Stará Ves (okres Bruntál)

Dlouhá, 795 01, Stará Ves, Tel.: +420 554 254 352, staraves.starosta@seznam.cz
Stará Ves/Společnost - Stará Ves
Stará Ves (okres Bruntál)

stara-ves-okres-bruntal-2.jpg
Obec Stará Ves se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Dnešní podobu obce tvoří dvě základní sídelní jednotky Stará Ves a Žďárský Potok. Dominantou obce jsou lesy, s možností využítí jak pěší turistiky, tak cykloturistiky a v zimě samozřejmě běžeckého lyžování, nebo houbařením, sběrem lesních plodů či jen relaxace v přírodě. Celé katastrální území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Mapa - Stará Ves (okres Bruntál)

Dlouhá, 795 01, Stará Ves

Telefon: +420 554 254 352
E-mail: staraves.starosta@seznam.cz
Web: http://www.staraves.eu


V obci funguje místní knihovna, budova místního kina, kde se konají různé akce - 3 až 4 plesy za sezónu, dětský den a různá kulturní představení. Ze sportu je v obci fotbalový oddíl - SOKOL, který se věnuje mladším dorostenům a oddíl mužů. Tělocvična při základní škole se využívá i pro cvičení žen, tréninky nohejbalistů a fotbalistů . Rovněž dobře pracuje oddíl cyklistiky,věnující se i atletickým disciplínám - kde mladí vyhrávají různé okresní a krajské soutěže. Lyžaři mají možnost vyžití na upravených běžeckých trasách a na sjezdovce na Ptačáku. V obci funguje i kinologický klub.

V katastru obce Stará Ves a Žďárský Potok se nachází velké množství pramenišť s pojmenovanými toky. Do povodí Odry (Baltské moře) patří tyto potoky: 1)Podolský potok, 2)Rychtářský potok, 3)Slatinný potok, 4)Staroveský potok, 5)Stříbrný potok, 6)Splavský potok, 7)Žlutý potok a 8)Janovický (Pstruží) potok. 9)Rabštejnský potok patří do povodí Moravy (Černé moře).

Obec Stará Ves i Žďárský Potok se po staletí utvářely jako zcela samostatné obce, až v roce 1960 došlo k jejich úřednímu sloučení a Žďárský Potok se stal součástí obce Stará Ves.
Historie obce Stará Ves začíná ve 13. století, kdy biskup Bruno založil na místě dnešní Staré Vsi osadu, která patřila do Rabštejnského panství. Rabštejnské panství bylo postiženo válkami uherskými a v té době osada zanikla. V roce 1480 byla vybudována Janovická tvrz a hrad Rabštejn je již pustý. Na Nový rok 1561 byla vydána lokační listina na znovuosídlení Staré Vsi tehdejšími zástavními držiteli panství Vítem a Vavřincem Ederem ze Šťávnice. Nynější název se vyskytuje poprvé v prodejní listině císaře Rudolfa II. v roku 1584: „wes, která slowe Stará Wes“. Obec měla vždy vazbu na těžbu a dolování rud. Nejvýznamnějšími držiteli panství byli právě Ederové ze Šťávnice. Následně se zde usídlili uhlíři, kteří pálili dřevěné uhlí pro místní hutě. Důležitý rok pro obec je rok 1601 - to Ferdinand Hofman povolal na janovické panství císařského lesmistra a nastal obrat v lesním hospodářství k cílevědomému využití a obnově ohromného lesního panství. Nastalo budování milířů, na vodních tocích budování záchytných přehrad pro splavování dříví na staroveskou pilu, též došlo k vybudování úzkokolejné železnice pro dovoz dříví. 
Velký rozvoj v obci nastal po roce 1721, kdy převzal panství Alois Harrach a později Ferdinand Harrach. Za jejich doby nastal rozvoj v oblasti tkalcovství a zpracování textilu. V roce 1757 byl založen papírový mlýn, roku 1770 se snažila hraběnka Růžena Harrachová obnovit zdější stříbrné a olověné doly. Rodu Harrachů vděčí obec za spoustu pozitivního - vystavění školky pro děti svých zaměstnanců, dále kostela a vybudování hřbitova.
Velkou historickou událostí v obci bylo otevření kina v roce 1927, kdy se hrálo první představení, vybudování skokanského můstku v roce 1932, kdy se zde konalo i mistrovství ve skoku na lyžích. V tu dobu obec čítá 2028 obyvatel z toho 14 Čechů a 2009 Němců.
Dominanta naší obce Alfrédova chata, jejíž stavba byla započata roku 1861, následně rozšířena v roce 1901.Po roce 1945 byla v držení různých státních a polostatních institucí. V roce 2002 chata za nejasných okolností vyhořela a od té doby zatím obnovena nebyla.
Později se lidé z obce zabývali lesařinou a zpracování surového dříví na místní pile. V oboru zemědělství se nyní zabývají nejvíce chovem dobytka. V tomto oboru proběhl běžný vývoj od JZD přes státní statky až po současně soukromě hospodařící zemědělce."

Původní stavby místních domků byly ze dřeva, kamene, střechy ze dřevěné šindele, otopem bylo samozřejmě dřevo. Les byl a je největším zdrojem zaměstnání místních občanů. Dříví se v zimě sváželo saněmi a železnicí - přenosnou úzkokolejkou a koňmi. Též hutě na zpracování železné rudy skýtaly velkou zaměstnanost. Před druhou světovou válkou byly v obci dva obchody, dva hostince a několik drobných živností. Po 2. světové válce bylo původní obyvatelstvo Německé národnosti z valné většiny na základě ,,Benešových dekretů" odsunuto a začalo osídlování obyvateli z Hané, Valašska a ,,Rumunských Slováků". 
Poválečný vývoj je spojený s úbytkem obyvatelstva a následným osidlováním. V této době zanikla také značná část domků, zvláště v oblasti Žďárského Potoka.

  • socha sv. Jana Nepomuckého - Jde o barokní platiku z pozdní doby 18. st., v současné době po komplexní restauraci
  • soubor lidové architektury s dochovanými, převážně roubenými a kamenými stavbami
  • fungující elektrárna u Anenské huti - technická památka
  • památné stromy - jde o javor Klen a několik lip.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz