Staré Hutě

686 01, Staré Hutě, Tel.: +420 573 902 530, obstahu@quick.cz
Staré Hutě/Společnost - Staré Hutě
Obec Staré Hutě je jednou z nejmenších obcí kraje. V polovině 19. století žilo na území obce 390 obyvatel, v současnosti počet obyvatel kolísá mezi 135 až 139. Obec je obklopena rozsáhlými bukovými lesy, které ukrývají značné množství zvěře. Okolí je známé sběračům hub ze širokého okolí. Geologické podloží tvoří magurský flyš třetihorního stáří.

K přírodním zajímavostem můžeme zařadit vydatný pramen Hladná voda ležící asi dva kilometry severovýchodně od obce, nedaleko lovecké chaty stejného jména. Pramen je sledovaný hydrometeorologickým ústavem a jeho jméno zřejmě pochází z výrazu "chladná voda".

Ve východní části katastru obce Staré Hutě se nachází 12m vysoký pískovcový sklaní útvar Buchlov kámen. Se jménem tohoto skaliska se setkáváme již ve smlouvě datované 6. července 1555. Horolezecky nepříliš zajímavá skála nabízí pouze několik stěnových výstupů. Výstupy uskutečnili roku 1959 J. a J. Dobrovolní a V. Zavřel. Nedaleko se nachází drobný skalní útvar tzv. Malý Buchlov kámen.

Historie obce Staré Hutě sahá do poměrně nedávné minulosti. Jak už její název napovídá, vznikla v souvislosti se založením zdejších skelných hutí někdy na samotném počátku 18. století na pozemcích buchlovského panství, které v té době spravoval rod Petřvaldů. S novými sklářskými mistry, řemeslníky přidružených profesí a řadou dalších pomocníků přicházely i jejich rodiny a zapouštěly často natrvalo své kořeny v těchto jinak nehostinných chřibských místech. Ke sklářským objektům přibývala jejich chudá stavení z kamene a hlíny, krytá převážně doškovými střechami.

Podle záznamů vrchostenského úřadu z poloviny 19. století se klade vznik skláren a potažmo i vsi do roku 1701. Ve Vlastivědě moravské (část Kyjovsko) se ale objevují záznamy, které posouvají vznik obce do let 1650-1675. Tuto skutečnost potvrzuje i jeden z dochovaných zápisů v buchlovické matrice, kde se roku 1665 uvádí sňatek Matyáše Tesaře z Břestku s vdovou po Václavu "incolae huiatis" (obyvateli huťském?). A v zápise buchlovické matriky z roku 1666 je uvedeno, že se Matyášovi a jeho ženě narodilo dítě a otec dítěte byl označen opět jako "incola Huitte". Jiný matriční záznam z roku 1670 se zmiňuje o úmrtí jistého poddaného skláře, "ex Huttis", který zemřel ve stáří 71 let. Další záznamy, které by potvrzovaly existenci obce před rokem 1701, chybí.

V roce 1702 žilo na Starých Hutích již pět sklářských rodin, které nepocházely pouze z okolních vesnic a panství, ale také například z okolí Nového Města na Moravě. V roce 1710 v obci žilo již 14 sklářských rodin a jejich počet v souvislosti s rozvíjející se hutí neustále narůstal. Vedle sklářských rodin přicházely na Staré Hutě také lidé přidružených profesí (zabývali se kácením lesa a dopravou skleněných výrobků k zákazníkům). Podle sčítání obydlených domů stálo na Starých Hutích v roce 1755 již 36 stavení, která obývali nejen skláři a zemědělci, ale také mlynáři, kováři, krčmář ve vrchnostenském šenku či panský myslivec.

První doklady o obecní správě pocházejí z roku 1757, kdy byli zdejšími konšely Pavel Brázda a Jan Harazim. Sklárna patřila rodu Petřvaldů a byla nazývána Buchovskou sklárnou. Nejstarší dochovaná kontrolní kniha příjmů a vydání manufaktury pochází z roku 1783. Ředitelem sklárny v této době byl František Jan Nepomuk Winkler. O evidenci mezd zaměstnanců, o organizaci výroby, nákup a prodej zboží po stránce odborné a evidenční se staral zkušený huťmistr. Na konci 18. století jím byl jakýsi Mathiatko, poté Karl Anton Krodl. Samotní skláři pracovali v úkolovém systému, kdy si do sešitů zapisovaly výrobky, které byly poté nadřízenými kontrolovány. Poté jim byla stanovena konečná mzda. Vedle specializovaných sklářů pracovali v hutích také dekoratéři skla, brusiči, leštiči, baliči či formani, kteří rozváželi zabalené zásilky po okolí. Ve sklárnách se vyrábělo nejen sklo tabulové, ale i užitkové a částečně i sklo reprezentativní. Ale na provozu sklárny se na počátku 19. století projevily problémy s odbytem zboží, a proto byly sklárny roku 1806 uzavřeny. Část sklářů opustila Staré Hutě a našla si práci v Novém Hrozenkově.

Situace se změnila roku 1814, kdy se stává novým nájemcem sklárny Izák Reich. V té době jednatřicetiletý Izák Reich, syn buchlovického hostinského, vinopalníka a obchodníka, se rozhodl pronajmout si od hraběnky Berchtoldové již několik let pustou sklárnu. Uzavřel dohody se skláři, kteří zde dříve pracovali a na jaře roku 1814 se do sklárny vrátil život. Zpočátku Izák Reich pracoval jako huťmistr a zároveň studoval knihy o sklářství. Výrobu skla se mu podařilo oživit a jeho děti úspěšně pokračovaly ve sklářském podnikání a postupně si najímaly další a další sklárny na Moravě (v Koryčanech, Kyjově, Karolince atd.).

Sklárna na Starých Hutích byla odlehlá a hůře dopravně přístupná. Změnil se sortiment vyráběných výrobků, kdy se skláři orientovali jen na výrobu dutého skla. Z těchto důvodu došlo roku 1876 k zániku sklárny. Chátrající budovy provozů zde stály ještě na počátku 20. století, ale brzy byly rozebrány na stavební materiál. Na nevelkém palouku u lesa dnes připomíná sklárnu už jen stará lípa a četné skleněné kusy, jež můžete vylovit v nedalekém potoku.

Po zániku sklářské huti se lidé stěhovali do širokého okolí za prací. Jiní zůstali na Starých Hutích a snažili se nalézt jiný způsob obživy. A tak vznikla v prostorách bývalé sklárny výrobna perleťových knoflíků a ozdobných předmětů s celkem 15 zaměstnanci. Z původních 366 obyvatel v roce 1843 jich na konci 19. století žilo v obci jen 320 (v roce 1890). Počet obyvatel se stále snižoval a v současnosti žije v obci 137 obyvatel.

  • Evropsky významná lokalita: Chřiby
  • Památný strom: Malíkova lípa

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz