Jevíčko

Palackého nám., 569 43, Jevíčko, Tel.: +420 464 620 511, jevicko@jevicko.cz
Jevíčko/Společnost - Jevíčko
Město Jevíčko leží v severní části malebného úrodného kraje Malá Haná a stalo se přirozeným centrem této oblasti. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce v délce cca 25 km a v šířce 3 až 5 km. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, která geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské vrchoviny. Malá Haná je na severozápadě lemována hřebeny Podorlické pahorkatiny, na severovýchodě krátkým úsekem Zábřežské vrchoviny a z jihovýchodu již zmíněnou Drahanskou vrchovinou. Přírodní podmínky utvářející se zde po tisíciletí, vytvořily neobvyklý ráz krajiny, v níž kopce svírají malebná údolí s loukami, které jsou střídány převážně jehličnatými lesy.

Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. Bylo založeno v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy v souvislosti s kolonizací tohoto území. Nejstarší zmínka o zeměpanském městě Jevíčku je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil Přemysl Otakar II. Jevíčko na město královské s právem magdeburským a právem mílovým. Jevíčko si práva královského města podrželo do roku 1499, poté se v jeho držení vystřídalo několik šlechtických rodů. Z doby založení města se zachoval středověký půdorys města ve tvaru okrouhlice s téměř čtvercovým náměstím o rozloze 14 850 m2 obklopeným pravidelnou sítí ulic. Středověká zástavba byla obehnána hradbami cca 1000 m dlouhými se čtyřmi branami orientovanými podle světových stran. Opevnění města bylo v místě západní brány posíleno hradební věží, zdaleka viditelnou dominantou města. Původně gotická věž byla na konci 16. století zvýšena na současných 50, 5 m a nároží věže byly vyzdobeny renesančním rýsováním. Pro zájemce možná prohlídka věže s jedinečným výhledem do okolí (tel.: 607 193 672, 737 261 119). K nejvýznamnějším památkám dále patří barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný v barokním slohu v letech 1762 až 1766 a s ním sousedící bývalý augustiniánský klášter založený pravděpodobně již v roce 1370 moravským markrabětem Janem. Při výčtu významných dominant nesmíme dále opomenout budovu zámečku, který byl jako renesanční tvrz postaven v letech 1559 až 1569 Prokopem Podstatským z Prusínovic a jeho synem Jetřichem. V současnosti slouží městské knihovně, informačnímu centru s kulturním sálem a v poschodí je umístěna základní umělecká škola. V těsné blízkosti zámečku se nalézá majestátná budova gymnázia (bývalé zemské vyšší reálky), která byla pro potřeby vzdělávání předána městu v roce 1899. Západním směrem cca 3 km od města se nachází Odborný léčebný ústav Jevíčko s tradicí léčby plicních onemocnění od druhého desetiletí 20. století. V současnosti je nosným programem ústavu diagnostika a léčba všech forem tuberkulózy a nespecifických plicních onemocnění a dále léčebná rehabilitace.

Zachovaný středověký půdorys města a přítomnost řady stavebních a sochařských památek vedla k tomu, že s účinností od 1. 11. 1990 bylo městské centrum vyhlášeno za městskou památkovou zónu. V roce 2008 si Jevíčko připomnělo 750 výročí od povýšení na město královské. V rámci oslav byl otevřen „Městský okruh“, který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s některými úseky bohaté historie města, představit jeho památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem.
Neváhejte a navštivte královské město Jevíčko, které kromě bohaté historie nabízí návštěvníkům možnost vyjížděk po značených cyklotrasách v okolí, dále využití rekreačního areálu Žlíbka s tenisovými kurty a přírodním koupalištěm, pro milovníky rybolovu dvě vodní nádrže v blízkém okolí a v neposlední řadě bohaté možnosti ubytování (ve městě se nachází několik hotelových zařízení).

 • Jiří Cejpek (1928-2005), profesor knihovnictví
 • Richard Fall (1882–1945), rakouský hudební skladatel a dirigent
 • Josef Fischer (1815–1894), český národní buditel v Těšíně
 • Hugo Fux (1844–1907), právník a politik
 • Vladivoj Jindřich (1950–2001), český malíř a grafik[5]
 • František Lízna (*1941), jezuita, signatář Charty 77
 • Jaroslav Mackerle (1913–1964), regionální historik
 • Julius Mackerle (1909–1988), automobilový konstruktér
 • Mikuláš z Jevíčka neboli z Kolobřehu, od roku 1348 jeden z prvních učitelů medicíny na Univerzitě Karlově a jeden z učitelů mistra Jana Husa[6]
 • Cyril František Napp (1792–1867), politik, opat augustiniánského kláštera na Starém Brně
 • Jan Vrbka (1942), profesor na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, rektor na VUT v letech 2000–2006
 • Viktor Wölhelm (1848-1924), právník, zemský poslanec, starosta Šumperka
 • Hradební věž – renesanční stavba z 2. poloviny 16. století. Hranolová věž s cibulovou bání, v nejvyšším patře pilastry a polopatro s dřevěným ochozem. Na přízemí z věže kamenné znaky ve vavřínových kartuších. Vedle věže bývala brána. Na věž navazují zachované zbytky hradeb.
 • Zámek - původně tvrz, po roce 1557 za Potstatských z Prusinovic přestavěna nebo postavena nová, později rozšířena a přestavěna v barokní zámek. Jednokřídlá obdélná jednopatrová budova s arkýřem v severovýchodním nároží a hranolovou věží. Fasády barokně upraveny, členěny lisenami a obdélnými okny s vylamovanými rámci. Barokní vstupní portál a nad ním čtyři renesanční kamenné znaky ve vavřínových věncích.
 • Kostel Panny Marie - původně augustiniánský kostel, od roku 1784 farní. Původní stavba z poloviny 14. století, zbarokizována v letech 1762 až 1766. Obdélná stavba s obdélným kněžištěm, bočním průčelím členěným lisenami a boční severní hranolovou věží. Ozdobný sloupový toskánský portál ze 17. století s anděly držícími znak kláštera. Vnitřek lodi sálový, sklenutý třemi plackami. Mariánské fresky z 19. století v lodi i Kněžišti. Zděná konvexní kruchta s rokokovými okázalými varhanami s hudoucími anděly z doby kolem roku 1760. Na severní straně barokní hrobní kaple s novobarokním oltářem s pietou a barokními sochami sv. Veroniky a sv. Maří Magdalény. Zařízení kostela převážně rokokové a klasicistní z konce 18. Století. Hlavní oltář klasicistní z roku 1790, portálový s nikou, v které je pozdně gotická socha Panny Marie z konce 15. století, nesená barokními anděly od J. Pacáka. Po stranách další andělé a sochy. Rokoková kazatelna od O. Schweigla s rokaji a plastikami beránka a andělů. Dále v lodi oltáře sv. Kříže, P. Marie Lurdské, Rodu Kristova, sv. Apolonie a sv. Barbory, sv. Metoda se sochami sv. Norberta a Vojtěcha, sv. Mikuláše Tolentinského s obrazem P. Marie Čenstochovské a oltář Nanebevzetí P. Marie s několika obrazy (Nanebevzetí, sv. Notburga a sv. Izidor). V zasklené rakvi figurína sv. Viktora, rokoková, kolem roku 1760. Na víku křtitelnice barokní skupina křtu páně od O. Schweigla z doby po roce 1740. Barokní zpovědnice.
 • Bývalá prelatura - barokní, z doby kolem roku 1730, jednopatrová budova se středním rizalitem.
 • Bývalý klášter augustiniánů - založen v letech 1353 až 1372, obnoven v 17. století. Barokní jednopatrová čtyřkřídlá stavba okolo dvora. Ozdobný vstupní portál, nad ním renesanční znak Markrabství moravského z roku 1593.
 • Kostel sv. Bartoloměje – gotický, hřbitovní kolem roku 1300. Obdélná stavba s hrotitými okny téměř bez kružeb. Jižní hrotitý profilovaný portál. Dříve zde byl raně barokní sloupový portálový oltář z doby kolem roku 1670 s obrazem Umučení sv. Bartoloměje.
 • Množství barokních soch z 18. století (sv. Mikuláš Tolentinský, sv. Jan Nepomucký, sv. Anna, sv. Josef, sv. Norbert, Pieta a kříž).
 • Kašna na náměstí.
 • Bývalá koželužna.
 • Synagoga a bývalý židovský hřbitov s několika zachovalými náhrobky.
 • Most nedokončené dálnice Vídeň – Vratislav.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz