Střelice (okres Znojmo)

671 53, Střelice, Tel.: +420 515 231 233, obecstrelice@seznam.cz
Střelice/Společnost - Střelice
nejstaršího období – paleolitu, nejsou známy žádné nálezy, i když osídlení je pravděpodobné vzhledem k přítomnosti vhodných surovin na výrobu kamenných nástrojů ( křemičité zvětraliny hadců).Prvnívykopávky vedl J.Palliardi se svým spolupracovníkem Františkem Vildomcem v letech 1909 – 1915. Použili jako první na našem území tzv. stratigrafickou metodu. Neolitická kultura, kterou zde objevili se nazývá kulturou jevišovickou.
Nejstarší doložené osídlení však pochází již z 5. tisíciletí před n.l. Bylo nalezeno mnoho památek po osídlení v mladší době kamenné. Významné jsou především lokality Bukovina, Klobouček a Němčický dvůr. Na Kloboučku byla nalezena řada ženských plastik tzv. střelického typu. V roce 1910 při stavbě silnice ze Střelic do Slatiny byly nalezeny 4 hroby se skrčenými postavami z doby zvoncových pohárů, zachováno 8 nádob. V roce 1924 byla u téže silnice nalezena bronzová spona z doby halštatské. Převážně z doby neolitické malované keramiky je 6 nalezišť, 1 menší naleziště z konce neolitu, další z doby halštatské, kultury zvoncovitých pohárů a z doby keltské. Střelice jsou známy jako naleziště kamenných hlazených nástrojů. Dále sekyrky, dláta, klíny, mlaty. Z těchto nejstarších dob neexistují žádné písemné zprávy. Jsme tedy odkázáni jen na archeologické vykopávky. Ty nám sdělují, že Střelice a jejich blízké okolí byly osídleny celou řadou neolitických kultur a že tedy podmínky pro lidský život zde byly odedávna příznivé.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Název obce je odvozen od zaměstnání obyvatel, kteří vyráběli střely do kuší a luků. Těchto střel bylo ve středověku potřeba velké množství. Při archeologickém výzkumu na nedaleké tvrzi ve Mstěnicích bylo nalezeno 68 hrotů šipek do samostřílů.

Střelice držel původně rod vladyků ze Střelic.
1355 Jindřich Vrána ze Střelic prodal některé dvorce a popluží ve Střelicích Vrchoslavovi z Dobré Vody – zápis o tomto prodeji je nejstarší písemnou zmínkou o Střelicích.
1361 Celé Střelice jsou již částí jevišovického panství. Téhož roku převedl Střelice pan Boček z Kunštátu a Jevišovic na svoji ženu Janu z Fulštejna.
1371 Bratři Vojslav a Dobeš z Křižínkova prodali Bohunkovi ze Střelic veškerý svůj majetek,který ve Střelicích měli. Anna z Fulštejna, tehdy již vdova po Bočkovi, r. 1377 rozdělila Střelice jako věno mezi své děti.
1385 Eliška, žena Beneše z Morasic, dala svému muži své dědictví ve Střelicích a Morasicích (byla asi poslední z rodu vladyků ze Střelic, s Bočkem nebo s Annou neměla nic společného).
1387 pan Jan z Jevišovic prodal Jindřichovi z Kunštátu a na Jevišovicích jeho zahradu ve Střelicích. Téhož roku prodal Beneš z Morasic svůj dvůr ve Střelicích Bohunkovi z Trstěnice společně s lesy, loukami, pastvinami, dvorci a vším příslušenstvím.
1390 Petr z Kunštátu a Jevišovic dal své ženě Elišce věno 60 kop grošů na udržování statků v Prosiměřicích, Bojanovicích, Únanově, Klučovicích a Střelicích.
1412 Po Petrově smrti Eliška zdědila statky ve Střelicích.
1448 Bratři Hynek a Boček z Kunštátu a Jevišovic darovali polovinu Střelic a háj zvaný Kuchynka Janu Zajímači z Kunštátu.
1550 Sezema Zajímač z Kunštátu a Jevišovic dal Střelice jako věno své ženě Anně z Boskovic coby příslušenství hradu. Během třicetileté války byli Střelice téměř zničeny.
1649 Střelice společně s Jevišovicemi zakoupil Raduit de Souches
1743 Ugartovci
1858 odloučení od Jevišovic a vznik samostatné politické obce
Nejstarší zemědělské usedlosti jsou: Málkova, Pospíšilova, Hubatkova a Rapáčova.
Sloučení a rozloučení s Jevišovicemi
2.12.1974 Rada místního národního výboru ve Střelicích jednomyslně souhlasí s vytvořením jednoho místního národního výboru se sídlem v Jevišovicích.
Při konání podpisové akce v březnu 1976 nesouhlasili se sloučením jen Zika Ladislav, č.p. 85 a manželé Procházkovi č.p. 78.
30.3.1976 Veřejná schůze občanů k obeznámení s integrací s Jevišovicemi
13.8.1976 byla předána agenda MNV ve Střelicích zástupcům MNV Jevišovice.
6.2. 1990 Na schůzi se sešlo 50 občanů Střelic k projednání možné reintegrace MNV. Dohodnuto provést tajnou anketu k reintegraci obce. Za tímto účelem byli občanům rozdány 9.února anketní lístky. Anketa skončila 11.2. ve 12:00. Vydáno bylo 159 anketních lístků. Zpět jich bylo vráceno 155. Z tohoto počtu bylo 125 občanů pro MNV ve Střelicích a 27 občanů pro MNV v Jevišovicích. Tři anketní lístky byly vráceny nevyplněné. Anketní komisy tvořili: Přibil Ondřej, Vyklický Ferdinand, Lavingr Arnošt, Veselý Jan, Ovčáček Jan, Klouda Josef a Horák František.

Stavby a občanská vybavenost
Plynofikace
Mnoho obcí naší země využívá výhody plynového topení – snadná obsluha a údržba, čistý provoz a minimum spalin v ovzduší. Také ve Střelicích jsme nechtěli zůstat pozadu.
Roku 1996 se rozhodlo o plynofikaci obce. Vypracování GENERELU stálo 70.000,-Kč. Projekt byl společný s obcí Jevišovice. Po výběrovém řízení byl jako dodavatel schválen Moravský plynostav Rosice za cenu 3.600.000,-Kč. Zdlouhavým jednáním byla dohodnuta smluvní cena 2.300.000,-Kč včetně DPH. Půjčka od stavební spořitelny Wustenrot, kde měla obec uloženo 800.000,-Kč, nebyla uskutečněna pro stálé protahování výplaty peněz. Tato smlouva byla tedy jednostranně zrušena a po několika urgencích spořitelna peníze vrátila. Schválena byla nová půjčka od České spořitelny a.s. Znojmo ve výši 1.300.000,-Kč.
V roce 1997 byla zahájena plynofikace obce. Téměř všichni občané si nechali vyhotovit plány rozvodu plynu do svých domácností. Za zhotovení plánu dali 1.000,-Kč, za dvířka ke skříňce plynoměru 500,-Kč, za skříňku plynoměru 1.100,-Kč a za regulátor plynu 1.800,-Kč. V měsíci březnu vyhotovili pracovníci firmy Šimar a Bílek z Ivančic se zájemci smlouvy o provedení vnitřního rozvodu plynu v bytech. V krátké době dovezli občanům objednaná topidla. V měsíci dubnu začali budovat potrubí. Jejich hodinová mzda činila 180,-Kč na jednoho pracovníka. Během roku pokračovali v plynové instalaci i pracovníci dalších firem. Na podzim začala firma Plynostav s výkopovými pracemi pro rozvod plynu po obci. Od Jevišovic se přesunovalo od Podolí kolem Zámečníkových až na Kopec a výkopy pokračovaly až k silnici vedoucí na Slatinu. Do těchto výkopů položili potrubí. V následujícím roce (1998) byla plynofikace dokončena a občané mohou jejích výhod plně využívat.

  • Kaple Svaté Rodiny
  • Zvonička
  • Starý hrad u Jevišovic, významná pravěká archeologická lokalita v katastru obce.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz