Chyšky

398 53, Chyšky, Tel.: +420 382 591 206, obec@chysky.cz
Chyšky/Společnost - Chyšky
Význam obce byl potržen v roce 2000, kdy byl obci předám Parlamentem „Obecní znak a prapor“. Kulturní akce se soustředí zejména do tří kulturních domů, z nichž největší a nejvýznamnější je v Chyškách. Kulturní domy jsou využívány k vlastním akcím nebo jsou pronajímány k akcím pořádanými místními občany nebo podnikateli. 

V obci nechybí informační středisko s internetem pro veřejnost a knihovna.

Obec vznikla v raném středověku v blízkosti křižovatky obchodních cest, na jižních svazích Votické vrchoviny v části Čertova břemene. Severní svahy Čertova břemene, zejména Javorová skála , jsou značně strmé, místy skalnaté. Jižní svahy naopak klesají pozvolna s četnými skalnatými výchozy a skupinami balvanů. Členitý terén v některých případech dosahuje převýšení přes 100 m. Obec se poprvé připomíná v roce 1291 jako majetek pražského biskupství. O starobylosti obce svědčí existence farního kostela Sv. Prokopa. Dle stavebně-historického průzkumu je původně románský, i když se v historických pramenech zmiňuje až od roku 1384. V roce 1420 je kostel vypálen a poté znovu postaven. Ve 14. století byla ves součástí panství příslušného k hradu Příběnice, který patřil pánům z Rožmberka erbu červené růže ve stříbrném štítu. Rožmberské panství skončilo v roce 1593, když Petr Vok z Rožmberka prodal Chyšky Jindřichovi Doudlebskému z Doudleb. Ten ji odkázal obci města Písku. Později se zde v rychlém sledu vystřídala řada majitelů. Výklad významu názvu obce má původ ve staročeském výrazu „chýše, chyšě, chyš“, kterým se označovala chatrč, domek, dům. Svatý Prokop, kterému je zasvěcen chyšecký kostel, žil v 11. století jako poustevník v Posázaví, kde s pomocí knížete Oldřicha založil klášter. Stal se jeho první opatem. V roce 1204 byl prohlášen za svatého a patří k českým národním světcům a k zemským patronům. Kostel dnes tvoří dominantu obce. Společně s kostelem sv. Prokopa upoutají pozornost návštěvníků Chyšecka kaple, kapličky a boží muka v polích. Kromě zmíněných pamětihodností jsou na různých místech památkově chráněná stará selská stavení – „roubenky“.

  • V Chyškách čp. 22 se narodil 5. ledna 1899 akademický malíř krajinář a ilustrátor Alois Moravec († 1987)
  • V Nosetíně (části obce Chyšky) žil, tvořil a zemřel akademický malíř Antonín Šít (1915–1983)
  • Josef Tomášek († 1926), místní učitel, později poslanec Národního shromáždění – v Chyškách se zasloužil o provedení pozemkové reformy již před 1. světovou válkou
  • Kostel svatého Prokopa byl založený pány z Rožmberka a je společně s farou nejstarší částí Chyšek. V listině děkanátu vltavského jsou o tomto kostele připomínky už v roce 1350. V roce 1365 je to farní kostel. Když tímto krajem táhli husité na milevský klášter za husitských válek, byl kostel vypálený a kněz vyhnaný. Způsobili Rožmberkům značné škody na jejich majetku. Z kostela zůstal pouze románsky klenutý presbytář ve tvaru apsidy. Kostelní loď byla postavena roku 1678. Roku 1708 kostel společně s věží vyhořel. Byl obnovený, ale v roce 1775 opět vyhořel. Věž byla opět postavena roku 1788. Starý hlavní oltář z roku 1769 byl společně s bočními oltáři v roce 1904 nahrazen novým. Na hlavním oltáři je dřevěná socha patrona havířů svatého Prokopa z nezjištěné doby. Součástí kostela je původní kaple Svaté Trojice z roku 1610, kterou nechal vystavět Jindřich Doudlebský z Doudleb. Kaple slouží jako současná sakristie.
  • Před vchodem do kostela se po pravé straně nachází kamenný kříž. Na podstavci kříže je uvedeno: LP 1828 OPRAVEN 1922
  • U kostela se nachází kamenný pomník padlým spoluobčanům v I. světové válce.
  • Na místním hřbitově se nachází další kamenný kříž. Svislé břevno kříže nese také dvě datace: 1852, 1927 a je reliéfně zdobené motivem kalicha.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz