Stropešín

675 55, Stropešín, Tel.: +420 568 860 107, obec.stropesin@quick.cz
Stropešín/Společnost - Stropešín
Školská zařízení:

 • V obci není žádné školské zařízení. Děti dojíždějí do mateřské školky do Třebenic a do ZŠ do Valče.

Kulturní zařízení:

 • V obci je samostatný kulturní dům se sálem, společně s požární zbrojnicí. Je situovaný u zastávky autobusu při hlavní příjezdové komunikaci od jihu.

Sportovní zařízení:

 • Travnaté hřiště pro malou kopanou a podobné hry je situováno v návaznosti na kulturní dům na ploše mezi KD a obytnou zástavbou.

Zdravotní a sociální zařízení:

 • V obci je ordinace praktického lékaře, který do obce dojíždí 1x za týden a to ve čtvrtek v době od 9.45-10.45hod.
 • V obci je veterinární ordinace, umístněná v soukromém domě.

Distribuce, ubytování a stravování:

 • Distribuce - v obci je jedna samostatná prodejna, která má sortiment smíšeného zboží (potraviny, drogerie).
 • Ubytování a stravování - v současné době je v obci soukromé pohostinství.

Technické vybavení
Zásobování vodou:

 • V obci není veřejný vodovod a zásobování vodou je z vlastních nebo místních studní.

Kanalizace:

 • V obci je vybudována pouze kanalizace dešťová, jež byla vybudována v letech 1930-2000. Některé úseky by bylo nutno rekonstruovat a do budoucna dořešit a vybudovat čistírnu odpadních vod, aby bylo na tuto možno napojit odpady RD, které jsou nyní řešeny jímkami na vyvážení.

Zásobování plynem:

 • V obci je vybudován středotlaký rozvod plynu.

Zásobování elektrickou energií:

 • Obec je napojena napájecím vedením 22kV na rozvodnu Moravské Budějovice.

Spoje:

 • Poštovní služby jsou zajišťovány motorizovaně z Hrotovic.
 • Na okraji obce je postaven vysílač pro šíření signálu mobilního operátora EUROTEL.

 

Obec je situována na pravém břehu Dalešické vodní nádrže (dříve toku řeky Jihlavy). V tomto území a na přilehlé vrchovině podél řeky Jihlavy se nacházelo osídlení již od starší doby kamenné (paleolitu). Osídlení mladší doby kamenné (neolitu) je doloženo nálezy kamenných broušených nástrojů.

Vznik obce není spolehlivě zjištěn, avšak první písemná zmínka o osadě Strupišin (pravděpodobně podle jména zakladatele osady) je z roku 1125. Domy byly stavěné z kamene s předzahrádkami, po jedné straně svahu, průčelím obrácené do nepravidelné návsi, kterou protékal potůček. K obci patřila samota Stropešínský mlýn s pilou na řece Jihlavce. Pozdější další zástavba byla postavena většinou podél příjezdových komunikací. Urbanistickou strukturu dotváří místní kaple pravděpodobně z druhé poloviny 19. stol., umístěná v ose příjezdové komunikace, kde vytváří výraznou dominantu celé obce.

Celková výměra katastrálního území Stropešína je 690 ha, z toho 353 ha činí zemědělská půda a 231 ha jsou trvalé lesní porosty.

Historický přehled počtu obyvatel:

Rok    Počet obyvatel
1869    211
1880    200
1890    240
1900    244
1910    244
1921    238
1930    261
1950    199
1961    225
1970    193
1980    162
1991    143
1998    125
2003    122
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že vývoj počtu obyvatel má stále klesající tendenci. Snahou proto bude tento stav zastavit a zvrátit.

 • Venkovská usedlost čp. 17Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz