Slezské Rudoltice

793 97, Slezské Rudoltice, Tel.: +420 554 656 105, obec.sl.rudoltice@pvtnet.cz
Slezské Rudoltice/Společnost - Slezské Rudoltice
Obec Slezské Rudoltice je situována nedaleko polských hranic osoblažského výběžku na okraji krajinného celku Zlatohorská vrchovina. Krajina je charakteristická plošinami s nízkými širokými a menšími plochami lesních porostů. Výběžky Osoblažské pahorkatiny, které na západě lemují centrum obce, dosahují nejvyšších poloh na několika kopcích Horního Lesa. Z nich se nad osadou Nový Les zvedá Květnice (524 m) a na hranici katastru značně vyšší Obecní Vrch (564 m). V jejich zalesněném okolí pramení jednak Lužná, protékající na své cestě do koryta Osoblahy Vínem, Vsí i Městysem Rudoltice, a jednak levý přítok Lužné, podle jehož toku jsou rozesety domky v Novém Lese. Severně od této osady je Helenin výhled. Ves Rudoltice se nachází v kotliny, která je vytvořena nevelikými okolními kopečky: Kozí Vrch (337 m), Hrbisko (325 m), Vršina (320 m), Pasačka (294 m) a Kopeček (295 m). Na jihu a východě tvoří hranice obecního katastru současně státní hranici, která se opírá o tok Hrozové a její levý přítok Tróju. Prostředí je atraktivní zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku, sportovní rybaření, myslivost a jízdu na koni. Obec tvoří šest prostorově samostatných oddělených sídel : Městys a Ves Rudoltice, Amalín, Nový Les, Víno, Koberno a dnes již prakticky zaniklé Pelhřimovy. 80% z rozlohy katastru tvoří úrodná zemědělská půda a jsou zde dobré zemědělské podmínky.

 

Počet částí:     4
Katastrální výměra:     2322 ha
Počet obyvatel:     586
Děti do 15 let     99

Po vpádu Tatarů a Mongolů do Slezska v roce 1240 bylo zničeno a zpustošeno mnoho sídlišť. To se stalo i na Osoblažsku. Tehdy, 30. září 1245, jmenoval papež Inocenc IV. olomouckým biskupem Bruno ze Schanenburka, kterého uznal i český král Václav I.
     Hned po tomto jmenování procestoval biskup Bruno svou diecézi, aby pomohl utišit bolest způsobenou drancováním a aby podpořil a vedl novou výstavbu.
     V té době nechal biskup Bruno postavit nové vesnice ne na vlastní náklady, ale na náklady svých vazalů a lokátorů, např. obec Rudoltice a Bohušov. Zakladatelé těchto vesnic byli za svou práci odměňování tím, že se stávali rychtáři. První rychtář se zde jmenoval Rudolf, a nová vesnice se tak jmenovala podle něho Rudolfův les (Rudolswald).
     Tyto vesnice jsou jmenovány 17. listopadu 1255 v Olomouci a jako církevní léno darovány biskupskému úředníkovi Herbortovi z Fulmu za vykonané služby. Lenní majetek Rudoltice zůstal 315 let potomkům po Herbortovi z Fulmu. Je to také doba, kdy začíná být oblast osídlována německými přistěhovalci.
     Podle dekretu kardinála von Dietrichstein ze dne 7. března 1622 bylo církevní léno Bohušov a Rudoltice přechodně spojeno. Lenní majetek Rudoltice přenechal kardinál svému synovci, hraběti z Dietrechsteinu, který se souhlasem svého strýce – kardinála přenechal tento majetek roku 1630 za 15 000 tolarů svobodnému pánovi Georgu Maximiliánovi Hodicovi, jehož rod byl roku 1641 pozvednut do hraběcího stavu.
     Po jeho smrti v roce 1657 převzal rudoltické léno syn Julius Leopold. Se souhlasem nejvyššího lenního pána a patrona olomouckého směl založit rudoltickou tržnici a obdržel k ni erb. Kromě toho dostal také hrabě Julius Leopold Hodic v roce 1661 také církevní léno Bohušov za 18 000 guldenů (zlatek). Touto koupí se stalo léno Rudoltice panstvím, které trvalo do roku 1778 se vší nádherou, ale po barokní éře Alberta Hodice, nejvýznamnějšího vlastníka, který panství nesmírně zadlužil, pak pomalu zaniklo.
     Poté přešlo panství do nucené správy Antonína z Kašnice. Ten v letech 1780 – 1784 rozparceloval vzdálenější dvory a rozprodal je, aby mohly být zaplaceny dluhy. Tak vznikly nové osady: Amalín, Antonínov (dnes součást Koberna), Grundek, Kašnice. Oddlužené panství předal olomoucký biskup svobodnému pánu Čejkovi z Badenfeldu. V 80. letech 19. století koupil panství krnovský továrník Steuer, který po 1. světové válce odprodal Dubský mlýn, Zelený Les, zámek a rudoltický dvůr Heřmanu Brücknerovi z Červené Vody. V roce 1942 koupil statek koňský handlíř Franz Andres z Rudoltic.
     24. 3. 1945 byla obec osvobozena Sovětskou armádou. Poválce byla obec a osady dosídleny obyvatelstvem především z Valašska a Volyně, později se přistěhovalo několik Řeků. Současná obec vznikla roku 1947 sloučením Městysu Rudoltice a Vsi Rudoltice, v roce 1949 byly připojeny Nový Les, Pelhřimovy a Víno a v roce 1960 Koberno.

  • Albert Josef Hodic – mecenáš umění a svobodný zednář (1706–1778)
  • Zámek Slezské Rudoltice
  • Kostel svatého Jiří
  • Kostel sv. Kateřiny stojí v západní části obce
  • Socha P. Marie Immaculaty stojí na náměstí
  • Úzkorozchodná železniční trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz