Starý Kolín

Náměstí, 281 23, Starý Kolín, Tel.: +420 321 764 109, obec@starykolin.eu
Starý Kolín/Společnost - Starý Kolín
Dnešní Starý Kolín, ležící ve Středočeském kraji, se ve středověku nacházel v kraji Kouřimském, jehož hlavním centrem, který mu také dal jméno, bylo prastaré město Kouřim. Název kraje se však často měnil.

Rozlišování na ”Nový“ a ”Starý“ Kolín svědčí, že i když je Starý Kolín doložen později než město Kolín je nepochybně starší. Královské město Kolín bylo založeno německými patriciji na objednávku krále Přemysla Otakara II. v roce 1261. Název byl nepochybně převzat od nedalekého staršího sídliště německých kolonistů Antiqua Colonia (doslovně stará kolonie). Přívlastek ”stará“ patrně vznikl v okamžiku založení města Kolína, který byl pro kolonisty kolonií ”novou“. Starý Kolín byl nepochybně významným centrem, čemuž nasvědčuje výstavba kostela sv.Ondřeje a jeho vysvěcení v roce 1267. Malé a nevýznamné vsi tehdy kostely neměly. To znamená, že Starý Kolín musel projít již určitým vývojem a je nepochybně starší než je rok doložení 1267. Další zmínka je k roku 1293, kdy zde český král vykonával patronátní právo nad kostelem a byl také majitelem zdejší vsi. O dva roky později je doložen farář při kostele sv.Ondřeje. To je dokladem toho, že kostel byl farním a král jako kolátor uplatňoval své právo dosazovat faráře.

Ve středověku zde existovalo několik dvorů, které bývaly majetkem erbovnických a měšťanských rodů z Kolína a Kutné Hory. U jednoho z nich vznikla i tvrz poprvé doložená r.1379 jako majetek kutnohorského měšťana Ondřeje Frcuchára. 1386 zízkal tento dvůr s tvrzí další kutnohorský měšťan Tomlin Praubart. Ten připojil ke svému dvoru s tvrzí několik dalších dvorců a takto rozšířený majetek prodal roku 1397 Martinu Pušovi, měšťanu z významné pražské a kutnohorské patricijské rodiny, která se pokusila sňatky aspirovat až do panského stavu. Za husitských válek získal tento šosovní statek Zachař z Řenče (z Řence, z Řeneč), který je jako držitel doložen v letech 1436 - 1445.

Právě tehdy byla zrušena závislost na městském právu ”Nového“ Kolína a Starý Kolín byl podřízen zemskému právu. To znamená, že v hierarchii feudálních pozemků a s nimi spojených budov, postoupil do nejvyšší skupiny a stal se z něho tak zvaný deskový statek. Tedy pozemkový majetek (realita) zapisovaný do Desek zemských. Další vývoj Starého Kolína se pak vyvíjel v této rovině. Zachařův syn Vilém prodal tento čerstvý vladycký statek r. 1494 městu Kolínu, které jako královské město smělo vlastnit deskové statky, a patřily mu i ”nedeskové“ části vsi. Jak se stávalo v takových případech, ztratila tvrz význam, protože nebyla sídlem žádného šlechtického rodu. Docela zanikla a v dnešní době není ani známo, kde stávala.

Další vývoj obce je spojen s dějinami Kolína, dříve zvaného ”Nový“. Za účast v prvním stavovském odboji v roce 1547 bylo královské město Kolín potrestáno konfiskacemi, stejně jako jednotlivý měšťané. Mezi zkonfiskovaným majetkem byla také ves Starý Kolín. Císař Ferdinand I. nechal obec připojit k svému kolínskému panství. V r.1583 byla ves postoupena králi.

  • Kostel sv. Ondřeje - Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740 znovu vystavěn podle návrhu Tomáše Haffeneckera ve stylu barokní gotiky. Kostel v roce 1761 vyhořel, v roce 1861 se dočkal zvýšení o další patro věže a nového zastřešení. V roce 1905 byl opraven a doplněn o pseudogotické prvky. Současná podoba vnitřku kostela pochází z roku 1905. Autorem malby je J. Vysekal ml., zařízení vyrobila dílna Petra Buška ze Sychrova. Ve věži jsou tři zvony od Jana Jiřího Kühnera z roku 1779.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz