Přeskače

671 40, Přeskače, Tel.: +420 515 339 234, obecpreskace@seznam.cz
Přeskače/Společnost - Přeskače
Od roku 1990 jsou Přeskače opět samostatnou obcí. V předchozím odbobí obec dočasně spadala pod obec Tavíkovice. Obec spravuje sedmičlenné zastupitelstvo. Výměra katastrálního území je 492 ha.  Nadmořská výška 366 m n. m. V obci aktivně působí Sbor dobrovolných hasičů, Orel jednota Přeskače. Myslivci naší obce jsou členy Mysliveckého sdružení Tavíkovice se sídlem v Přeskačích.

Typ jména obce Přeskače ukazuje nejpozději na 12. století. Označuje ves tkalců, kteří přesukují. V nejstarších dokladech se vyskytuje ještě druhé jméno pro Přeskače a to Přežíř odvozené od staročeského Přežir. I toto jméno je velmi staré a není vyloučeno, že zde byly původně osady dvě. Přelomu 11. a 12. století odpovídá i stavební styl kostela. Nejstarší zmínka v písemných pramenech je ale až z roku 1279, kde je doloženo, že Martin z Přeskač prodává se svolením svých bratří své dědictví (3 lány, les a louky) a část patronátu fary v Přeskačích komendě johanitů v Horních Kounicích. Po roce 1437 připadly Přeskače ke statku Tavíkovickému. Přeskač se také dotkly spory mezi Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad. Roku 1468 zabavil zmíněný Matyáš Korvín Přeskače Ludvíkovi z Tavíkovic jakožto přívrženci Jiřího z Poděbrad a věnoval je městu Znojmu. Ale to je nedokázalo udržet.

Z období přelomu 11. a 12. století pochází významná stavba, která se v obci nachází. Je to kostelík Všech svatých. Původně byl postaven jako hřbitovní a vysvěcen svatému Václavovi. Jiné prameny uvádí pozdní 13. století. Je dokladem prosté venkovské sakrální stavby z období gotiky a s románským jádrem. Toto úctyhodné stáří je patrné z půdorysného tvaru lodi i absidy kostela a také z jeho umístění v terénu. Prošel mnoha pozdějšími stavebními úpravami, které lze dodnes na stavbě doložit. Zajímavý je rok 1829, kdy byl kostel opraven na náklady místních obyvatel.

 

Škola v Přeskačích nebyla, děti chodily do Běhařovic, což bylo zvláště v zimě obtížné. Proto byla v 1. pol 19. století zřízena v obci zimní škola. Vyučovalo se (roku 1835) v domě č.p. 5, potom v č. 23 u Severinů, v č. 19 u Kučerů a nakonec opět v č. 5. Učiteli byli místní lidé, nestudovaní, znali pouze čtení, počty a psaní, takže zimní škola byla v roce 1871 zakázána a zrušena. Děti opět docházely do Běhařovic, a protože tamní škola byla přeplněná, tak se jednotlivé osady oddělovaly. Roku 1889 požádaly Přeskače o zřízení samostatné školy. Dlouho jejich žádosti nebylo vyhověno. Tehdy zasáhl do dění tehdejší, pro obec velmi vlivný, farář Pavel hrabě Huyn (1904-1916 brněnský biskup). Přiměl majitele velkostatku k tomu, aby vystěhoval bezdětné rodiny a dal nastěhovat rodiny početné. Tím se zvýšil počet dětí potřebných pro zřízení školy v roce 1905. Prvním učitelem se stal Karel Kučera. V roce 1959 byla škola uzavřena. Nyní děti navštěvují školu v Tavíkovicích a ve Višňové. Obyvatelstvo v roce 1804 „čítalo 150 duší a 30 domů“, v roce 1850 již 199 obyvatel ve 34 domech. Do roku 1867 byla obec osadou Běhařovic - patřila do okresu Hrotovice, pak do politického okresu Moravské Budějovice. Od roku 1964 byly Přeskače součástí Tavíkovic v okrese Znojmo. V roce 1990 se obec opět osamostatnila.  Hospodářství v obci bylo doloženo zmínkami o chovu koní (38 v r. 1910), hovězího dobytka (165 ks), ovcí (247 ks), prasat (309 ks). I v současnosti si obec zachovává zemědělský ráz.  

První velkou modernizaci zažili obyvatelé v roce 1930, kdy byla dokončena elektrifikace. Od roku 1996 v obci funguje veřejný vodovod. Plyn proudí do jednotlivých domácností od roku 1999, kdy byla uvedena do provozu plynovodná síť. V roce 2005 byla dokončena kanalizace a ČOV. V roce 2005 byla uvedena do zkušebního provozu. Od roku 2007 je kanalizace a ČOV v trvalém provozu. Při výstavbě kanalizace byla objevena středověká podzemní chodba, která dle nalezených úlomků datována nejméně do 14. století. Podzemí bylo slavnostně otevřeno 31. 10. 2009.

 

  • románský kostel Všech svatých

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz