Rokytnice (okres Přerov)

751 04, Rokytnice, Tel.: +420 581 211 837, rokytnice@volny.cz
Rokytnice/Společnost - Rokytnice
 V současné době má obec 1424 obyvatel, má vybudovány všechny inženýrské sítě, vybudovány většinu chodníků a komunikací. V obci je základní škola 1-5 ročník, mateřská škola, školní jídelna s kuchyní, obecní knihovna. V roce 1991 zde byla vybudována pěstitelská pálenice.

Obec Rokytnice je typickou hanáckou obcí s charakterem řadové zástavby.V současné době má 1424 obyvatel. Dopravně je spojena  autobusem s městy Přerov a Prostějov, železnicí pak s městy Přerov a Olomouc. Do Přerova a Olomouce se soustřeďuje i zaměstnanost občanů obce.


V obci působí Zemědělská společnost Pobečví a.s. s 50 zaměstnanci a Ústav soc.péče s 80 zaměstnanci. Dále zde působí několik soukromých podnikatelů s l – 5  zaměstnanci.
Život na vesnici se mění v přímé souvislosti s rozvojem techniky /televize,video,počítače /.Nicméně i v této době se zachovává v obci určitá tradice v kulturní oblasti.
Hlavním svátkem v obci jsou Hody, které bývají každoročně na den sv.Jakuba /25.července /.V tento víkend se tradičně pořádají sportovní turnaje, do obce přijíždějí  pouťové atrakce, pořádá se hodová zábava. Další tradicí se stalo vodění medvěda o masopustu, sv.Mikuláš a  v plesové sezoně  3  plesy pořádané TJ Sokol, hasiči a myslivci.V kostele sv.Jakuba se pořádají pravidelné bohoslužby. Jednou za pět let pořádá obec setkání Rokytnic, kterých je v republice pět, za účasti představitelů obcí a jejich občanů a sportovců.Zde  se u této příležitosti pořádá turnaj v malé kopané.

V roce 2001 obec postavila u samoty Vrbovec památník padlým americkým a kanadským pilotům, kteří zahynuli v prosinci 1944 u Rokytnice při letecké bitvě mezi americkým a německým letectvem. V červnu 2001 byl tento památník slavnostně odhalen za účasti vojenských přidělenců USA a Kanady a dalších významných hostí.

V obci působí  v oblasti společenského života tyto spolky :
TJ Sokol Rokytnice, oddíly nár.házené a malé kopané. Aktivně zde provozuje činnost 10 mládežnických družstev a 4 družstva dospělých. Muži oddílu nár.házené hrají I.ligu, ženy 1.ligu,dorostenci a dorostenky oblastní přebory.
Sbor dobrovolných hasičů
Myslivecké sdružení Dolek
Klub důchodců
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ.
 
V obci je vedena kronika obce,kde se zapisují každoroční údálosti, obec vlastní i historickou kroniku, kde jsou popsány počátky vzniku obce a její život. Obec provozuje i obecní knihovnu, která byla v březnu letošního roku přemístěna do nové budovy. Obec má schválen svůj znak a  prapor.V roce 1996 se obec podílela na vydání publikace Bitva u Tovačova roku l866, protože část této bitvy se odehrála i na území obce. Na místním hřbitově lze vidět hrob pruských a rakouských vojáků.V současné době natáčí Česká televize dokumentární film „Letecká bitva nad Hanou“ o letecké bitvě amerického a německého letectva  v prosinci 1944, jehož součástí budou i záběry z Rokytnice od památníku padlých pilotů v lokalitě Vrbovec.
V obci již několik desítek let  je činný pěvecký soubor Mír.Vystupuje v Rokytnici i okolních obcích se svým pásmem písniček a básní při slavnostních příležitostech a pro pobavení občanů. Jejich vystoupení má vysokou kulturní úroveň a  vždy přispívá k dobré náladě obecenstva.

Po roce l989 hledala obec i možnosti vlastních  finančních zdrojů a proto zvažovala možnost podnikání. V roce l99l zahájila činnost obecní pěstitelská pálenice, která si za dvanáct let činnosti získala  dobré jméno v širokém okolí. Každým rokem do Rokytnice jezdí s blízkých i vzdálených obcí občané s kvasem, aby zde přeměnili svou úrodu ovoce v lahodný mok – slivovici. Jezdí k nám zákazníci i z Čech / Vlašim,Nymburk/.V pálenici je nabízeno i občerstvení pro zákazníky, což vede k úplné spokojenosti každého, kdo k nám zavítá.
 
Jak již bylo řečeno, obec Rokytnice je typickou hanáckou obcí s řadovou zástavbou, která je zachována v téměř celé délce hlavního průtahu obcí.V prostředí části obce jsou zem.usedlosti,které tvoří náves obce. Spodní část obce tvoří menší domky a je zde vidět, jakým způsobem se tvořily stavby menších sedláků a chalupníků. Dominantu obce tvoří kostel sv.Jakuba, který byl založen již v roce l353, do dnešní podoby pak postaven v roce l764 a zámek, který byl postaven Joachimem Haugvicem z Biskupic koncem l6.století. Dnes je v něm Ústav soc.péče a zámek je velmi dobře udržovaný včetně  pozemků k němu patřících.
 
 
V rámci občanské vybavenosti byly postupně od roku 1992 provedeny opravy a rekonstrukce na téměř všech objektech OÚ.
 
Budova OÚ – v přízemí provedeny stavební úpravy pro vznik ordinace dětské lékařky, která v obci do té doby nepůsobila a stavební úpravy pro provozovnu kadeřnictví. V prvém patře  byla provedena rekonstrukce kanceláří a zasedací místnosti. Byla provedena výstavba nového soc. zařízení v celé budově. Dále bylo provedeno přepojení budovy na plynové vytápění a nová fasáda budovy.
 
ZŠ – V současné době jsou již zrekonstruovány všechny vnitřní prostory školy /podlahy, chodby, jídelna, soc.zařízení/ a dvorní trakt – sklady, dvůr. Zbývá provést novou fasádu budovy, kterou má obec v plánu v roce 2005.
 
MŚ – Provedeny nové omítky v suterénu, nová dlažba na terase ze dvora, nové odkanalizování dešťových vod, zrekonstruováno vybavení kuchyně dle nových zákonných požadavků.
 
Byly vybudovány chodníky ve spodní části obce a ve směru na Lukovou.
 
Byla provedena plynofikace hasičské zbrojnice a zabezpečen prostor u zbrojnice pro sportovní hasičské závody a tréninky.
 
Byla opravena brána do lokality „Starý dvůr“, která je součástí památkové zóny zámku.
 
 
 
Protože ještě v roce l989  nebyl v obci vodovod ani plyn, stalo se budování těchto sítí hlavním nosným programem v 90 tých letech.
 
1990 – 1993 výstavba vodovodu v celkové délce ll,3 km.
 
1993 – 1996 výstavba plynovodu v délce 8,6 km
 
1998 – provedení kabelizace telefonní sítě v celé obci
 
1999 – Rekonstrukce a posílení sítě nn elektro v horní části obce
 
2004 – dokončení největší investiční akce v obci za posledních 10 let – Likvidace odpadních vod v Rokytnici.V rámci této stavby se vybudovala přečerpávací stanice odpadních vod s výtlačným potrubím na ČOV Henčlov, byly vybudovány nové kanalizační stoky, zatrubněny vodní příkopy, opraveny komunikace. Náklady na akci činily  23 mil. Kč. Touto akcí byly dokončeny veškeré inženýrské sítě v obci.
 
 
 
V obci jsou na návsi dva památníky z I. A II. světové války a morový sloup se sochou sv.Františka Xaverského. Na pomníku z II.světové války jsou vyryta jména občanů Rokytnice, sovětských vojáků a amerických pilotů, kteří položili svůj život při osvobozování  Československa. V poslední době byly zrestaurovány sochy sv. Pauliny a sv. Rosalie u kostela, kříž u kostela, socha sv.Panny Marie za obcí směrem k Bečvě a v současné době se provádí restaurování památníku z I. Sv.války na návsi.
 
 
 
O údržbu zeleně se starají zaměstnanci obce a v případě potřeby odborné firmy. Náves byla rekonstruována dle architektonického návrhu a představuje jedno z nejpěknějších míst v obci. Dle tohoto vzoru se vytváří  zelené pásy i v ostatních částech obce a představa je postupné dokončení úpravy zeleně v celé obci k plné spokojenosti občanů.
 
 
 
V obci se nachází návesní rybník pod zámkem,který byl v letech 1997 – 1998 opraven. V severní části obce se nachází ještě záchytný rybník, který se plní vodu při velkých deštích a v letech s vydatnými srážkami. Další vodní toky v obci nejsou,nejblíže obci je řeka Bečva ve vzdálenosti cca 800 m.

Od nepaměti až do roku 1349 byli majiteli obce vladykové  z Rokytnice,z nichž nejvýznamnější byl Hereš z Rokytnice,který zastával úřad nejvyššího sudího v Olomouci.V roce 1437 se majiteli panství stali pánové z Ludanic,kteří panství vlastnili nejdéle ze všech majitelů až do roku 1574.Posledním majitelem byla pozdější manželka Petra Voka Kateřina z Ludanic.Ta vinou svého poručníka,zemského hejtmana Zachariáše z Hradce o majetek v roce 1574 přišla.
 V roce l577 se stal vlastníkem panství pan Joachim Haugvic z Biskupic,který dal pro sebe v obci postavit renesanční sídlo – zámek.Posledním majitelem se stal v roce l897 rod Eihoffů,kteří vlastnili panství až do roku l945,kdy byl poslední majitel JUDr Jan Eihoff jako německý občan odsunut do Rakouska.

  • socha sv.Františka Xaverského, postavena v době moru v roce l7l5 na návsi
  • kostel sv.Jakuba Většího, který byl postaven již v roce l353,v roce l764 vyhořel a byl znovu postaven do dnešní podoby.V kostele jsou pochováni poslední Ludanicové Václav a Půta,jejichž náhrobky byly při přestavbě kostela zabudovány po stranách hlavního vchodu.
  • V obci je zámek, dnes Ústav soc.péče se zámeckou zahradou, není přístupný veřejnosti.
  • Na návsi jsou památníky padlých z I. a II. světové války.
  • V roce 2001 byl u samoty Vrbovec postaven památník padlým americkým a kanadským pilotům, kteří v prostoru obce zahynuli při letecké bitvě 17. prosince 1944.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz