Slezské Pavlovice

793 99, Slezské Pavlovice, Tel.: +420 724 180 701, obec@slezskepavlovice.cz
Slezské Pavlovice/Společnost - Slezské Pavlovice
Prostorově ani funkčně není centrum obce vymezeno. Filiální kostel sv. Ondřeje stojí v  západním cípu zastavěného území spolu s budovou  bývalé obecné školy, poté mateřské školky a v současné době Obecního úřadu Slezské Pavlovice. Obchod se smíšeným zbožím  je situován v těžišti obce. Bývalý hostinec je využíván jako chalupa (chata). Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo z obce i celé oblasti vysídleno. Následné dosídlení bylo jen částečné, načež počet obyvatel klesl na méně než polovinu.

V období socialismu byla zástavba obce  necitelně doplněna o dvě velké farmy živočišné výroby a obytné domy panelovéhop typu.

Zastavěným územím obce protéká Pavlovický potok, který pramení v sousedním Polsku. Pod obcí protéká tok Pavlovickým rybníkem, který má plochu 6 ha. Jižní částí území protéká říčka Prudník, která přitéká z Polska a za Osoblahou se vrací zpět na území Polska. Prudník je  zařazen mezi vodohospodářsky významné toky.

Z hlediska čistoty ovzduší se v katastru obce nenachází velký zdroj emisí, a pro kvalitu ovzduší v obci jsou rozhodující místní zdroje  s převládajícím spalováním  tuhých paliv. Území leží mimo oblast  negativních vlivů průmyslových center severní Moravy.

Správní území obce leží stranou hlavní silniční sítě Bruntálska. V obci končí jediná silnice III. třídy č.457 30 spojující obce s ostatními částmi Osoblažska. Je uvažováno o zpevnění konstrukce místních komunikací, úpravou křižovatek a s rozšířením sítě místních komunikací ve směru na Polsko. Taktéž na druhou stranu je uvažováno,že se propojí Osoblaha přes Studnici cyklostezkou. Spojení obce s okolím je zajišťováno pouze autobusovou dopravou. Nejbližší vlakové spojení je přes železniční stanici v Osoblaze, která je od Slezských Pavlovic vzdálena 5 km.
     
Převážná část obyvatel vesnice je zásobována vodou z veřejných a soukromých studní. V části obce je vybudován veřejný vodovod, zásobující vodou psí útulek, obecní byty a větší část rodinných domků. Zastaralý vodovod z padesátých let byl rekonstruován a převeden do nové vodovodní sítě v celé vesnici. Rekonstrukce byla provedena počátkem nového tisíciletí. Demografický rozbor bydlení a nezaměstnanost ukazuje na postupný pokles počtu obyvatel, kterou obec vykazuje již od roku 1869. Obec byla závislá na pracovních místech v zemědělství a lesnictví. Přibližně polovina rodin bydlí v rodinných domcích a druhá část  pak v bytových domech.

Pro kulturně společenský život mají občané k dispozici sál v bývalé MŠ, klubovnu a veřejnou knihovnu. V obci je vytvořen kulturní dům z bývalé Mateřské školky, kde je možno kulturně se vyžít. V obci působí oddíl  kopané s názvem Tělovýchovná jednota Sokol Slezské Pavlovice. Pro sportovní vyžití slouží fotbalové a volejbalové hřiště. Z tradičních  spotrovních akcí je pořádán sportovní den a turnaj o pohár v kopané.

Další kulturní akce jsou pořádány  jak obcí tak i ČSŽ  Slezské Pavlovice. Obec pořádá akce setkání důchodců, stavění a kácení máje, návštěva  mikuláše a rozdávání dárků pro děti. Podporuje a přispívá na různé akce. ČSŽ  pořádá  ročně několik akcí jak pro děti, tak i pro  dospělé. Každoročně se v kostele sv. Ondřeje slouží mše k jeho vysvěcení, kde jsou přizváni hosté z PLR.

V obci se nenachází žádné významné firmy. Je zde prodejna se Smíšeným zbožím, kterou provozuje  Konvičková Helena. Převážně  zde působí zemědělci  jak místní tak i přespolní.

V území obce se nevyskytují ložiska nerostných surovin. Zastavěným územím obce protéká Pavlovický potok (z Polska). Pod obcí protéká tok Pavlovickým rybníkem o ploše 6 ha.Jižní částí území protéká potok Prudník, který rovněž přitéká z Polska. Prudník je zařazen mezi vodohospodářsky významé toky.

Z hlediska čistoty ovzduší se v katastru obce nenachází velký zdroj emisí a pro kvalitu ovzduší v obci jsou rozhodující místní zdroje s převládajícím spalováním tuhých fosilních paliv. Území leží mimo oblast negativních vlivů průmyslových center severní Moravy.

Správní území obce leží stranou hlavní silniční sítě okresu Bruntál. V obci končí jediná silnice III. třídy č. 45730, spojující obce s ostatními částmi Osoblažska. Je uvažováno se zpevněním konstrukce místních komunikací, úpravou křižovatek a s rozšířením sítě místních komunikací.

Spojení obce s okolím je zajišťováno pouze autobusovou dopravou, nejbližší vlakové spojení - železniční stanice v Osoblaze, 5 km od Slezských Pavlovic.

Převážná část obyvatelů obce je zásobována vodou z veřejného vodovodu a soukromých studní. V části obce je vybudován veřejný vodovod, zásobující vodou objekty  a 12 bytových jednotek.

Demografický rozbor, bydlení a zaměstnanost : Trvalý postupný pokles počtu obyvatel vykazuje obec již od roku 1869. K výraznému poklesu došlo po druhé světové válce, po odsunu Němců. Od roku 1950 se počet obyvatel pohybuje od 230 do 190. V současné době počet obyvatel - 224. Obec je závislá na pracovních místech ve II. sektoru - zemědělství a lesnictví a na vyjížďce za prací. Přibližně 1/2 rodin obývá byty v rodinných domcích, 1/2 v bytových domech.

 

Kulturně  společenské tradice

Pro kulturně společenský život mají občané k dispozici sál a klubovnu, veřejnou knihovnu. V obci je  kulturní dům, je vytvořen z budovy bývalé mateřské školky. V letošním roce 2010 dojde k technickému zhodnocení kulturního domu, nová střecha, zateplení, fasáda, okna.  V obci působí ČSŽ a sportovní svaz TJ Sokol Slezské Pavlovice - oddíl kopané. Pro sportovní využití slouží fotbalové a volejbalové hřiště. Z tradičních sportovních akcí je v obci pořádán sportovní den a turnaj o putovní pohár v kopané. Z kulturních akcí je každoročně pořádána v říjnu slavnost k výročí vysvěcení kostela sv. Ondřeje, dále pak oslavy ke Dni matek a Dni dětí. Zástupci obce pořádají pravidelně posezení a besedy s důchodci. Také každoroční návštěva Tří králů a Mikuláše.

První písemná zpráva o obci je z roku 1267. Jižně od obce Slezské Pavlovice, u silnice do Osoblahy vznikla kdysi nevelká osada Závsí. V katastru obce byly nalezeny zlomky nádob, pocházející ze starší doby bronzové. Později nalezený střep nádoby s vlnovkou pochází z 10. století a je dokladem slovanské zemědělské osady té doby. Původní urbanistická studie je zničena. Dochovalo se jen málo usedlostí a domů z předválečného období. Prostorově ani funkčně není vymezeno centrum obce. Filiální kostel sv. Ondřeje stojí v západním cípu zastavěného území spolu s budovou mateřské školy. Obchod a hostinec jsou situovány v těžišti obce.Kronika obce je vedena od roku 1992. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo ze Slezských Pavlovic i celé oblasti vysídleno, dosídlení bylo jen částečné, takže počet obyvatel klesl na méně než polovinu. V období socialismu byla zástavba obce necitelně doplněna o dvě velké farmy živočišné výroby a obytné domy panelového typu.

  • Zámek čp. 29 - rejstříkové číslo 8-153. Příklad pozdně barokní šlechtické usedlosti ze 3. čtvrtiny 18. století se zachovanou dispozicí a některými detaily vybavení. Opravy provedeny v roce 1961. Vlastník : Šurman Jiří
  • Filiální kostel sv. Ondřeje - rejstříkové číslo 8-3509. Jednolodní, úplně dochovaná pseudogotická architektura v regionu z 2. poloviny 19. století. Vlastník: ŘKFÚ Liptáň
  • Socha sv. Jana Nepomuckého - rejstříkové číslo 8-3171. Hodnotná barokní socha z 2 pol. 18. století. Vlastník: Obec Slezské Palovice
  • Švédský sloup, který byl postaven v době odchodu Švédů za hranice Olomouckého biskupství po ukončení třicetileté války. Při úpravě státních hranic s Polskem v roce 1959 se sloup ocitl na polském území.
  • Pomník obětem první světové války

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz