Roštění

768 43, Roštění, Tel.: +420 573 385 239, obec@rosteni.cz
Roštění/Společnost - Roštění
Z celkové katastrální výměry obce tvoří převážnou většinu orná půda, lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem, najdeme zde však i  ovocné sady.
V katastru obce Roštění se nachází dva vodní toky – Roštěnka a Pacetlucký potok, v místní trati je Roštěnka většinou zatrubněná.

V obci je pro menší děti k dispozici mateřská škola. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod, telefonní kabel.  Současné Roštění je upravená vesnice se 750 obyvateli s bohatou spolkovou činností, tradici si získal rybářský maraton, pořádaný dvakrát ročně místními rybáři. Sportovní areál, který leží na okraji obce blízko lesa, nabízí víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal a fotbal. Zásobování a občerstvení zajišťují tři obchody a tři hostince.  Obec je dostupná autem a autobusem po celý rok.

Roštění se sedmi sty obyvateli leží v Hornomoravském úvalu.  V obci není možnost ubytování, ale je příležitost ke sportovnímu vyžití na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Dobré je napojení na cyklotrasy. Příroda v okolí nabízí příjemné prostředí pro procházky, zejména blízký Kostelecký les je častým cílem houbařů. V sousedních Rymicích stojí za prohlídku větrný mlýn.

Dominantou obce je římskokatolický kostel sv. Floriana vysvěcený v roce 1933. Památkově chráněn je objekt Poklona, kaplička pod majestátní lípou zasazenou v jihovýchodní části obce.
Z kulturních tradic  jsou v obci pořádané tradiční hody, které  se konají v květnu na svátek sv. Floriana. Masopust organizují místní spolky, vítání občánků zajišťuje obecní úřad. Do výčtu společenských akcí patří také mikulášská a vánoční besídka.

Po silnici III . třídy z Pacetluk přes obec Roštění, Rymice se lze napojit na cyklotrasu č. 5033  Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem - Všechovice - Kelč - Hustopeče nad Bečvou. Měří celkem 55 km.

 obec uspěla s žádostí o dotaci v Regionálním operačním programu Střední Morava, kde jsme získali na  projekt Sportovní areál Roštění částku 6 373 645,20 Kč.
Hlavní akcí byla přístavba a nástavba provozní budovy ve sportovním areálu. Dodavatelem stavby byla ve výběrovém řízení vybrána firma KKS s.r.o. Zlín, která se úkolu zhostila velmi dobře a dokončila stavbu včas a ve výborné kvalitě. Celkové náklady dosáhly částku 7 081 828,- Kč.  Získáním dotace se obec zavazuje splnit tyto podmínky:  objekt po dobu 5 let  nesmí prodat, pronajmout nebo zastavit a vzniklé pracovní místo zachovat také na stejnou dobu.

Provozní budova, která má bezbariérový přístup, obsahuje společenskou místnost, posilovnu, dámské a pánské šatny se sprchami  sociálním zařízení a nezbytné technické zázemí.  Součástí projektu je i dětské hřiště a pergola na venkovní posezení. Nový areál přinese  občanům  zlepšení  podmínek pro sportování,  příjemné prostředí bude lákat k posezení a oživí se i konání kulturních a společenských akcí.

První zmínka o obci
Roštění patří mezi staré osady, vzpomíná se již v roce 1131 (1141) v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, kdy náležel zdejší  lán kostelu přerovskému. Roku 1353 koupil dvůr v Roštění Štěpán ze Šternberka a později byl darován klášteru ve Šternberku. Od roku 1480 je ves v držení rodu pánů ze Žerotína. Roku 1567 získal obec Jan Vilém z Víckova. V roce 1650 přešel majetek k panství hrabat Rottalů v Holešově. Z té doby je i zmínka o obecní pečeti s nápisem: PECZET-OBECZNI-DIEDINI-ROSSTIENI-ANNO-1699.
Lidé se živili převážně předením příze a zpracováváním plátna, později převládlo zemědělství. Roštěnským přezdívají „Poláci“, kdysi prý celá vesnice vymřela morem a osazena byla přišlými Poláky.
Roštění v proměnách času
V roce 1833 řádila v obci cholera, která si vyžádala přes sto životů.  Na tuto paměť byl za vsí zasazen kamenný kříž. Obec byla často sužována požáry, snad proto si naši předkové ustanovili patrona obce sv. Floriana a v roce 1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1907 byla v obci založena Skupina všeodborového křesťansko-sociálního dělnictva.
Spolková činnost
První světová válka   narušila chod obce  a na počest padlým vojínům byl  na návsi odhalen pomník 22 padlým vojínům. V meziválečném období  se rozvíjí  spolková činnost , roku 1922 je založena tělocvičná jednota Sokol a tělocvičná jednota Orel.  S rozvoje technik je dokončena v roce 1927 elektrifikace obce.  Kostelní družstvo sv. Floriana, působící již od roku 1899 si kladlo za cíl vybudovat v obci kostel. V březnu 1932 byl posvěcen základní kámen ke stavbě kostela, v srpnu se konalo vysvěcení 4 nových kostelních zvonů a v prosinci 1932 byla v novém kostele sloužena první mše. V červenci roku 1933 byla uspořádána velkolepá slavnost svěcení nového chrámu Páně v Roštění, završilo se tak úsilí kostelního družstva sv.Floriana.
Budovatelské úsilí o obnovu obce
Také druhá světová válka zanechala  v obci jizvy a k prvnímu pomníku padlých přibyl druhý se jmény 8 mladých chlapců, kteří zaplatili osvobození obce svými životy.  Poválečné budování  opět obnovilo  činnost spolků a v roce 1847 je zahájen provoz  mateřské školy. Převratnou změnu pro obec znamenalo v roce 1949 založení JZD o 20 členech.  V roce 1965 bylo oceněno úsilí a pracovitost občanů vyznamenáním v soutěži o nejkrásnější obec Jihomoravského kraje a Roštění se umístilo na 1. místě. O rok později byl slavnostně otevřen sportovní areál s koupalištěm. V roce 1969 byly vysvěceny nové kostelní zvony, jelikož první zvony uloupili v roce 1942 Němci na výrobu střeliva.
Zvelebování obce
Zvelebování obce pokračovalo vybudováním obecního vodovodu, následovala plynofikace a položení telefonního kabelu. V roce 1982 končí vyučování dětí v místní škole a žáci dojíždějí do Kostelce u Holešova, v budově zůstává pouze mateřská škola. V  roce 1998 byl založen Svaz rybářů v Roštění a Rybářský spolek při místním Agrodružstvu. Z dříve založených spolků v obci nadále aktivně pracuje sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota a myslivecké sdružení.  25. května 1999 převzal v Praze z rukou Václava Klause, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, starosta obce Dekret o schválení návrhu znaku a praporu obce Roštění.

  • Kostel svatého Floriána
  • Kamenný kříž
  • Pomník 22 padlým vojínům
  • Pomník obětem druhé světové války

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz