry

1964 - sloučení obcí Zeleneč, Svémyslice a Mstětice, společný místní národní výbor byl v  Zelenči

1977 - zrušení vyučování ve  školní budově ve Svémyslicích

1990 - v listopadu se obec stala opět samostatnou správní jednotkou

1991 - oprava zdi kolem kostela, hřbitova a farské zahrady

1992 - zabezpečovací zařízení kostela proti vykrádání

1993 - zrestaurování a oprava kapličky, umístění kříže

1994 - byly zrestaurovány a  opět do kostela vráceny ukradené oltářní obrazy z obou bočních oltářů

1995 - zhotovena kopie sochy sv. Prokopa a umístěna na stávající opravený podstavec na návsi. Original sochy byl uložen v místním kostele.

1998 - zpracována projektová dokumentace a zahájení opravy renesanční zvonice pod dohledem Státního ústavu památkové péče pro střední Čechy

1999 - 2001 havarijní opravy nosné konstrukce krovu a střechy kostela sv. Prokopa, celkové náklady dosáhly téměř 1 milionu korun.
 
2000 - rekonstrukce úpravny a  realizace vodovodního rozvodu v obci

2003 - přiznána dotace na odkanalizování obce a výstavbu ČOV

2004 - započata výstavba kanalizace v obci, opravena budova hasičů, zahájená projektová dokumentace na opravu a odbahnění rybníka

2005 - systém kanalizace uveden do plného zkušebního provozu, dokončení pozemkových úprav do digitální podoby, rozběhla se výstavba 1. etapy RD a dvojdomů, průběžná údržba zeleně, vysazení 100 kusů nových stromů

2006 - nový vodojem a kompletní přestavba úpravny vody a čerpací stanice, naplno se rozběhla výstavba nových RD a dvojdomů – ulice U Strouhy, U hřiště, Na Výsluní, podána žádost o dotaci na opravu a odbahnění rybníka

2007 - zabydlení 1. etapy výstavby, dokončení výstavby dvojdomů, postupná výstavba RD

2008 - začala výstavba 2.  etapy – lokalita Na Svobodě, předání víceúčelového hřiště

2009 - zabydlení 2. etapy – ulice Polní, U Strouhy, připojení na páteřní vodovod Zeleneč – Svémyslice, obecní brigády, probíhá výstavba dvojdomů ve 3.  etapě

2010 - zabydlení 3. etapy – ulice Sluncová, změna zastupitelstva, rozvoj obce

  • Kostel svatého Prokopa na návsi
  • Výklenková kaplička na návsi
  • Krucifix severně od vesnice
  • Sloup se sochou svatého Prokopa

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz