Dívčí Hrad

793 99, Dívčí Hrad, Tel.: +420 554 650 013, ou@divcihrad.cz
Dívčí Hrad/Společnost - Dívčí Hrad
Obec Dívčí Hrad sousedí na severozápadě s Polskem (gmina Lubrza), na severovýchodě s Hlinkou a Osoblahou, na jihovýchodě s Bohušovem, na jihu s Liptaní a na západě s Vysokou. Od okresního města Bruntál je vzdálena 31 km a od krajského města Ostrava 65,5 km.

Geomorfologicky patří Dívčí Hrad k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Jindřichovská pahorkatina). Nejvyššího bodu dosahuje území obce na severní hranici (Hraniční kopec 352 m n. m.), výraznějším útvarem je též kopec Peklo (320 m n. m.) nad rybníkem.

Území Dívčího Hradu patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která obcí protéká ze západu na jihovýchod. Na jejím bezejmenném přítoku se nachází nádrž Pitárno, níže po toku Osoblahy pak rybník Dívčí Hrad. Jižní hranici území obce vymezuje Liptaňský potok, severovýchod katastru odvodňují Sádecký potok a Karlovský potok.

Dívčí Hrad byl osídlen již v mladší době kamenné. Z 2. poloviny 9. století se dochovala písemná zpráva o existenci kmene Holasiců. První písemné zmínky o Dívčím Hradu jsou z roku 1267, kde je v závěti biskupa Bruna ze Schaenburka uváděn hrad Deuviz (Děvice), který byl v pozdějších letech přejmenován na Maidelberg (Dívčí Hrad). Zámek je dominantou, ke kterému se váže pověst o čtyřech sestrách, kdy nejmladší skočila žalostí z nešťastné lásky do studny. Zámek je postaven jako čtyřúhelník se čtyřmi rohovými věžemi (báně na čtyřech věžích byly nahrazeny korunami cimbuří), chráněn byl širokým příkopem s valem a mocnými kamennými zdmi a též baštami. Překlad německého textu, kde nebyl uveden autor ani zdroj zveřejnění. Vznik tohoto pojednání spadá do konce dvacátých let našeho století. Vedle německého tvaru Maidlberg  se vyskytuje i  název Maidburg. Z praktických důvodů nebude místní jméno Maidelburg překládáno, tedy všude v překladu bude uváděno v této podobě.
 Článek proti poválečné odborné literatuře uvádí datum vzniku zdejší komendy maltézského řádu 1626, s tímto datem se shoduje i publikace M. Bubna: Řád maltézských rytířů v historii a současnosti, vydaná roku 1993. A tak můžeme vyloučit pozdější, běžně uváděné datum a to rok 1768. Článek též vyvrací některá autorská tvrzení, že dnešní  podoba rohových věží, přesněji jejich zakončení cimbuřím je výsledek oprav poškození způsobených ve 2. světové válce. Věže však byly opatřeny cimbuřím roku 1874 v rámci rozsáhlých oprav zámku. Po válce byly opraveny v podstatě do předválečné podoby. Pokud text v závorkách je předznamenán zkratkou pozn., pak tato upřesňující poznámka pochází od překladatele.
Když se překročí po "Císařské cestě", založená Karlem VI, lesnatá trzebnická výšina (Kunzendorfer Hohe) mezi Prudnikem a Krnovem, rozvine se před užaslým zrakem obraz pohádkově krásné krajiny. Nad úzkým údolím říčky Ossy, zasazené mezi příkré svahy, tyčí se lesnatá výšina, která je korunována zámkem se čtyřmi věžemi. Pozadí tvoří zelenající se lesnaté kopce, zatím co bokem z větší dálky sem posílá pozdrav Biskupská kupa (Bischofskoppe), obklopená modrým oparem. Před námi leží zámek Maidelberg, úzce spjatý v historii "moravské enklávy" s prastarým rytířským sídlem. V pruském Slezsku málo známým, leč velmi ceněný těmi, kteří jej znají. Ráz převažující listnaté zemědělské krajiny dává tušit romantiku tohoto zámku na kopci, i když v pohledu chybí nádherné kopcovité pozadí a  rozkošné hradní báně již hrad nekrášlí. Nehledě na jeho výbornou polohu je zámek zajímavý ještě ze dvou důvodů.
 Především pro jeho historickou minulost. Na skalisku nad Ossou se tyčil hrad již v době, kdy ještě výšina obtékaná potokem Prudnik (na které se nyní rozkládá město Prudnik) ležela pohřbená v tišině lesa. Potom proto, že v Maidlbergu sídlil po více jak tři století komtur Maltézského řádu, tedy člen onoho duchovního rytířského řádu, jehož působení oslavil Shiller v básni "Johanité"  /pozn. - v originále textu uvedeno 10 řádků oné oslavné ódy v nerýmovaných verších. Friedrich Schiller, něm. básník  1759 - 1805/.
 V současnosti tkví působnost řádu v charitativní oblasti. Jeho snahou je zmírňování válečného utrpení." Průvodce po zámku " vytištěn roku 1918 nám říká, s jakým úspěchem toho řád dosáhnul během první světové války:
 " Suverénní řád maltézských rytířů v Čechách a v Rakousku vypravil a vybavil během světové války osum řádových vlaků, které dopravily do zázemí  přes 1/2 milionů zraněných. V zázemí přijímaly zraněné řádové špitály a ozdravovny. Pět skupin chirurgů s vynikajícími profesory medicíny pečovaly o zraněné a nemocné. Za pět válečných  roků vydal řád maltézských rytířů přes 6 milionů korun na udržování těchto dobročinných akcí ".

  • Zámek Dívčí Hrad
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Pomník padlým v 1. světové válce
  • Úzkorozchodná železniční trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz